40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 10

Use of PIRS with thoracoscopic intracorporeal suturing in congenital diaphragmatic hernia repair

İ Akbaş*, SA Bostancı*, EE Erten*, VS Çayhan*, AN Abay*, Ş Demirkaya*, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara City Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim

The aim of this report is to present a case of congenital diaphragmatic hernia repaired with intracorporeal suture and PIRS technique in thoracoscopic diaphragmatic hernia surgery.

Video methods and Results

He was born 3760 grams by cesarean section at 39 weeks from the 1st pregnancy of a 28-year-old mother as the 1st living child. 1- 5th minute APGAR was 5/7 and antenatal diaphragmatic hernia was diagnosed. Amniocentesis detected 8q22 del. The patient was followed up intubated after birth. Pulmonary artery pressure was 60 mmHg on echocardiogram performed on the first postnatal day. The pulmonary artery pressure on the second postnatal day was 35 mmHg and surgery was planned. Repair of the diaphragmatic hernia was performed safely with intracorporeal suture and PIRS technique. The operation time was 45 minutes and there were no perioperative complications. The patient was extubated on the fifth postoperative day. She was discharged on the 12th postoperative day. No pathology was observed at the first month follow-up.

Conclusion

The combination of thoracoscopic intracorporeal suturing and PIRS technique in congenital diaphragmatic hernia surgery is a safe surgical approach that shortens the operation time.

Konjenital diyafram herni onarımında torakoskopik intrakorporeal sütür ile PIRS kullanımı

İ Akbaş*, SA Bostancı*, EE Erten*, VS Çayhan*, AN Abay*, Ş Demirkaya*, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Bu sunumdaki amacımız konjenital diyafram hernisi nedeniyle torakoskopik diyafram herni cerrahisinde intrakorporeal sütür ve PIRS tekniği birlikteliği ile onarımı yapılan olguyu sunmaktır.

Video yöntem ve bulgular

28 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1. yaşayan olarak 39 hafta sezaryen ile 3760 gram doğan 1- 5. dk APGARı 5/7 olan kız bebek, antenatal diyafram herni tanısı mevcut. Yapılan amniyosentezde 8q22 del saptandı. Hasta doğum sonrası entübe şekilde takip edilmeye başlandı. Postnatal ilk gününde yapılan eko da pulmoner arter basıncı 60 mmHg olarak geldi. Postnatal ikinci günündeki pulmoner arter basıncı 35 mmHg gelmesi üzerine cerrahi kararı verildi. Diyafram hernisinin onarımı, intrakorporeal sütür ve PIRS tekniği birlikte güvenli şekilde yapıldı. Ameliyat süresi 45 dk, peroperatif komplikasyon görülmedi. Hasta postoperatif beşinci gününde ekstübe edildi. Postoperatif 12. gününde taburcu edildi. Hastanın birinci ay kontrolünde patoloji görülmedi.

Sonuç

Konjenital diyafram herni cerrahisinde torakoskopik intrakorporeal sütür ile PIRS tekniğinin birlikte kullanımı ameliyat süresini kısaltan güvenli bir cerrahi yaklaşımdır.

Close