40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 73

total colectomies in children other than hirschsprung's disease, 20 years of single-center clinical experience

F Çelik, S Kurt, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

20 years of single-center clinical experience

OBJECTIVES:

We aimed to present our clinical experience of patients who underwent total colectomy for reasons other than HH in our clinic.

MATERIAL/METHOD:

The data of our patients who underwent total colectomy for reasons other than HH between 2003 and 2023 were retrospectively analyzed.

Demographic data were recorded.

FINDINGS:

In our clinic, 9 patients underwent total colectomy due to 5 juvenile polyposis coli, 3 familial adenomatous polyposis and 1 ulcerative colitis. The mean age was 11 years (1.5 - 17 years), 5 were boys and 4 were girls. The most common presenting complaint was bloody defecation, followed by chronic abdominal pain.

Preoperative colonoscopy (n:4), MRI (n:2), CT (n:2), colon radiography (n:1) were performed.

Total colectomy + ileoanal pull-through without pouch was performed in all patients.

Histopathologic distribution was 1 adenocarcinoma, 4 adenomatous polyposis, 3 hyperplastic polyps, 1 ulcerative colitis.

Perianal dermatitis (n:2), fecal incontinence (n:2), electrolyte imbalance (n:2), ileus (n:1), rectal bleeding (n:2) were observed in the early period and all resolved spontaneously.

Temporary ileostomy was opened for 1 year in 1 patient with late fecal incontinence and refractory perianal dermatitis.

Premalignant lesions; 1 patient with adenocarcinoma died after Covid pneumonia and acute renal failure, 2 patients with adenomatous polyposis died after secondary malignancy. Follow-up of the other 2 patients with adenomatous polyposis was uneventful.

The mean follow-up period was 2 years (1-10 years).

quality of life questionnaire, 3 patients had liquid-soft defecation 6-8 times a day and 4 patients had normal defecation 3-4 times a day. One of the 2 patients with fecal incontinence had incontinence every night and the other had incontinence 2-3 nights a week.

CONCLUSIONS:

Indications for total colectomy in children for reasons other than HH are very limited.

Pouchless Ileoanal Pull-Through is a good surgical option after total colectomy in children. When long-term survey data are evaluated, we see that patients tolerate this surgery well.

Patients with familial adenomatous polyposis and juvenile polyposis coli should be closely monitored for colon cancer and patients with familial adenomatous polyposis should be closely monitored for secondary malignancy.

Çocuklarda hirschsprung hastalığı dışında yapılan total kolektomiler, 20 yıllık tek merkezli klinik deneyim

F Çelik, S Kurt, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ:

Kliniğimizde HH dışındaki nedenlerle total kolektomi yapılan hastalara ait klinik deneyimlerimizin sunulması amaçlandı.

MATERYAL / METOD:

2003-2023 yılları arasında HH dışındaki nedenlerle total kolektomi yapılan hastalarımızın verileri geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR:

Kliniğimizde 9 hastaya; 5 juvenil polipozis koli, 3 familyal adenomatoz polipozis, 1 ülseratif kolit nedeniyle total kolektomi yapıldı. Yaş ortalaması 11yıl (1.5 - 17 yaş), 5’i erkek, 4’ü kızdı. Başvuru yakınmaları en sık kanlı defekasyon idi, bunu kronik karın ağrısı takip ediyordu. Hastalar Çocuk cerrahisi-Gastroenterolojisi Konsey kararlarınca takip ve tedavi edildi.

Preoperatif kolonoskopi(n:4), MR(n:2), BT(n:2), kolon grafisi(n:1) yapıldı.

Hastaların tümüne Total Kolektomi + Poşsuz İleoanal Pull-Through yapıldı.

Histopatolojik dağılım 1 adenokarsinom, 4 adenomatoz polipozis, 3 hiperplastik polip, 1 ülseratif kolit şeklindeydi.

Erken dönemde perianal dermatit(n:2), fekal inkontinans(n:2), elektrolit imbalansı (n:2), ileus(n:1), rektal kanama(n:2) görüldü, tümü kendiliğinden geriledi.

Geç dönemde fekal inkontinansı ve dirençli perianal dermatiti olan 1 olguda 1 yıl süreli geçici ileostomi açıldı.

Premalign lezyonu olan; adenokarsinomlu 1 hasta Covid pnömonisi ve Akut böbrek yetmezliği, adenomatoz polipozisli 2 hasta sekonder malignite sonrasında ex oldu. Adenomatoz polipozisli diğer 2 hastanın takipleri sorunsuzdur.

Ortalama takip süresi 2yıl (1-10 yıl) idi.

Telefonla yapılan yaşam kalitesi anketinde 3 hastada günde 6-8 kez sıvı-yumuşak kıvamlı, 4 hastada günde 3-4 kez normal kıvamlı defekasyon mevcuttu. Fekal inkontinansı olan 2 hastanın birinde her gece, diğerinde haftada 2-3 gece inkontinans saptandı.

SONUÇ:

Çocuklarda HH dışındaki nedenlerle total kolektomi endikasyonları oldukça sınırlıdır.

Çocuklarda total kolektomi sonrası Poşsuz İleoanal Pull-Through iyi bir cerrahi seçenektir. Uzun dönem anket verileri değerlendirildiğinde, hastaların bu ameliyatı rahat tolere ettiğini görmekteyiz.

Familyal adenomatoz polipozis ve Juvenil polipozis koli tanılı hastalar kolon kanseri, familyal adenomatoz polipozisli hastalar sekonder malignite açısından yakın izlenmelidir.

Close