II. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Presentation - 10

Laparoscopic approach in large proximal ureteric stones

B Tokar*, MS Arda*, H İlhan*, B Yıldız**, N Kural**
*Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskişehir Osmangazi University, School of Medicine, Pediatric Nephrology

 

 

Most ureteral stones are managed using ureterorenoscopy (URS)- endourologic techniques or shockwave lithotripsy (SWL) in clinical practice. However, depending on the technical facilities or condition of the patient and the stone, an open surgery might be needed. In this group of patients, laparoscopic stone extirpation (LSE) should be considered before the open surgery. This video shows the technique of transperitoneal LSE in large and embedded ureteric stones. Video presentation: We operated 2 patients having proximal ureteric stone by transperitoneal LSE. The patient (7 year-old-age) shown in this video was admitted with abdominal pain and vomiting continuing since the last 6 months and becoming more intense in the last week. The radiological investigation showed a 16 mm stone located in the proximal ureter and obstructing the urine flow. To remove the stone as an unbroken single piece, a LSE was planned. URS and SWL were not tried. Following a transperitoneal access, the left ureter was found with a retrocolic dissection. Hyperemic and edematous proximal ureteric segment containing the stone was determined and stay sutures were placed. The ureter was opened by hook cautery, the embedded stone was extirpated as a single unbroken piece, and it was removed by endobag. The incision was closed by 3 interrupted sutures. The patient did well postoperatively and was discharged at the second postoperative day. LSE was also performed in the other patient with a right proximal ureteric stone. This video also shows shortly the procedure for the right side, including especially exploration, inspection and palpation findings of the point of the ureter where the stone located. Conclusion: LSE with lower postoperative morbidity, shorter hospitalization and better cosmetic results should be considered as a better alternative to an open surgery, especially in large and embedded ureteric stones and in patients who are not feasible for URS and SWL or in cases where other techniques failed. 

Büyük proksimal üreter taşlarında laparoskopik yaklaşım

B Tokar*, MS Arda*, H İlhan*, B Yıldız**, N Kural**
*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı

 

Günümüzde üreter taşlarına yönelik öncelikli tedavi yaklaşım alternatifleri ureterorenoskopi (URS) ile endourolojik veya ESWL ile kırma yöntemleridir. Bununla beraber teknik imkânlara bağlı veya hastaya ve taşa özel gerekliliklerden dolayı açık cerrahi planlanabilir. Üreter taşlarında laparoskopik yaklaşım, bu hasta grubunda ve doğru endikasyonlarla açık cerrahiden önce düşünülmesi gereken bir alternatiftir. Bu video sunumunda büyük ve gömülü üst üreter taşlarına yönelik transperitoneal laparoskopik yaklaşım tekniği sunulmaktadır. Video sunumu: Kliniğimizde 2 hasta da transperitoneal laparoskopik proksimal üreter taşı çıkarma işlemi gerçekleştirildi. Video sunumu yapılacak olan 7 yaşındaki erkek hasta, 6 aydır devam eden son bir haftadır artan karın ağrısı ve kusma şikâyetleri ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde sol proksimal üreterde gömülü, tam tıkanıklık yapan 16mm çapında taş saptandı. Taşın kırılmadan tek parça olarak laparoskopik olarak çıkarılması planlandı. Transperitoneal giriş sonrası, üreter retrokolik diseksiyonla bulundu. Taşın yerleşik olduğu proksimal üreter segmentinin hiperemik ödemli bölgesi tespit edildi, askıya alındı. Taş üzerinden hook koter ile üreter açıldı, gömülü taş tek parça olarak alındı ve endobag ile çıkarıldı. Takiben 3 tek sütür ile açıklık kapatıldı. Takibinde sorunu olmayan hasta, postoperatif 2.gün taburcu edildi. Sağ proksimal üreter laparoskopik taş çıkarma işlemi yapılan diğer hastanın da, özellikle taşın bulunduğu üst üreter segmentinin, eksplorasyonunu, inspeksiyon ve palpasyon bulgularını ve sonraki aşamaları özet olarak gösteren video görüntülerine yer verildi. Sonuç: Özellikle büyük ve gömülü üreter taşlarında, URS veya ESWL için uygun olmayan veya bu yöntemlerin başarısız olduğu çocuk hastalarda; düşük postoperatif morbidite, kısa hastanede kalım süresi ve kozmetik gerekçelerle açık cerrahiden önce laparoskopik yaklaşımın düşünülmesinde fayda vardır.      

 

Close