6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 18

REVERSE TUBULARIZED PELVIS FLAP METHOD IN THE TREATMENT OF LONG SEGMENT URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION

Purpose; Long segment ureteropelvic junction obstructions (UPJO) is seen rarely and various surgery methods are preferred for the treatment. We present ‘’reverse tubularized pelvis flap method’’ was obtained in our clinic.

Method: Five patients (one girl and four boys, between 2 months–6 years) that were treated with this method were evaluated with regards to age, gender, diameter of AP pelvis, length of narrow segment, ureter length formed and the results of post-operative follow-up. AP diameter was 38-40mm before surgery and length of narrow segments were measured as 25mm in 2 patients, 30mm , 35mm, 35mm and 40mm in the other patients.

In surgery, after UPJ region was reached our method was performed by considering the cases with narrow segments over 25mm as long segment UPJO. A flap was created from the pelvis with 12-14mm base width, at least 10mm of distal width and 25-40mm length in accordance with the length of narrow segment ureter. 10 Fr nelaton was placed in the flap and sutures with 5/0 vicryl was used to tubularize. After distal end of newly formed flap ureter was spatulated and end of native ureter was excised obliquely, first the rear wall was sutured with 6/0 monofilament. Following the placement of DJ catheter, the front wall was closed also. Minivac and urinary catheter were used. DJ catheters were drawn a month later. Evaluations were made with control USGs for 1 week, 1 month, four months, six months and one year. Necrosis, urinoma, hematoma or retraction of ureter formed was not observed in any of the patients. In the 6 months and 7 years of follow-up, problem was not determined.

Conclusion: We consider that the ‘’tubularized reverse pelvis flap method’’ we applied to our limited number of patients with long segment UPJO is successful. 

UZUN SEGMENT ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞININ TEDAVİSİNDE TERS TUBULERİZE PELVİK FLEP YÖNTEMİ

 

Amaç; Uzun segment üreteropelvik bileşke darlığı (UPBD) nadirdir ve tedavisinde farklı cerrahi yöntemler tercih edilmektedir. Burada kliniğimizde geliştirilen ‘’pelvisten elde edilen ters tubulerize flep’’ yöntemini sunduk.

Gereç ve Yöntem; 2008-2015 yılları arasında bu yöntemle tedavi ettiğimiz yaşları 2 ay-6 yaş arasında değişen toplam beş olgu (bir kız, dört erkek); yaş, cins, AP pelvis çapları, dar segment uzunluğu, oluşturulan üreter uzunluğu ve ameliyat sonrası takip sonuçları açısından değerlendirildi. Ameliyat öncesi AP çapları 38-40mm arasında olup dar segment uzunluğu iki hastada 25mm, diğerlerinde 30mm, 35mm ve 40mm idi.

Cerrahi Yöntem; Cerrahiler mini laparotomi ve ekstraperitoneal yaklaşımla yapılmıştır. UPB bölgesine ulaşıldıktan sonra, 25mm üzerinde dar segmenti olan ve primer olarak anastomoz edilemeyecek kadar gergin olan olgular uzun segment darlık olarak kabul edildi. Üreter UPB bölgesinden bağlanıp kesilerek pelvisten ayrıldı. Pelvisten, taban genişliği 12-14 mm distal genişliği en az 10 mm olan, dar segment üreterin uzunluğuna göre 25-40 mm uzunluğunda flep kesilerek ters çevrildi. Sonra 10 Fr nelaton flebe yerleştirilip 5/0 vicyrl sütürlerle tubularize edildi. Oluşturulan flep tüp üreterin distal ucu spatülize edilip nativ üreterin ucu da oblik şekilde kesildikten sonra; önce arka duvar 6/0 monoflaman eriyebilen dikişle kapatıldı. DJ katater yerleştirildikten sonra ön duvar da dikilerek anastomoz tamamlandı. Minivak yerleştirildi ve idrar sondası takıldı. Minivak ikinci ve idrar sondası üçüncü gün çekilip olgular taburcu edildi. Birinci hafta kontrol USG yapıldı. DJ kateterler bir ay sonra çekildi. Olgularımızın hiçbirinde nekroz, ürinom, hematom veya oluşturulan üreterin retraksiyonu gözlenmedi. Bir ay, dört ay, altı ay ve bir yıl sonrasında kontrol USG’ ler ile değerlendirmeler yapıldı. 6 ay ile 7 yıllık takiplerimizde sorun tespit edilmedi.

Sonuçlar; Uzun segment UPBD olan sınırlı sayıda olgumuza uyguladığımız tubulerize ters pelvis flep yöntemimizin başarılı olduğunu ve uzun segment UPBD’nın tedavisinde akılda bulundurulması gerektiğini düşünmekteyiz.

Close