40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 89

Management of recurrent phimosis complication after infancy circumcision

G Şakul*, N Babaev**
*Karabuk University Medical Faculty Pediatric Surgery Department
**Karabuk University Research and Training Hospital Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Department

Introduction:

The risk of penile adhesions and recurrent phimosis in infant circumcision is higher than older age groups. In our study, we describe a 3-year-old boy who was circumcised in infancy and developed severe recurrent phimosis, which was corrected by a double bilateral transposition flap.

Case presentation:

A 3-year-old boy was admitted to our clinic with acquired penile deformity. It was learned that the patient was circumcised at home when he was 3 months old, then the tip of his penis closed over the years. On physical examination, it was found that the glans penis was completely covered with penile skin and the circumcision line was stricted by closing the tip of glans penis . Revision surgery was planned. The glans penis was delivered by incising the phimotic band. It was observed that the glans penis and penile shaft were intact. The skin and mucosa that caused the phimotic stricture were excised, and the subcutaneous adhesions were released. The diameter of the defects were 3cm (vertical) x 3.5cm (transverse). Bilateral transposition flaps were planned from the anterior of the scrotum to repair the tissue defect. Using the most hairless skin of the scrotum, penile skin was imitated both cosmetically and neurosensibly. The donor sites were also advanced to the midline and the scrotum was primarily repaired, thus ensuring the continuity of the scrotal raphe. At the 8th postoperative month, the results were satisfactory both cosmetically and functionally.

Conclusions:

It shouldn’t be forgotten that circumcision is a surgical procedure and attention should be paid to post-operative follow-ups. Particular attention should be paid by considering adhesion-stricture in circumcisions performed during infancy. Scrotal transposition flaps can be used safely in the treatment of extensive penile tissue defects caused by recurrent phimosis.

Bebeklik dönemi sünnet sonrası gelişen rekürrent fimozis komplikasyonunun yönetimi

G Şakul*, N Babaev**
*Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanes, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü

Giriş: Bebeklik döneminde yapılan sünnetlerde penil adhezyon, rekürrent fimozis riski ileri yaş gruplarına göre fazladır. Çalışmamızda bebeklik döneminde sünnet uygulanan ve ciddi rekürrent fimozis gelişen 3 yaşında bir erkek hastanın çift bilateral transpozisyon flebi ile düzeltilen olgumuz anlatılmaktadır.

Olgu Sunumu: 2yaş erkek kliniğimize peniste şekil bozukluğu nedeniyle getirildi. Hastanın 3 aylıkken evde sünnet edildiği ardından yıllar içerisinde pipi ucunun kapandığı öğrenildi. Fizik muayenede glans penisin penil deri ile tamamen örtülü olduğu, sünnet sirkumsizyon hattının glans ucunu kapatarak striktüre olduğu anlaşıldı. Revizyon cerrahi planlandı. Fimotik bant insize edilerek glans penis doğutuldu. Glans penis ve penil şaftın intakt olduğu gözlendi. Fimotik striktüre sebep olan mukosa ve cilt eksize edilerek cilt altı yapışıklıklar serbestlendi. Oluşan sirkuler doku defektinin 3(vertikal)x 3.5 (transvers) cm olduğu gözlendi. Doku defektini onarmak amaçlı skrotum anteriorundan çift taraflı transpozisyon flebi planlandı. Skrotumun en kılsız derisi kullanılarak hem kozmetik hem nörosensorial anlamda penis derisi taklit edildi. Donör sahalar da orta hatta ilerletilerek skrotum primer onarıldı, böylece skrotal raphe devamlılığı sağlanmış oldu. Postoperatif 8. ayında sonuçlar hem kozmetik hem fonksiyonel olarak tatmin edici idi.

Sonuç: Sünnetin bir cerrahi işlem olduğu unutulmamalı, ameliyat sonrası takiplere dikkat edilmelidir. Özellikle bebeklik döneminde yapılan sünnetlerde adhezyon, striktür gözönünde bulundurularak hasta seçimine dikkat edilmelidir. Rekürrent fimozisten kaynaklanan geniş penil doku defektlerinin tedavisinde skrotal flepler güvenle kullanılabilmektedir.

Close