40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 23

Valentino's Syndrome in Children; Myth or fact?

EB Özbulut*, B Dağdemir Ezber*, S Hancıoğlu*, BD Demirel*, CB Aker**, B Yağız*
*Ondokuz Mayıs University department of Pediatric Surgery
**Ondokuz Mayıs University Division Of Pediatric Gastroenterology

Valentino’s syndrome is a rare syndrome and is characterized by localized peritonitis at the right lower quadrant due to leaked gastric content that traveled through right paracolic gutter. Clinical picture imitates acute appendicitis. Valentino’s Syndrome was not reported in children before. Here we present 4 children with Valentino’s Syndrome and speculate it is clinically different in children.

All patients were boys with a mean age of 15.25±0.96 years. All of the patients underwent laparoscopic exploration for assumed acute appendicitis. During exploration, as turbid fluid in the pelvis was not correlated with the appearance of the intact appendix, exploration was extended and inflammation and omental adhesions were seen in the duodenal/pyloric area. No intervention was performed in 3 patients as these adhesions was dense. In the 4th patient, omentum was easily detached from the duodenal wall and underlying perforated ulcer was unveiled. The operation was converted to open and perforation was repaired. In the first patient, simultaneous endoscopy which was performed to confirm the patency of the duodenal wall revealed a bulbar ulcer and duodenal wall was regarded as healed after omental adhesion as no leakage was observed. In the 2nd and 3rd patients, endoscopy was not performed but intraperitoneal fluid was sampled for lipase and amylase levels which were found elevated 4.5-53 fold higher than the serum levels. All of the patients received medication for peptic ulcer and underwent endoscopy 26-50 days after the operation. Endoscopy confirmed duodenal/antral ulcer and helicobacter pylori was found in 2 patients.

Valentino’s Syndrome is a very rare condition and was not reported in children before. In 3 patients, omentum covered the ulcer, enabled duodenal wall healing and appeared intact during surgery. These findings indicate the condition is different in children, and may cause morbidity and even mortality if not recognized timely. In this context, laparoscopy is superior to open surgery but awareness of the condition is essential. If appearance of the appendix is not correlated with the turbid peritoneal fluid, another possible pathology like Valontino’s synderome should be suspected and investigated.

Çocuklarda Valentino Sendromu; Efsane mi gerçek mi?

EB Özbulut*, B Dağdemir Ezber*, S Hancıoğlu*, BD Demirel*, CB Aker**, B Yağız*
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
**Ondokuz Mayıs Universitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

Valentino sendromu nadirdir ve temelde, perfore duodenal ülsere bağlı mide içeriğinin sağ parakolik oluğa sızmasına bağlı olarak sağ alt kadranda lokalize peritonit gelişimi ile seyreder. Klinik olarak tablo akut appendisiti taklit eder. Çocuklarda Valentino sendromu bildiğimiz kadarıyla bildirilmemiştir. Biz Valentino sendromu olduğunu düşündüğümüz 4 çocuk hastayı sunmak ve ayrıca Valentino Sendromunun çocuklarda farklı seyrettiğini bildirmek istedik.

Hastaların hepsi erkekti. Yaş ortalaması 15,25±0,96 yıl idi. Hastaların hepsine akut appendisit düşünülerek laparoskopik eksplorasyon yapılmıştı. Hepsinde, batın içinde bulanık sıvı olması, appendiksin ise perfore olmadığı görülmesi üzerine eksplorasyona devam edildiğinde duodenal/prepylorik alanda inflamasyon ve omental adezyonlar görüldü. Üç hastada bu adezyonlar dens olduğu için herhangi bir müdahale yapılmadı. Bir hastada omentumun duodenumdan rahat ayrılması üzerine perfore bir duodenal ülser olduğu görüldü ve açık cerrahiye geçilerek duodenal ülser onarıldı. Diğer 3 hastanın ilkinde duodenal duvarın sağlamlığından emin olunamadığı için eşzamanlı endoskopi yapıldı ve duodenal ülser izlendi ancak batına kaçak görülmemesi üzerine omentum ile kapanmış ve iyileşmiş ülser düşünüldü. Diğer 2 hastada ise batın içi sıvıdan amilaz ve lipaz gönderildi ve değerlerin serum değerlerinden 4,5-53 kat daha fazla olduğu görüldü. Tüm hastalarda 26-50 gün sonra kontrol endoskopisi yapılarak duodenal/antral ülser doğrulandı. İki hastada helicobacter pylori infestasyonu olduğu görüldü.

Valentino Sendromu çok nadirdir ve çocuklarda daha önce bildirilmemiştir. Bizim serimizde 3 olguda ülserin omentum tarafından kapatıldığı ve duodenal duvarın kendini onardığı ve eksplorasyon sırasında sağlam olduğu görüldü. Buda, çocuklarda bu durumun atipik seyrettiği, farkedilmediği durumlarda morbidite ve mortalite sebebi olabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda laparoskopi, açık cerrahiye göre belirgin üstünlük sağlamakla birlikte farkındalık gerektirmektedir. Cerrahi sırasında apendiksin görünümü ile batın içi sıvını görünümü korele değilse, Valentino Sendromu vb. ek patolojiler açısından ayrıntılı değerlendirme yapılmalıdır.

Close