40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 20

Minimally invasive surgery for congenital diaphragmatic hernias: safe for all types of hernia

H Özcan, O Işık, E Özçakır, M Kaya
University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim

Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is an uncommon but potentially life-threatening surgical condition in children. Minimally invasive surgery (MIS) to CDH has gained more popularity and is first choice in most pediatric surgery departments. Herein we aim to discuss the indications, surgical techniques, and outcomes of endoscopic repairs for CDH.

Method

We retrospectively reviewed the records of patients who underwent thoracoscopic and laparoscopic repair for CDH between 2011 and 2023 at our clinic. Patients were assessed regarding demographics, diagnosis, treatment method, operating time, and complications.

Results

Out of 61 patients who received CDH repair, 32 were treated by MIS. Laparoscopic repair was performed on seventeen patients diagnosed with Morgagni hernia (MH), while thoracoscopic repair was carried out on fifteen patients with Bochdalec hernia (BH). The mean age at MH repair was 2.2 years. Out of 88% of patients with BH were neonates (mean age 1.5 days), and the remaining two patients (mean age 3.5 years) were late diagnosed. The laparoscopic anterior wall fixation method was performed in patients with MH using non-absorbable suture materials by three-port. Five patients with MH had Down syndrome. One's hernia was bilateral. There were two suture reactions by polyester in two cases in postoperative third month. No surgical complication was observed. Thoracoscopy was performed using three-port technique on lateral decubitus-slightly prone position. Three patients had right-sided BH. One of them was switched to thoracotomy and had pulmonary hypoplasia. The prosthetic patch was used in five patients for large defects of BH. There was a recurrence in one of them. The mean operation time was 111 (40-180) minutes for Laparoscopic repair and 108 (75-170 minutes) minutes for thoracoscopic repair.

Conclusion

MIS could be reliably performed for CDH repair. In addition, patients could notably benefit from all the advantages of MIS with high success and low complication probability.

Doğumsal diyafragma hernilerinde minimal invaziv cerrahi: tüm herni tiplerinde güvenlidir

H Özcan, O Işık, E Özçakır, M Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa

Amaç

Doğumsal diyafragma hernisi (DDH), çocuklarda nadir görülen ancak potansiyel olarak yaşamı tehdit eden cerrahi bir durumdur. DDH onarımında minimal invaziv cerrahi (MİC) son zamanlarda popülerlik kazanmıştır ve birçok merkezde uygulamada ilk tercihtir. Burada DDH için endoskopik onarımların endikasyonlarını, cerrahi tekniklerini ve sonuçlarını tartışmayı amaçlıyoruz.

Yöntem

Bu çalışmada, 2011-2013 yılları arasında kliniğimizde DDH tanısı ile torakoskopik ve laparoskopik onarım uygulanan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar demografik özelikleri, tanı, tedavi yöntemi ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Sonuçlar

DDH onarımı yapılan 61 hastadan 32’sinin onarımı MİC ile yapıldı. Morgagni Hernisi (MH) tanısı alan 17 hasta için laparoskopik onarım yapılırken; Bochdalek Herni (BH) tanılı 15 hasta torakoskopik yaklaşım ile tedavi edildi. Morgagni herni onarımında yaş ortalaması 2,2 yıldı. Bochdalek herni’li hastaların %87’i yenidoğandı (ortalama yaş: 1,5 gün) ve geri kalan gecikmiş tanılı iki hasta için yaş ortalaması 3,5 yıl idi. Morgagni herni onarımı, laparoskopik ön duvar fiksasyon yöntemi ile emilmeyen sütür materyali kullanılarak üç port ile yapıldı. On yedi MH’li hastanın 5’inde Down Sendromu mevcuttu. Bir olguda MH’si çift taraflı idi. İki olguda ameliyat sonrası üçüncü ayda, polyester sütür materyaline karşı reaksiyon gelişti. Bunların dışında cerrahi komplikasyon görülmedi. Torakoskopik yaklaşım, lateral dekübitus hafif öne eğimli pozisyonda, 3 port kullanılarak yapıldı. Hastaların üçünde sağ taraf BH mevcuttu. Birinde torakotomiye geçildi, bu hastanın pulmoner hipoplazisi mevcuttu. Bochdalek hernili hastaların 5’inde prolen yama (polipropilen) ile onarım yapıldı. Ortalama operasyon süresi laparoskopik onarım için 111 (40-80) dk ve torakoskopik onarım için 108 (75-170) dakika olarak saptandı.

Sonuç

Minimal invaziv cerrahi; DDH onarımı için güvenilir bir yaklaşımdır. Ayrıca hastalar, yüksek başarı ve düşük komplikasyon olasılığı ile MİC'nin tüm avantajlarından faydalanabilmektedir.

Close