40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 68

Surgical approach to Thyroid Diseases in children: 15 years of clinical experience

J Baghirov, F Çelik, A Parlak, AN Gürpınar
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Surgical approach to Thyroid Diseases in children: 15 years of clinical experience

Purpose: It was aimed to present our clinical experience related to who underwent thyroid surgery.

Material and Method: The data of the patients who were operated between 2008 and 2023 were retrospectively examined. Demographic data were recorded.

Findings: Total of 73 operations were performed on 65 patients. the average age:14.6 (3-18 years), girls (n:44), boys (n:21) Complaints: swelling in the neck (n:45), irritability (n:8), heart palpitations (n:6), sweating in the hand (n:4), difficulty swallowing and respiratory distress (n:1).

Thyroid ultrasonography (USG) was performed on all patients, neck USG for lymph nodes was performed on those who were found nodules, fine Needle Aspiration biopsy (IAAB) was performed for those who were found nodules and pathologically sized lymph nodes. 2 neck MRI, 1 neck CT, 17 scintigraphy were performed.

the IIAB results of 45 patients were correlated with the postoperative pathology results, while the IIAB was benign in 8 patients and the postoperative pathology was papillary cancer. These patients underwent complementary thyroidectomy and central neck dissection.

Total thyroidectomy and central neck dissection: with preoperative IAAB papillary cancer lateral neck dissection: addition to those with pathological lymph node detection.

Unilateral thyroidectomy and central neck dissection (n:5) were performed for suspected follicular neoplasia, lateral neck dissection was performed for those with pathological lymph nodes. Unilateral thyroidectomy (n:5) was performed for those diagnosed with goiter.

Histopathological distribution, 32 papillary cancer, 5 follicular cancer, 2 slightly differentiated thyroid cancer, 2 follicular tumor with uncertain potential for malignancy,1 medullary cancer, 8 colloid nodules, 7 multinodular goiter, 6 follicular adenoma, 2 cystic nodules.

In the early period, there was 1 wound infection, 12 temporary hypocalcemia, 3 permanent hypocalcemia, 2 spontaneous hoarseness. 1 Unilateral vocal cord paralysis was seen in the late period. The average follow-up period was 2.6 years.

Result: All patients presenting with a thyroid nodule should be treated with a specific algorithm and by taking a council decision.

It is important to perform thyroid surgery in experienced and competent centers in order to prevent complications and to make follow-ups safe.

çocuklarda tiroid hastalıklarına cerrahi yaklaşım: 15 yıllık klinik deneyim

J Baghirov, F Çelik, A Parlak, AN Gürpınar
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Tiroid cerrahisi uygulanan hastalarımızla ilgili klinik deneyimimizin sunulması amaçlandı.

Materyal ve Metod: 2008-2023 yılları arasında opere edilen hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler kaydedildi.

Bulgular: 65 hastaya toplam 73 operasyon uygulandı. ortalama operasyon yaşı 14.6 (3-18 yaş) olup, 44’ü kız 21’i erkekti. Şikayetleri boyunda şişlik (n:45), sinirlilik (n:8), kalp çarpıntısı (n:6), elde terleme (n:4), yutmada zorluk ve solunum sıkıntısı (n:1) şeklindeydi.

Tüm hastalara tiroid ultrasonografi (USG) yapıldı, nodül saptananlara lenf nodu için boyun USG, nodül ve patolojik boyutlu lenf nodu saptananlara İnce İğne Aspirasyon biyopsisi (İAAB) yapıldı. 2 boyun MR, 1 boyun BT, 17 sintigrafi yapıldı.

45 hastanın İİAB sonuçları postoperatif patoloji sonuçları ile koreleydi, 8 hastada İİAB benign iken postoperatif patolojisi papiler kanser idi. Bu hastalara tamamlayıcı tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonu yapıldı. İAAB yetersiz gelen 2 hastaya tek taraflı tiroidektomi yapıldı ve benign olarak sonuçlandı.

Preoperatif İAAB papiller kanser olanlara total tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonu, patolojik lenf nodu saptananlara ek olarak lateral boyun disekyonu uygulandı.

Foliküler neoplazi şüphesinde tek taraflı tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonu (n:5), patolojik lenf nodu olanlarda lateral boyun diseksiyonu uygulandı. Guatr tanısı alanlara tek taraflı tiroidektomi (n:5) uygulandı.

Histopatolojik dağılım, 32 papiler kanser, 5 foliküler kanser, 2 az diferasniye tiroid kanseri, 2 malignite potansiyeli belirsiz foliküler tümör,1 medüller kanser, 8 kolloid nodül, 7 multinodüler guatr, 6 foliküler adenom, 2 kistik nodüldü.

Erken dönemde, 1 yara enfeksiyonu, 12 geçici hipokalsemi, 3 kalıcı hipokalsemi, 2 spontan düzelen ses kısıklığı vardı. Geç dönemde 1 tek taraflı vokal kord paralizisi görüldü. Ortalama takip süresi 2.6 yıldır.

Sonuç: Tiroid nodülü ile başvuran tüm hastalar belirli bir algoritma ile ve konsey kararı alınarak tedavi edilmelidir.

Tiroid cerrahisinin tecrübeli ve yetkin merkezlerde yapılması komplikasyonları önlemek ve takiplerin güvenli yapılabilmesi açısından önemlidir.

Close