40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 64

Laparoscopic splenorrhaphy for splenic injury after blunt abdominal trauma: a case report

S Müftüoğulları, Cİ Öztorun, B Başaran, MN Azılı, E Şenel
Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara

Introduction: The spleen is the most commonly injured organ in blunt abdominal trauma in children. The appropriate treatment for hemodynamically unstable patients with splenic injury is surgical intervention. In this case report, we present a laparoscopic splenorrhaphy case in a pediatric patient with hemodynamically unstable splenic injury.

Case presentation: A 12-year-old male patient was admitted to the emergency room due to a motorized traffic accident. Glasgow Coma Scale Score was 15, blood pressure was 90/50, oxygen saturation was 88 without 02 support, he was tachycardic and tachypneic. In the emergency room, 1 unit of erythrocyte suspension was given. The patient had an open fracture of the right knee, tenderness in the left half of the abdomen and a small tear in the skin of the nose. Radiologic imaging revealed stage IV-V splenic injury and a 2 cm diameter surrenal hematoma on abdominal computed tomography. Laparoscopic exploration was decided upon the patient's decreased systolic blood pressure in the emergency room. On exploration, massive hemoperitoneum was seen in the abdomen. There was a transverse laceration on the long axis of the spleen, the hilus was intact and part of the spleen was seen free in the abdomen and removed. There was hemorrhage in the laceration area. These areas were coagulated and splenorrhaphy was performed with 1/0 absorbable multiflament suture. Oral feeding was started on the 4th postoperative day. Abdominal Doppler ultrasonography performed at the 2nd postoperative week showed that the hematoma had resorbed and most of the spleen had blood supply. No splenic enfactus was found on ultrasonography performed in the outpatient clinic controls.

Conclusion: In children with blunt splenic injury, laparoscopic exploration and, if necessary, laparoscopic splenorrhaphy can be safely performed in centers experienced in laparoscopic surgery in appropriate patients with unstable hemodynamics in emergency surgical treatment.

Künt abdominal travma sonrası dalak yaralanmasında laparoskopik splenorafi: olgu sunumu

S Müftüoğulları, Cİ Öztorun, B Başaran, MN Azılı, E Şenel
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bilkent,Ankara

Giriş ve amaç: Çocuklarda künt batın travmasında en sık yaralanan organ dalaktır. Hemodinamik stabil olmayan dalak yaralanmalı hastalarda uygun tedavi acil cerrahidir. Bu olgu sunumunda hemodinamik unstabil olan dalak yaralanması olan çocuk olgunun tedavisinde uyguladığımız laparaskopik splenorafi tedavisi sunulmaktadır.

Olgu sunumu: 12 yaşında erkek hasta, araç dışı motorlu trafik kazası nedeniyle acil servise başvurdu. Glasgow Koma Skala Skoru 15, kan basıncı 90/50, oda havasında oksijen saturasyonu 88, taşikardik ve takipneikti. Acil Serviste 1 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hastanın sağ dizinde açık kırık, karnının sol yarısında hassasiyet ve burun derisinde küçük bir yırtılma mevcuttu. Radyolojik görüntülemelerde batın bilgisayarlı tomografisinde evre IV-V dalak hasarı ve 2 cm çapında sürrenal hematom olduğu görüldü. Acil serviste hastanın sistolik kan basıncında düşme olması üzerine laparoskopik eksplorasyon kararı alındı. Bir adet 10 mm lik iki adet 5 mm'lik port ile batına girildi. Eksplorasyonda batın içerisinde masif hemoperitoneum görüldü. Dalağın uzun ekseninde transvers laserasyon mevcuttu, hilus sağlamdı ve batında dalağın bir kısmı serbest olarak görüldü ve çıkarıldı. Laserasyon alanında kanama mevcuttu. Bu alanlar koagüle edilerek 1/0 emilebilir multiflament sütür ile splenorafi yapıldı. Hastaya peroperatif 1 adet eritrosit süspansiyonu ve 2 adet taze donmuş plazma verildi. Post operatif 4. gününde orali açıldı. Hastanın solunum desteği ihtiyacının artması nedeniyle toraks ultrasonu yapıldı ve sol hemitoraksta 5 cm'lik plevral efüzyon görüldü. Tüp torakostomi uygulandı. Post operatif 2. Haftada yapılan Abdominal Doppler ultrasonografide hematomun rezorbe olduğu ve dalağın büyük kısmında kanlanmanın olduğu görüldü. Hastanın poliklinik kontrollerinde yapılan ultrasonografisinde dalağında enfaktüse rastlanmadı.

Sonuç: Künt dalak yaralanması olna çocuklarda,hemodinamisi unstabil olan durumlarda acil cerrahi tedavide uygun hastalarda laparaskopik cerrahi konuusnda tecrübeli merkezlerde laparaskopik eksplorasyon ve gerekli durumlarda da laparaskopik splenorafi güvenli şekilde uygulanabilir.

Close