40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 47

Successful results of the selective lung ventilation method in reducing operative time and complication rates for pulmonary hydatid cyst surgery in children

SA Bostancı*, İ Akbaş*, EE Erten*, SK Balcı*, A Ertürk**, S Demir***, Cİ Öztorun**, S Özmert****, E Şenel**, MN Azılı**
*Ankara City Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
***University Of Health Sciences, Ankara City Hospital, Department of Pediatric Surgery
****Ankara Bilkent City Hospital, Department of Pediatric Anesthesiology

Objective: Hydatid cysts are increasingly affecting the lungs in children. The selective lung ventilation method (SLVM) during thoracotomy aims to provide a safer operation time for the surgeon and to minimise the risk of contamination of the normal lung. The aim of this study was to investigate the difference in operative time, presence of prolonged air leak, history of reoperation for air leak, and length of hospital stay in children undergoing thoracotomy for hydatid cyst of the lung.

Methods: Patients younger than 18 years who underwent surgery for hydatid cysts of the lung between 2014 and 2022 were included. For SLVM, the double-lumen endobronchial entubation (EBT) was used in children older than 7 years of age, while selective lung ventilation with an endobronchial blocker was used in younger children.

Results: Eighty-six patients who underwent thoracotomy for pulmonary hydatid cysts between the specified dates were included in the study. SLVM was performed in 26 patients (30.2%) and normal endotracheal intubation in 60 patients. There was no significant difference in cyst volume between the SLVM group and the other group (p>0.05). When the operation times were compared between the groups, it was found that the operation time was significantly shorter in patients who underwent the selective ventilation method (p<0.001). When comparing the two groups, hospital stay was significantly shorter in patients who underwent selective ventilation (p<0.05). There was no SAVM-related atelectasis or infection.

Conclusion: Our study shows that the selective lung ventilation method is a reliable treatment option in pulmonary hydatid cyst surgery and can be successfully applied in children.

Çocuklarda akciğer kist hidatiği cerrahisinde Selektif Akciğer Ventilasyonu yönteminin ameliyat süresi ve komplikasyon oranlarını azaltmada başarılı sonuçları

SA Bostancı*, İ Akbaş*, EE Erten*, SK Balcı*, A Ertürk**, S Demir***, Cİ Öztorun**, S Özmert****, E Şenel**, MN Azılı**
*Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
****Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Anesteziyoloji Kliniği

Amaç: Çocuklarda kist kidatik giderek artan oranda akciğerleri tutmaktadır. Cerrahi tedavi esnasında kullanılan selektif akciğer ventilasyon yöntemi (SAVY) sayesinde hem cerrahın daha güvenle çalışabilmesi hem de normal akciğer kontaminasyon riskinin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmadaki amacımız akciğer kist hidatiği nedeniyle torakotomi yapılan çocuklarda SAVY kullanılan ve kullanılmayan olgular arasında ameliyat süresi, uzun hava kaçağının varlığı, hava kaçağı nedeniyle tekrar operasyon öyküsü ve hastanede yatış süresi arasında fark varlığının araştırılmasıdır.

Method: 2014-2022 yılları arasında akciğer kist hidatiği nedeniyle opere edilen 18 yaşından küçük hastalar dahil edildi. SAVY için 7 yaş üstü çocuklarda çift lümenli endobronşiyal entübasyon (EBT) kullanılırken daha küçük çocuklarda ise endobronsial blokör yardımı ile selektif akciğer ventilasyonu sağlandı.

Bulgular: Belirlenen tarihler arasında akciğer kist hidatiği nedeniyle opere edilen 86 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların 26’sına (%30,2) SAVY uygulanırken 60 hastada normal endotrakeal entübasyon yapıldı. SAVY uygulanan olgular ile diğer grup ile karşılaştırıldığında kist hacimleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Grupların ameliyat süreleri karşılaştırıldığında selektif ventilasyon yöntemi uygulanan olgularda ameliyat süresinin anlamlı şekilde kısa olduğu saptandı (p<0,001). Yine, her iki grup karşılaştırıldığında selektif ventilasyon yapılan olgularda hastanede kalış süresinin belirgin şekilde daha kısa olduğu tespit edildi (p<0,05). SAVY ilişkili atelektazi ya da enfeksiyon saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamız, akciğer kist hidatiği nedeniyle yapılan torakotomilerde selektif akciğer ventilasyon yönteminin ameliyat süresi ve hastanede kalış süresini azaltmada etkin ve çocuklarda başarı ile uygulanabilir tedavi seçeneği olduğunu göstermektedir.

Close