40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 79

Corrosive substance ingestion in children : When to perform endoscopy?

U Ateş*, G Göllü Bahadır*, E Ergün*, F Serttürk**, M Bülbül*, S Sözduyar***, M Bingöl-Koloğlu*, EA Yağmurlu*, AM Çakmak*
*Ankara University Cebeci Hospital Department of Pediatric Surgery
**Ankara Etlik City Hospital, Department of Pediatric Surgery
***Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Aim:

Accidental ingestion of corrosive substances is a difficult and important medical problem to manage. Upper gastrointestinal system endoscopy is still controversial in such cases. The aim of this study is to present an algorithm that will regulate the treatment and follow-up of pediatric patients presenting with corrosive ingestion through a patient-based evaluation.

Methods :

Children who were admitted to the pediatric emergency department with corrosive substance investigations between July 2015 and December 2021 were included. Patient demographics, complaints, examination findings, medical treatments, endoscopy findings, and follow-up findings were analyzed. Between July 2015 and December 2019, endoscopy was performed on all patients. After the statistical examinations, After December 2019, endoscopy was performed on patients who had hipersalivation and/or disphagia.

Results :

172 patients were followed up and treated in our clinic due to corrosive substance ingestion. Endoscopic findings of the patients were evaluated by zargar classification. In the endoscopic evaluation of 19 patients with hypersalivation, it was observed that esophageal corrosion was stage 1 in 5 patients, stage 2a in 1 patient, stage 2b in 3 patients, and the rest were normal. Of 14 patients with dysphagia, 1 was stage 1, 2 was stage 2a, and 4 was stage 2b; the rest were normal. Out of 10 patients with both hypersalivation and dysphagia, 3 were stage 1, 1 was stage 2a, 3 were stage 2b, and the rest were normal. Hypersalivation and dysphagia were found together in the only patient who developed stenosis and required dilatation in the follow-up, and it was stage 2b in the endoscopic evaluation. In the long-term follow-up of the patients without hypersalivation and dysphagia, no complications developed.

Conclusions :

If there is no hypersalivation and dysphagia in patients presenting with corrosive substance ingestion, there is no need for endoscopic evaluation of the patients.

Çocuklarda koroziv madde alımı: Ne zaman endoskopi yapılmalı?

U Ateş*, G Göllü Bahadır*, E Ergün*, F Serttürk**, M Bülbül*, S Sözduyar***, M Bingöl-Koloğlu*, EA Yağmurlu*, AM Çakmak*
*Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi
**Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
***Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:

Koroziv madde alımı yönetimi zor ve önemli bir tıbbi sorundur. Bu vakalarda üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılması hala tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı koroziv madde alımı ile başvuran pediatrik hastaların tedavi ve takibini hasta bazlı bir değerlendirme ile düzenleyecek bir algoritma sunmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya Temmuz 2015-Aralık 2021 tarihleri arasında çocuk acil servisine koroziv madde alımı şikayetiyle başvuran çocuklar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, şikayetleri, muayene bulguları, uygulanan tıbbi tedaviler, endoskopi bulguları ve takip bulguları analiz edildi. Temmuz 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında tüm hastalara endoskopi yapıldı. Yapılan istatistiksel incelemeler sonrası Aralık 2019'dan sonra hipersalivasyon ve/veya disfaji şikayeti olan hastalara endoskopi yapıldı.

Bulgular:

Koroziv madde alımı nedeniyle kliniğimizde takip ve tedavi edilen 172 hasta mevcuttu. Hastaların endoskopik bulguları zargar evrelemesi ile değerlendirildi. Hipersalivasyonu olan 19 hastanın endoskopik değerlendirmesinde 5 hasta evre 1, 1 hasta evre 2a, 3 hasta evre 2b, geri kalanlarının ise normal olduğu görüldü. Disfajisi olan 14 hastanın 1'i evre 1, 2'si evre 2a ve 4'ü evre 2b idi, geri kalanlar ise normaldi. Hem hipersalivasyon hem de disfajisi olan 10 hastadan 3'ü evre 1, 1'i evre 2a, 3'ü evre 2b idi ve geri kalanı normaldi. Takiplerinde darlık gelişen ve dilatasyon gerektiren tek hastada hipersalivasyon ve disfaji birlikte saptandı ve endoskopik değerlendirmede evre 2b idi. Hipersalivasyon ve yutma güçlüğü olmayan hastaların uzun dönem takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Sonuç:

Koroziv madde alımı ile başvuran hastalarda hipersalivasyon ve disfaji yoksa hastaların endoskopik değerlendirmesine gerek yoktur.

Close