40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 32

Laparoscopic peritone biopsy in the diagnosis of pediatric primary tuberculosis peritonitis

C İsbir*, E Yeşil**, H Taşkınlar*, A Naycı*
*Department of Pediatric Surgery, Medical School of Mersin University, Mersin
**Mersin University School of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Mersin, Turkey

Introduction: The diagnosis of tuberculous peritonitis in pediatric age group continues to be challenging process. To contribute to the literature by sharing the clinical experiences with pediatric primary tuberculosis peritonitis. Case presentation: 8, 9 years-old male, 14 years-old female patients were included. Two patients had abdominal pain lasting for about two months, and one patient had abdominal mass for three months. None of the patients had signs of pulmonary tuberculosis. Although tuberculosis quantiferon tests and tuberculosis skin tests were positive in all patients, Acid Resistance Bacteria growth was not detected in throat, sputum and tissue cultures. Peritoneal thickening was observed in the abdominal computed tomography of three patients, diffuse fluid was present in only one patient. In one of the patients, adenosine deaminase analysis was found to be high in the peritoneal fluid (75 U/l). Patients underwent laparoscopic peritoneal biopsy. Pathology revealed necrotizing granulomatous inflammation in three patients. All patients received quadruple anti-tuberculosis therapy. The mean postoperative follow-up period was 4.66±2.33 months. In the postoperative follow-up, one patient was hospitalized for one week with subileus findings, while laparotomy and primary repair were performed in one patient due to multiple perforation in the proximal jejunal segment. Conclusion: Laparoscopic peritoneal biopsy is a rapid and safe diagnostic tool in patients with tuberculous peritonitis. However, the difficulty in producing bacilli in tissue cultures due to the low bacterial load in the extrapulmonary tissues and the detection of granulomatous inflammation that is not specific to mycobacteria should be considered when before performing diagnostic surgical procedures.

Pediatrik primer tüberküloz peritonit tanısında laparoskopik periton biyopsisi

C İsbir*, E Yeşil**, H Taşkınlar*, A Naycı*
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
**Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Enfeksiyon Hastalıkları BD, Mersin, Türkiye

Giriş: Çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülen tüberküloz peritonitin tanı ve tedavisi zorlu bir süreç olmayı sürdürmektedir. Özellikle tanı aşamasında cerrahinin yeri halen tartışmalı bir konudur. Pediatrik tüberküloz peritonitli üç olgudaki klinik deneyimler paylaşılarak ile ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Olgu sunumu: Sekiz ve dokuz yaşlarında iki erkek ile 14 yaşındaki bir kız hasta çalışmaya dahil edildi. İki hastada yaklaşık iki aydır devam eden karın ağrısı, bir hastada ise üç aydır olan epigastrik bölgede palpe edilen kitlesel lezyon mevcuttu. Hiçbir hastada pulmoner tüberküloz bulgusu yoktu. Tüm hastalarda tüberküloz quantiferon testleri, tüberküloz deri testleri pozitif iken, hiçbir hastada boğaz, balgam ve doku kültürlerinde Asit Rezistans Bakteri üremesi saptanmadı. Üç hastanın batın bilgisayarlı tomografisinde peritoneal kalınlaşma görülürken yaygın sıvı varlığı sadece bir hastada mevcut idi. Hastaların birinde peritoneal sıvıda adenozin deaminaz incelemesi yüksek bulundu (75 U/l). Hastaların hepsine laparoskopik periton biyopsisi yapıldı. Patoloji sonuçlarında iki hastada kronik granülamatöz enflamasyon tespit edilirken bir hastada nekrotizan granülamatöz enflamasyon tespit edildi. Hastaların tamamı dörtlü anti-tüberküloz tedavi aldı. Hastaların postop izlem süreleri ortalama 4.66±2.33 ay idi. Postoperatif dönemde bir hasta subileus bulguları ile bir kez bir hafta izlenirken, bir hastada proksimal jejunal segmentte çoklu perforasyon nedeni ile laparatomi ve primer onarım uygulandı. Sonuç: Tüberküloz peritonitli olgularda laparoskopik periton biyopsisi hızlı ve güvenli bir tanı aracıdır. Ancak, ekstrapulmoner tüberkülozlarda, dokulardaki bakteri yükünün azlığı nedeni ile basilleri doku kültürlerinde üretmedeki zorluk ve histolojik olarak sadece mycobakterilere spesifik olmayan granülamatöz enflamasyon saptanması konularının, tanısal cerrahi prosedürler uygulanmadan önce, göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Close