40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 38

Laparoscopic-assisted surgery: could it be better than laparoscopy?

EB Özbulut, B Dağdemir Ezber, M Çelenk, S Hancıoğlu, B Yağız, BD Demirel
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Aim: Many surgical procedures can successfully be performed laparoscopically. In this study, our aim is to evaluate the cases who underwent laparoscopy-assisted surgery.

Methods: Patients who underwent laparoscopy-assisted surgery in our clinic between January 2019 and June 2023 were included in the study. Cases that were completed laparoscopically or converted to open surgery were excluded from the study. Pateints’ age and gender, indication and possible advantages of laparoscopic assistance were evaluated.

Results: During the study, a total of 92 patients underwent laparoscopy-assisted surgery. Laparoscopy-assisted 2-port appendectomy was performed in 120 patients (77 boys, 43 girls). Compared to 414 patients who underwent laparoscopic 3-port appendectomy in the same period, these patients had 1 port less and the operation time was significantly shorter in the laparoscopic-assisted appendectomy group. Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) was performed with laparoscopy-assisted method in 40 of the patients (23 boys, 17 girls). In this group, PEG under laparoscopic vision reduced the major complications of PEG. In 17 patients (13 boys, 4 girls), the entire intra-abdominal cavity was evaluated by laparoscopy and the operation was completed with a small incision after excision of the Meckel's diverticulum through the umbilicus. In 9 patients, the ovarian cysts were removed through the umbilical trocar and surgery was performed with fewer trocars and incisions. Duplication cysts in 4 patients (1 male, 3 female) and mesenteric cysts in 2 female patients were excised through the umbilicus under laparoscopic guidance. In these patients, complete intra-abdominal evaluation was achieved and the operation was completed with a small surgical incision. No intraoperative surgical complication was observed in any of the patients.

Conclusion: The visualization of the entire abdominal cavity with laparoscopy helps to achieve the accurate diagnosis, to determine the borders and relations of the pathological condition, and to choose the best incision site allowing smaller incisions. Therefore, laparoscopy assistance can provide comfort of open surgery in a minimally invasive manner.

Laparoskopi yardımlı cerrahi: laparoskopiden de iyi olabilir mi?

EB Özbulut, B Dağdemir Ezber, M Çelenk, S Hancıoğlu, B Yağız, BD Demirel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye

Amaç: Günümüzde birçok cerrahi prosedür laparoskopik olarak başarıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmada, laparoskopi yardımlı cerrahi yapılan olguların değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Ocak 2019- Haziran 2023 tarihinde kliniğimizde laparoskopi yardımlı olarak cerrahi uygulanan olgular çalışmaya dahil edildi. Laparoskopik olarak başlanıp intrakorporeal tamamlanan ya da açığa geçilen olgular çalışma dışı bırakıldı. Hastaların, yaşı, cinsiyeti, ameliyat nedeni ve olası avantajları belirlendi.

Bulgular: Çalışma süresinde toplam 192 hastaya laparoskopi yardımlı cerrahi uygulandı. 120hastaya (77 erkek, 43 kız) laparoskopi yardımlı 2 port apendektomi yapıldı. Bu hastalar aynı dönemde laparoskopik 3 port apendektomi yapılan 442 hastayla karşılaştırıldığında laparoskopi yardımlı apendektomi yapılan grupta 1 port daha az ve ameliyat süresi anlamlı olarak daha kısaydı. Hastaların 40’ında (23 erkek, 17 kız) perkütan endoskopik gastrostomi laparoskopi yardımlı yöntemle takılmıştı. Bu hastalarda laparoskopik görüş altında katater takılmasının majör komplikasyon gelişimini azalttığı düşünüldü. 17 hastada (13 erkek, 4 kız) Meckel divertikülü laparoskopi yardımıyla göbekten alınarak, tüm batın içinde görüş sağlandı ve küçük cerrahi kesi ile ameliyat tamamlandı. 9 hastada over kisti göbek trokarından dışarı alınarak daha az trokar girişi ve kesi ile cerrahi yapıldı. 4 hastada (1 erkek, 3 kız) duplikasyon kisti ve 2 kız hastada mezenter kisti laparoskopi yardımıyla göbekten alınarak eksize edildi. Bu hastalarda tüm batın içinde görüş sağlandı ve küçük cerrahi kesi ile ameliyat tamamlandı. Hastaların hiçbirinde komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Laparoskopi yardımlı cerrahiyle tüm batın içinin görülebilmesi hem tanı kolaylığı hem de patolojik bulguların lokalize edilebilmesi için önemlidir. Laparoskopik görüşün desteği alınarak güvenli cerrahi daha küçük insizyon ile tamamlanabilir.

Close