40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 48

an effective treatment method for the management of complications of gastrostomy entrance site: bottle pacifier

N İsmayilzade, F Çelik, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

OBJECTIVE: It was aimed to present the technique of postoperative gastrostomy entrance site complications.

MATERIAL AND METHOD: The data of the patients operated on in our clinic were evaluated retrospectively in terms of age, surgical technique applied and postoperative complications and treatments.

RESULTS: Between 2013 and 2023, a total of 163 patients were opened gastrostomy. The average age of the patients is 3 months (0 days-17 years). Surgical methods: Laparoscopic (n:81), Endoscopic (n:33) and Open (n:49).

Purulent and/or serous discharge, enlargement of the entrance hole, leakage, edematous, inflamed or fragile skin at the gastrostomy entrance site were considered and Bottle pacifier and continuous aspiration system were applied for this patients.

The mean time of occurrence of complications encountered in the early period (n:8) was 2 days (1-4 days), and the mean time of occurrence of complications in the late period (n:6) was 7 months (3 months - 2 years). A pacifier and continuous aspiration system were used for the management of all complications.

In this treatment method, the fixation apparatus of the gastrostomy catheter was removed and a pacifier was placed for traction. Ventilation holes were made on the lateral edges of the pacifier. These holes were used both to keep the skin dry and to fix the tip of the aspiration catheter to the wound edge. The aspiration catheter was connected to the aspiration system so that infective or reactive fluids in the field can be drained continuously. Local treatments such as antiseptic and topical antibiotic application to the wound site were also applied through these holes when necessary. The average follow–up was 6 days (3 - 12 days). Feeding wasn't stopped, relapse was not observed.

CONCLUSIONS:

Bottle pacifier and continuous aspiration system, which we use in the management of entrance site complications in patients with gastrostomy, is a new, cheap and effective treatment method.

gastrostomi giriş yeri komplikasyonlarının tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi: biberon emziği

N İsmayilzade, F Çelik, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Gastrostomisi olan hastalarda, erken veya geç dönemde oluşan gastrostomi giriş yeri komplikasyonlarını tedavi etmeye yönelik uyguladığımız tekniğin sunulması amaçlandı.

MATERYAL VE METOD: Kliniğimizde opere edilen hastaların verileri yaş, uygulanan cerrahi teknik ve postoperatif komplikasyonlar ve tedavileri açısından geriye dönük değerlendirilmiştir.

BULGULAR: 2013-2023 yılları arasında toplamda 163 hastaya gastrostomi açılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 3 aydır (1 gün-17 yaş).

Hastalara laparoskopik (n=81), endoskopik (n=33) ve açık cerrahi (n=49) yöntemleriyle gastrostomi oluşturulmuştur.

Gastrostomi giriş yerinde erken veya geç dönemde pürülan veya seröz akıntı, giriş deliğinin genişlemesi, buna bağlı mide içeriğinin veya verilen mamaların sızması, cildin ödemli, hiperemik ve enflame hal alması komplikasyon olarak kabul edildi.

Erken dönemde karşılaşılan komplikasyonların (n:8) görülme zamanı ortalama 2 gün idi (1 – 4.gün) , geç dönemdeki komplikasyonların (n:6) ortalama görülme zamanı ise 7 ay (3 ay – 2 yıl) idi. Tüm komplikasyonların yönetimi için biberon emziği ve sürekli aspirasyon sistemi uygulandı.

Bu tedavi yönteminde mevcut gastrostomi kataterinin tespit aparatı çıkarılıp traksiyon amacıyla biberon emziği yerleştirildi. Emziğin lateral kenarlarına havalandırma delikleri açıldı. Bu delikler hem cildin kuru kalmasında hem de aspirasyon kataterinin ucunun yara kenarına sabitlenmesinde kullanıldı. Aspirasyon katateri aspirasyon sistemine bağlandı, böylece sahadaki enfektif veya reaksiyonel sıvıların sürekli drene edilebilmesi sağlandı. Gerekli hallerde yara yerine antiseptik, topikal antibiyotik uygulanması gibi lokal bakımlar yine bu delikler vasıtasıyla uygulandı.

Bu yöntemle tedavi edilen hastaların ortalama yatış süresi 6 gün (3 – 12 gün) idi.

Hastaların hiçbirinde beslenme kesilmedi, nüks görülmedi.

SONUÇ:

Gastrostomi giriş yeri komplikasyonu gelişen hastaların yönetiminde kullandığımız biberon emziği ve sürekli aspirasyon sistemi etkili bir tedavi alternatifi olabilir.

Close