40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 58

Functional constipation in adolescents evaluated by conventional anorectal manometry

N Gülçin*, Aİ Anadolulu*, M Çağlar*, HM Mutuş**, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istinye University Faculty of Medicine, Liv Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim

The aim was to evaluate the outcomes of conventional anorectal manometry (ARMM) testing and biofeedback therapy in adolescents with functional constipation.

Methods

A retrospective analysis of ARMM findings in patients aged 10-18 years with intractable constipation over a four-year period was conducted.

Results

There were 41 patients with a mean age of 13.5±2.44 years. Twenty (48.7%) were males. Rectoanal inhibitory reflex (RAIR) was positive in all patients. Group 1 had 31 patients with dyssynergic defecation (DD) and Group 2 had 10 patients without DD. Anal canal resting pressure, squeeze test pressure, rectal defecation pressure, and first and urge sensation volumes were similar between the groups. Maximum tolerated volume and the relaxation percentage of RAIR were higher in Group 1 than in Group 2 (p<0.05). Among 31 patients referred for biofeedback therapy, 8 (25.6%) completed the program with complete resolution of their symptoms. The mean follow-up period for these patients was 21±14.7 months.

Conclusion

DD which is known to be more common in patients with psychosocial adjustment disorders, can be diagnosed with ARMM. Although the rate of adherence to the therapy is low in the presented series, biofeedback therapy is very effective in resolving the symptomatology including soiling.

Adolesanlarda fonksiyonel kabızlığın konvansiyonel anorektal manometri ile değerlendirilmesi

N Gülçin*, Aİ Anadolulu*, M Çağlar*, HM Mutuş**, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstinye Üniverstiesi Tıp Fakültesi, Liv Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Bu çalışmanın amacı, fonksiyonel kabızlığı olan ergenlerde geleneksel anorektal manometri (ARMM) testi ve biofeedback tedavisinin sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem

4 yıllık periyoddaki 10-18 yaş arası inatçı kabızlığı olan hastaların ARMM bulgularının retrospektif olarak analizi yapılmıştır.

Bulgular

Ortalama yaşı 13,5±2,44 yıl olan 41 hasta vardı. Yirmisi (%48,7) erkekti. Rektoanal inhibitör refleks (RAIR) tüm hastalarda pozitifti. Grup 1'de dissinerjik defekasyonu (DD) olan 31 hasta ve Grup 2'de DD olmayan 10 hasta vardı. Anal kanal istirahat basıncı, sıkma testi basıncı, rektal defekasyon basıncı, ilk ve sıkışma hissi hacimleri gruplar arasında benzerdi. Maksimum tolere edilen hacim ve RAIR gevşeme yüzdesi Grup 1'de Grup 2'ye göre daha yüksekti (p<0.05). Biofeedback tedavisi için yönlendirilen 31 hastadan 8'i (%25,6) semptomlarının tamamen düzelmesiyle programı tamamlamıştır. Bu hastalar için ortalama takip süresi 21±14,7 aydı.

Sonuç

Psikososyal uyum bozukluğu olan hastalarda daha sık görüldüğü bilinen DD, ARMM ile teşhis edilebilmektedir. Sunulan seride tedaviye uyum oranı düşük olsa da, biofeedback tedavisi kaka kaçırma da dahil olmak üzere semptomların çözümünde oldukça etkilidir.

Close