40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 48

The use of preoperative nutrition score to predict preoperative malnutrition in children

T Tığlı*, D Yıldırım**, P Şimşek Onat**, Ö Boybeyi*, H Hızarcıoğlu Gülşen**, T Soyer*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Pediatric Gastroenterelogy, Hepatology and Nutrition.

Aim: Preoperative nutrition score (PONS) is a screening tool to define malnutrition risk in adults. There is limited data about its use in children. It is aimed to evaluate the sensitivity and specificity of PONS to define the malnutrition risk in children.

Methods: Patients aged between 6 months to 18 years who underwent surgery were included. Preoperative measurements (BWH: body-weight-for-height, BMI: body mass index, z-scores) and PONS parameters (BMI, unplanned weight loss >10% for the last 6 months, eating 50% less than normal diet, albumin levels < 3 mg/dl) were recorded. Instead of BMI<18.5, z-scores for BMI <-2 standard deviation (SD) were used. Patients having one of the PONS parameters are enrolled as PONS+. The sensitivity and specificity of PONS was evaluated with and without z scores of BMI.

Results: Fifty patients with a mean age of 9 years (2-17 years) were enrolled. Male to female ratio was 29:21. In preoperative assessment, 20% of the patients had malnutrition, 38% (n=19) of them were PONS+. The sensitivity and specificity of PONS without s-zcores was 71% and 80% respectively. When BMI z-score included, sensitivity was 100% and specificity was 80%. The positive and negative predictive value for PONS score to define the malnutrition risk was 53% and 100% respectively. None of the patients with surgical site infections (n=9) had malnutrition but 44% of them were PONS+. There was no difference for length of hospital stay between PONS+ and PONS- patients (p > 0.05).

Conclusion: PONS is an easy and reliable screening tool to predict pediatric patients who are under risk for malnutrition and surgical complications. Instead of BMI <18.5, BMI z-score, < -2SD is a more suitable parameter for PONS in children

Çocuklarda cerrahi öncesi malnütrisyonu tahmin etmede preoperatif beslenme skorunun kullanılması

T Tığlı*, D Yıldırım**, P Şimşek Onat**, Ö Boybeyi*, H Hızarcıoğlu Gülşen**, T Soyer*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gatroentereoloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü

Amaç: Preoperatif beslenme skoru (PONS), erişkin hastalarda malnütrisyon riskini belirlemek için kullanılan bir tarama aracıdır. Çocuklar üzerinde kullanımına dair sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, PONS'un çocuklarda malnütrisyon riskini belirlemedeki duyarlılığını ve özgüllüğünü değerlendirmektir.

Yöntemler: Cerrahi geçiren 6 ay ile 18 yaş arasındaki hastalar çalışmaya dahil edildi. Preoperatif antropometrik ölçümler (BGA: boya göre vücut ağırlığı, VKİ: vücut kitle indeksi, z skorları) ve PONS parametreleri (VKİ, son 6 ayda plansız %10'dan fazla kilo kaybı, normal diyetine göre %50'den az yeme, albümin düzeyleri < 3 mg/dl) kaydedildi. BMI<18.5 yerine, BMI için -2 standart sapma (SD) altında z skorları kullanıldı. PONS parametrelerinden herhangi birine sahip olan hastalar PONS+ olarak kabul edilirken, hiçbirine sahip olmayanlar PONS- olarak gruplandırıldı. VKİ z skorları <-2SD (> 5 yaş) ve BGA <-2SD (< 5 yaş) olan hastalar malnütrisyon olarak kabul edildi. PONS'un duyarlılığı ve özgüllüğü, VKİ z skorları ile birlikte ve z skorları olmadan değerlendirildi.

Sonuçlar: Ortalama yaşının 9 olduğu (2-17 yaş arası) 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Erkek-kız oranı 29:21 idi. Preoperatif değerlendirmede hastaların %20'sinde malnütrisyon tespit edildi, hastaların %38'i (n=19) PONS+ olarak belirlendi. VKİ olmadan PONS'un duyarlılığı %71, özgüllüğü ise %80 olarak bulundu. VKİ z skorları dahil edildiğinde, duyarlılık %100 ve özgüllük %80 olarak hesaplandı. Malnütrisyon riskini belirlemek için PONS skorunun pozitif ve negatif prediktif değeri sırasıyla %53 ve %100’idi. Cerrahi bölge enfeksiyonu geçiren hastaların hiçbirinde (%9) malnütrisyon tespit edilmedi, ancak bunların %44'ü PONS+ idi. PONS+ ve PONS- hastalar arasında hastanede kalma süresi açısından fark yoktu (p > 0.05).

PONS, malnütrisyon ve cerrahi komplikasyon riski taşıyan pediatrik hastaları tahmin etmek için kolay ve güvenilir bir tarama aracıdır. Çocuklarda PONS için VKİ < 18.5 yerine VKİ z skoru, < -2SD daha uygun bir parametredir

Close