40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 40

Ectopic gallbladder mimicking hepatic cyst: Use of hepatocyte-spefic MRCP in the diagnosis

E Yüksel*, B Oğuz**, T Soyer*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University Medical Faculty Department of Radiology

Introduction: Ectopic gallbladder (EG) is rare congenital anomaly of gallbladder and intrahepatic localizaitons may mimic hepatic cysts and other cystic lesions of biliary tree. A 7-year-old girl is presented to dsicuss the diagnostic and follow-up features of EG in children.

Case report: Patient admitted to our clinic with a compliant of abdominal pain and ultrasonography finding suggesting absent gallbladder and cystic lesion in the liver. Hepatocyte specific magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) showed intrahepatic EG. There was no dilatation and stone in the intrahepatic biliary ducts. Thus, follow-up without any intervention planned for the patient.

Conclusion: EG is a rare congenital anomaly of gallbladder and usually diagnosed incidentally during imaging techniques and/or surgical exploration. Intrahepatic EG may mimic liver cyst and unnecessary intervention can be performed. Hepatocyte specific MRCP is a valuable diagnostic tool to diagnose and follow-up of patients with EG.

Hepatik kisti taklit eden ektopik safra kesesi: Hepatosite özgü kontrastlı MRCP’nin tanısal yeri

E Yüksel*, B Oğuz**, T Soyer*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Ektopik safra kesesi (ESK), safra kesesinin nadir görülen doğumsal anomalisidir ve intrahepatik yerleşimli olması halinde karaciğer kistleri ve safra yollarının diğer kistik lezyonlarını taklit edebilir. ESK saptanan 7 yaşında kız hasta ESK tanısında kullanılan tanısal yöntemler ve takip özelliklerini tartışmak üzere sunulmuştur.

Olgu sunumu: Karın ağrısı nedeni ile yapılan ultrasonografisinde safra kesesi görülemeyen ancak karaciğerde kist saptanan hasta karaciğer kisti ön tanısı ile kliniğimize başvurdu. Hastaya yapılan hepatosite özgü kontrastlı manyetik rezonans kolanjiyopankreatografide (MRCP) intrahepatik yerleşimli ESK saptandı. Intrahepatik safra yollarına dilatasyon, taş saptanmayan hastanın girişim yapılmaksızın izlenmesine karar verildi.

Sonuç: ESK çocuklarda nadir görülen bir safra yolu patolojisi olup genellikle rastlantısal olarak görüntüleme veya cerrahi eksplorasyon sırasında tanı koyulur. İntrahepatik yerleşimli olanlar karaciğer kistleri ile karışabilir ve gereksiz yere girişim yapılabilir. Hepatosite özgü kontrastlı MRCP ESK tanı ve izleminde en faydalı görüntüleme yöntemi ile kullanılabilir

Close