6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 41

SECOND LAYER VENTRAL BASED DARTOS FLAPS IN THE HYPOSPADIAS REPAIR

Aim: We evaluated the efficacy of the ventral based dartos flaps used to prevent the development of the urethrocutaneous fistula after hypospadias repair.

Patient and Methods: 30 cases with hypospadias (1.5yrs – 15 yrs) were evaluated. 17 patients had coronal or midpenile hypospadias; 14 cases had previously undergone hypopadias repair, and 3 cases had been done circumcision. Of 30 cases with hypospadias, 13 had proximal hypospadias (peno-scrotal) and severe penile chordee. These patients were previously performed chordee release, and Byar’s flap were brought to the ventral surface of the penis. In all case, neourethra was created by tubularized of the plate in the ventral penile surface, and obtained second layer flaps laid onto the neourethra. The second layer flaps were harvested from the ventral surface of the penis. The urethral catheter was removed on postoperative days 6 to 8 in the cases with distal hypospadias, and postoperative days 12 to 15 in the cases with proximal hypospadias.  

Results: No patients with coronal and midpenile hypospadias developed postoperative complications such as urethrocutaneous fistula and dehiscence. However, 3 of 13 cases with proximal hypospadias were seen distal urethral dehiscence (23%).

Conclusion: To reduce the complications such as urethrocutaneous fistula, second layer ventral based dartos flaps may be used as an alternative method in the cases who previously  underwent hypopadias repair.

HİPOSPADİAS ONARIMINDA İKİNCİ TABAKA VENTRAL TABANLI DARTOS FLEPLER

Amaç: Hipospadias onarımı sonrası üretrokutanöz fistül gibi komplikasyonların gelişimini önlemek üzere kullanılan ventral tabanlı dartos fleplerin etkinliğini değerlendirdik.

Hasta ve Yöntemler: 30 hipospadiaslı olgu (1.5 yaş – 15 yaş) değerlendirildi. 17 hasta koronal veya midpenil hipospadiasa sahipti; 14 olgu daha önce en az bir kez hipospadias onarımı geçirmişlerdi ve 3 olguya ise hipospadias onarımından önce sünnet yapılmıştı. 30 hipospadiaslı olgunun 13’ünde ise proksimal hipospadias (peno-skrotal) ve şiddetli kordi mevcuttu. Bu olgulara önceden kordi serbestleştirilmesi yapılarak penisin ventral yüzüne Byar’s flebi getirilmişti. Tüm olgularda, neoüretra ventral penil yüzeydeki tabanın tübülerize edilmesi ile oluşturuldu ve ikinci tabaka flep, neoüretranın üzerine serildi. İkinci tabaka flepler, penisin ventral yüzeyindeki dartos tabakasından elde edildi. Üretral kateter, distal hipopadiaslı olgularda ameliyat sonrası 6.-8. günlerde, proksimal hipopadiaslı olgularda ise 12.-15. günlerde çıkarıldı.

Bulgular: Koronal ve midpenil hipospadiaslı olguların hiçbirinde üretrokutanöz fistül ve ayrılma gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar gelişmedi. Bununla beraber, 13 proksimal hipopadiaslı olgunun üçünde (%23) distal üretral ayrılma gözlendi.

Sonuç: İkinci tabaka ventral tabanlı dartos flepler, daha önce hipopadias onarımı geçiren olgularda, üretrokutanöz fistül gibi komplikasyonları azaltmak üzere alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.

Close