6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 34

GIANT URETERAL STONE IN A PEDIATRIC PATIENT: CASE REPORT

Introduction: Ureteral stones which are bigger than 5cm defined “giant ureteral stones” in adults in literature. However in children there is any defination of the sizes of uretral stone. Here we present a child with a distal uretral stone which was bigger than 4cm without any conspicuous clinic symptom history.

Case: A 9 year old boy refered to the hospital with abdominal pain insisting for 2 weeks. In his history there was any clinic symptom before. A giant opasification was detected in the distal part of the right ureter on direct urinary sytem graphy. Hematuria, hyperuricosuria, hyperoxaluria and hypocitraturia in his urinary analysis. Only a small right kidney (right kidney: 62x25mm; left kidney: 100x35mm) has found in the urinary ultarsonography and an approximately 42x17mm in seizes stone has detected in the magnetic resonance urography. In DMSA elevation of the right kidney was 15,96% and the left kidney was 84,04%. Ureterolitotomy was performed and the giant distal ureteral stone has removed.  

Discussion: Primary uretral sones are very rare in children and most of the seize of stones are smaller than 2cm and they are falling to the bladder spontaneously. Because of the rarity and atipic clinic presentation giant uretral stones leads to problems in differential diagnosis.

ÇOCUKTA DEV ÜRETER TAŞI: OLGU SUNUMU

 

Giriş: Erişkinlerdeki 5 cm ve daha büyük taşlar ‘’dev üreter taşı’’ olarak literatürde tanımlanmıştır; ancak çocuklar için tanımlanmış bir boyut yoktur. Burada hikâyesinde ciddi klinik yakınması olmadığı halde üreter distalinde 4 cm’den büyük bir taşı tespit edilen olgu sunuldu.

Olgu: 9 yaşındaki erkek olgu, yaklaşık 2 haftadır devam eden künt bir alt karın ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Hikâyesinde daha önce ciddi bir klinik yakınmasının olmadığı öğrenildi. Olgunun çekilen direkt grafisinde sağ taraf üreter distaline uyan lokalizasyonda dev bir opasite görüldü. İdrar analizinde hematüri, hiperürikozüri, hiperoksalüri ve hipositratüri saptandı. Üriner USG değerlendirilmesinde sağ küçük böbrek (sağ böbrek boyutları: 62x25mm; sol böbrek boyutları: 100x35mm) görülen hastaya MR ürografi çekildi ve sağ üreter distal uçta 42x17mm boyutunda taş saptandı. Hastanın DMSA değerlendirilmesinde; total böbrek fonksiyonlarına sağ böbreğin katkısı %15.96, sol böbreğin katkısı %84.04 olarak hesaplanmıştır. Hastaya sağ üreterolitotomi yapıldı ve dev üreter taşı çıkarıldı. 

Sonuç: Çocukluk çağında üreter taşları erişkinlere oranla daha nadir görülmekle beraber çoğunlukla 2cm’in altında olup kendiğinden düşerler. Nadir görülmesi ve atipik klinik prezentasyonu nedeniyle dev üreter taşları ayırıcı tanıda sorun oluşturabilirler. Tedavisinde operasyon süresinin kısa olması ve beraberinde komplikasyon oranının da az olması nedeni ile açık cerrahi öncelikli olarak düşünülebilir. 

Close