6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 25

BILATERAL TRIANGULAR FLAP METHOD WİTH PENO-SCROTAL INCISION IN PATIENTS WITH POST-CIRCUMCISION BURIED PENIS

Purpose: To present the treatment method with ‘’peno-scrotal approach’’ that we developed and applied in our clincs to the patients with buried penis who have been circumcised without noticing.

Method: 12 patients (between 4 and 13 ages) we applied our method between 2011 and 2014 were retrospectively evaluated with respect to age, early and late complications and success of the technique.

Surgical Technique: After general anesthesia, strap suture was placed with 5/0 vicryl to glans. If there was stenotic preputium, glans was uncovered with mini dorsal incision. Peno-scrotal region was marked at ventral with 180 degree and in addition frenular flaps that adhered to the ventral of the penis were marked triangularly at both sides and cut with bistoury. The scrotal dartos muscle that adhered to penis from distal was separated. The penis was freed at the incision region with 360 degree. The hanging ligaments of penis were cut and symphysis pubis was reached at the dorsal. The penis was hanged and 2/0 propylen suture was bound after it was passed through corpus cavernosum and pubic fascia at the penis dorsal. Dartos muscle at ventral was sutured to corpus cavernosum at an appropriate position. The penis region that was open at the ventral was closed with triangular flaps prepared. The wound was closed with appropriate dressing. The follow up period varied between 6 and 50 months. Wound infection developed in one patient and minimal flap necrosis developed in another patient. Recurrence was not observed during follow up.

Conclusion: Buried penis is a rare anomaly. If circumcised without noticing the problem deepens. We received sufficiently functional and esthetic results in 12 patients we applied the technique we developed.

SÜNNET OLMUŞ GÖMÜLÜ PENİS OLGULARINDA PENO-SKROTAL İNSİZYONLU İKİ TARAFLI ÜÇGEN FLEP YÖNTEMİ

Amaç: Farkına varılmadan sünnet yapılmış gömülü penis olgularında kliniğimizce geliştirilip uyguladığımız peno-skrotal yaklaşımla tedavi yöntemini sunmak.

Gereç ve Yöntemi: 2011-2014 yılları arasında yöntemimizi uyguladığımız hastalar yaş, erken ve geç komplikasyonlar ile tekniğin başarısı açısından retrospektif olarak araştırıldı.

Cerrahi Teknik: Genel anestezi ve gerekli hazırlıklardan sonra glansa 5/0 vycril ile askı dikişi konuldu. Eğer stenotik prepisyum varsa mini dorsal invizyonla glans ortaya çıkarıldı. Ventralde peno-skrotal bileşke 180 derece, ayrıca penis ventraline yapışan frenilar flepler her iki tarafta üçgen şeklinde işaretlendi ve bistüri ile kesildi. Penise distalden yapışan skrotal dartos kası ayrıldı. Kesi yerinden penis 360 derece serbestleştirildi. Penisin asıcı bağları kesilip dorsalde simfizis pubise ulaşıldı. Penis askıya alınarak 2/0 propilen dikiş penis dorsalinde korpus kovernosum ve pubik fasiyadan geçilerek bağlandı. Ventralde skrotal dartos kası uygun pozisyonda korpus kovernosumlara dikildi. Ventralde açık kalan penis bölgesi hazırlanan üçgen flepler ile kapatıldı. Skrotal defekt de vertikal şeklinde dikildikten sonra yara uygun sargı ile kapatıldı.

Bulgular: Bu süre boyunca yaşları 4 ile 13 arasında değişen 12 hasta yöntemimizle tedavi edildi. Hastaların takip süresi 6 ile 50 ay arasında değişmektedir. Bir hastamızda yara enfeksiyonu, bir hastamızda da minimal flep nekrozu gelişti. Takip sırasında nüks olmadı.

Sonuçlar: Gömülü penis sık görülmeyen bir anomalidir. Farkına varılmadan uygunsuz sünnet yapılırsa sorun derinleşmektedir. Geliştirdiğimiz tekniği uyguladığımız 12 hastamızda yeterli fonksiyonel ve estetik sonuçlar elde ettik.

Close