40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 84

The value of intravascular volume measurement by transthoracic echocardiography in fluid resuscitation of children with major burns

M Şahin*, S Demir*, MN Gürel*, S Sayın**, EG Torun**, O Doğan**, VS Çayhan*, D Kısıklı*, A Abay*, E Şenel***
*University Of Health Sciences, Ankara Bilkent City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Pediatric Burn Center, Ankara, Turkiye
**University of Health Sciences, Ankara Bilkent City Hospital, Department of Pediatric Cardiology, Ankara, Türkiye
***Ankara Yildirim Beyazit University Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

Aim: Transthoracic echocardiography (TTE) is a non-invasive, and reliable diagnostic tool for evaluating hemodynamic parameters related to myocardial dysfunction and intravascular volume status. Our study aims to determine the predictive value of TTE in managing fluid resuscitation in children with major burns.
Methods: Among the patients treated in our pediatric burn center, 40 patients with severe burns (TBSA>20%) were included in the study. The patients were divided into two groups (n=20) as TTE (TG) and control group (CG). Fluid resuscitation was started on the first day according to the Galveston formula. Follow-up on CG was based on vital signs, body weight, and urine output. In addition, cardiac functions and inferior vena cava diameter (IVC Min-max), IVC collapsibility index (IVCCI), descending aortic (Ao) diameter, and IVC/Ao ratio were evaluated in TG. Patients with an IVC/Ao ratio of <0.8 were given additional fluids, while patients with an IVC/Ao ratio of >1.2 were given reduced fluids. In patients with normal IVC/Ao values (0.8-1.2), the amount of fluid was not changed.
Results: While the IVC/Ao ratio was low in 8 patients (40%) with normal urine output in TG, it was high in 3 patients (15%). The fluid rates of these patients were revised. During follow-up, 10% of TGs and 60% of CGs required diuretic therapy (p<0.05). No difference was found between the mortality rates of both groups.
Conclusions: Vital signs and urine output may not always reflect the actual volume status of patients with major burns. Our study showed that IVC/Ao ratio could effectively evaluate intravascular volume in burn patients for whom fluid resuscitation is critical. As a non-invasive and safe tool, TTE could be routinely used in fluid management in burn patients.

Majör yanıklı çocuklarda sıvı resüsitasyonunda transtorasik ekokardiyografi ile intravasküler hacim ölçümünün değeri

M Şahin*, S Demir*, MN Gürel*, S Sayın**, EG Torun**, O Doğan**, VS Çayhan*, D Kısıklı*, A Abay*, E Şenel***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Çocuk Yanık Merkezi, Ankara, Türkiye
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye.
***Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye.

Amaç: Transtorasik ekokardiyografi (TTE), miyokard disfonksiyonu ve intravasküler hacim durumuna ilişkin hemodinamik parametrelerin değerlendirilmesinde kullanılan noninvazif ve güvenilir bir tanı aracıdır. Çalışmamız, ciddi yanıkları olan çocuklarda sıvı resüsitasyonu yapılırken verilecek sıvı miktarının hesaplanmasında TTE'nin öngörücü değerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Çalışmaya çocuk yanık merkezimizde tedavi edilen hastalardan ciddi yanıkları olan 40 hasta (TBSA>%20) dahil edildi. Hastalar TTE (TG) ve kontrol grubu (CG) olmak üzere iki gruba (n=20) ayrıldı. Galveston formülüne göre ilk gün sıvı resüsitasyonuna başlandı. CG'da takip vital bulgulara, vücut ağırlığına ve idrar çıkışına göre yapıldı. TG'da ise buna ek olarak kardiyak fonksiyonlar ve inferiyor vena kava çapı (IVC Min-max), IVC kollapsibilite indeksi (IVCCI), inen aort (Ao) çapı, IVC/Ao oranı değerlendirildi. IVC/Ao oranı <0,8 olan hastalara ek sıvı verilirken, IVC/Ao oranı >1,2 olan hastalara sıvıları azaltıldı. IVC/Ao değeri normal (0,8-1,2) olan hastalarda ise sıvı miktarları değiştirilmedi.

Bulgular: TG'de idrar çıkışı normal olan 8 hastada (%40) IVC/Ao oranı düşük iken 3 hastada (%15) yüksekti. Bu hastaların mayileri revize edildi. Takip sırasında TG'lerin %10'unda, CG'lerin ise %60'ında diüretik tedavisi gerekti (p<0,05). Her iki grubun ölüm oranları arasında fark bulunamadı.

Sonuç: Majör yanıklı hastaların yaşamsal bulguları ve idrar çıkışı her zaman gerçek hacim durumunu yansıtmayabilir. Çalışmamız sıvı resüsitasyonunun kritik olduğu yanık hastalarında IVC/Ao oranının intravasküler hacmi etkili bir şekilde değerlendirebileceğini gösterdi. Non-invazif ve güvenli bir araç olarak TTE, yanık hastalarında sıvı yönetiminde rutin olarak kullanılabilir.

Close