40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 17

Non-invasive treatment option in the treatment of pectus excavatum and carinatum in children: Vacuum and orthoses method

M Anayurt, S Sancar, İ Güngör, S Dayı
Bursa City Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim

Pectus excavatum and carinatum are the most common morphological chest wall anomalies. Open reconstruction has been the standard approach in surgical treatment, but in recent years surgery has largely been replaced by non-invasive methods with vacuum and orthoses. In our study, we aimed to present the early results of our patients for whom we used vacuum and/or orthotic therapy.

Method

Age, gender, physical examination and radiological measurements, treatment and results of our patients who were treated with vacuum and/or orthosis for pectus excavatum and/or carinatum between January 2023 and July 2023 were evaluated. After cardiac and respiratory system evaluations, computed tomography is taken and states index measurement is performed. Deformity depth and diameter in pectus excavatum and deformity pressure in carinatum are measured. Vacuum and/or orthoses are recommended for patients with respiratory, cardiac and cosmetic complaints. Our patients are called for control at 1 day, 1 week, 1 month, 3 months and 6 months after the first application.

Results

Treatment was started in 26 of 51 patients who presented with chest wall deformity. Vacuum treatment was started in 22 patients and orthotic treatment was started in 4 patients. 19 of the patients were boys, 7 were girls, their mean age was 10 (3-17). Mean depth was 2.3 (2-4) cm and Haller index was 4 (3.7-6.3) in excavatum patients. Orthotic treatment compression pressure was in the range of 2-7.7 kg. Average follow-up period is 3(1-6) months. In the control measurements, at the end of the first month, patients with carinatum deformity achieved almost complete recovery, while a mean decrease of 0.3 (0.2-0.6) cm was observed in depth measurements in patients with excavatum. Significant improvement was observed in both deformities during the follow-up period. Long-term results are needed in terms of recurrence and complications.

Conclusion

In the treatment of pectus carinatum and excavatum, non-invasive vacuum and orthosis treatment has been considered as an effective method that can be used in children in terms of early results.

Çocuklarda pektus ekskavatum ve karinatum tedavisinde invazif olmayan tedavi seçeneği: Vakum ve ortez yöntemi

M Anayurt, S Sancar, İ Güngör, S Dayı
Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç

Pektus ekskavatum ve karinatum en sık görülen morfolojik göğüs duvarı anomalileridir. Açık rekonstrüksiyon cerrahi tedavide standart yaklaşım olmuştur, ancak son yıllarda ameliyatın yerini büyük ölçüde vakum ve ortez ile invazif olmayan yöntemler almıştır. Çalışmamızda, vakum ve/veya ortez tedavisini kullandığımız hastalarımızın erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Yöntem

Ocak 2023- Temmuz 2023 tarihleri arasında pektus ekskavatum ve/veya karinatum nedeniyle vakum ve/veya ortez tedavisi uyguladığımız hastalarımızın yaş, cinsiyet, fizik muayene ve radyolojik ölçümleri, uygulanan tedavi ve sonuçları değerlendirildi. Kardiyak ve solunum sistem değerlendirmeleri sonrası bilgisayarlı tomografi çekilerek haller indeksi ölçümü yapılmaktadır. Pektus ekskavatumda deformite derinlik ve çapı, karinatumda deformite basıncı ölçümü yapılmaktadır. Solunum, kardiyak ve kozmetik şikayeti olan hastalara vakum ve/veya ortez önerilmektedir. Hastalarımız ilk uygulama sonrası 1 gün, 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 6. Ayda kontrole çağrılmaktadır.

Bulgular

Göğüs duvarı deformitesi ile başvuran 51 hastanın 26’sına tedavi başlandı. 22 hastaya vakum, 4 hastaya ortez tedavisi başlanmıştır. Hastaların 19 u erkek, 7 si kız, yaş ortalamaları 10 (3-17) yaştı. Ekscavatum hastalarında ortalama derinlik 2.3 (2-4 ) cm ve Haller indeksi 4 (3,7-6,3) bulundu. Ortez tedavisi kompresyon basıncı 2-7.7 kg aralığındaydı. Ortalama takip süresi 3(1-6 ) aydır. Kontrol ölçümlerinde ilk 1. Ay sonunda karinatum deformiteli hastalarda tama yakın düzelme sağlanabilmişken, ekskavatumlu hastalarda derinlik ölçümlerinde ortalama 0.3 (0.2-0.6) cm’lik bir azalma gözlendi. Takip sürecinde her iki deformitede belirgin düzelme izlenmiştir. Nüks ve komplikasyonlar açısından uzun dönem sonuçlara ihtiyaç vardır.

Sonuç

Pektus karinatum ve ekskavatum tedavisinde invazif olmayan vakum ve ortez tedavisi erken dönem sonuçlar açısından çocuklarda kullanılabilir etkili bir yöntem olarak düşünülmüştür.

Close