6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 13

IN THE LONG-TERM FOLLOW-UP,WHAT CHANGED IN PATIENTS OPERATED WITH SEVERE PROXIMAL HYPOSPADIAS?

OBJECTIVE: There are very limited studies about severe proximal hypospadias evaluating the long-term results. In our study, we aimed to identify the problems that arise in the long term follow-up of 34 patients with severe proximal hypospadias in those we performed one-stage repair by combining the technique transverse island flap and ventral skin flap and published the first five-year assessment before.

MATERIALS AND METHODS: Between May 2000 and May 2009, 34 patients who were operated with the combination of Thiersch-Duplay and Duckett techniques and previously reported early results were called for control with the aim of assessing the long-term results. Uroflow study was done. Early and late results were compared.

RESULTS: In the first operation, the average age was 2.3 years (1 to 5). While early results were considered at mean 4.1 years, long-term results were performed again at mean 9.1 years (5.4 to 11).  31 patients were 46, XY, 3 cases were 46, XY / 45 / X0. Early and late results were summarized in the table. There was persistent chordee in two cases (5.88%). There were complaints of penile shortness in four cases. This problem was observed in patients with DSD. In urodynamic studies, shape of staccato was in 8, intermittent in 5, plateau was in12 cases.Anatomical obstruction was found in two patients.

DISCUSSION: In the first five-year follow-up, while the presence of fistula was the main problem, in the long-term follow-up penile shortness and symptoms such as difficulty in mixing have become more pronounced.However, we continue to follow-up the patients because cosmetic problems, diverticulum, penile curvature may occur in long-term follow-up.

 

Early Term

Long Term

Proximal anastomotic strictures

n=3,     8.8%

n=0,     0%

Diverticulum

n=1,     2.9%

n=2,     5.8%

Fistula

n=7,    20.58 %

n=9,  26.47%

Reoperation

n=8,     23.58%

n=3,     8.8%

Success rate

73.52%

64.7%

UZUN DÖNEM İZLEMDE OPERE EDİLEN CİDDİ PROKSİMAL HİPOSPADİASLI OLGULARDA NELER DEĞİŞTİ?

AMAÇ: Ciddi proksimal hipospadiaslı olgularda uzun dönem sonuçlarınının değerlendirildiği çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Çalışmamızda; daha önce yayınladığmız transvers ada flebi ve ventral deri flebi tekniklerini kombine ederek tek seanslı onarım yaptığımız ciddi proksimal hipospadiası olan 34 olgunun birinci beş yıllık değerlendirmesini, aynı grup hastanın ikinci beş yıllık incelemesi ile karşılaştırarak uzun dönemde ortaya çıkan problemleri belirlemeyi amaçladık.

MATERYAL-METOD: Mayıs 2000-Mayıs 2009 tarihleri arasında erken sonuçları daha önce bildirilmiş Duckett ve Thiersch-Duplay tekniklerinin kombine edilerek opere edilen 34 olgu, uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek amacı ile kontrole çağırıldı. Üroflov incelemesi yapıldı.. Erken ve geç dönem sonuçlar karşılaştırıldı.

SONUÇLAR: İlk operasyon yaşı ortalama 2,3 yıldı (1-5). Erken dönem sonuçları ortalama 4,1 yılda değerlendirilir iken uzun dönem sonuçları ortalama 9,1 yılda (5,4-11) yeniden yapıldı. 31 olgu 46,XY, 3 olgu 46 XY/45/X0 idi. Erken ve geç dönem sonuçları tabloda özetlendi. İki olguda sebat eden kordi mevcuttu (%5,88). Dört olguda penis boyunda kısalık yakınması mevcuttu. Bu hastaların cinsiyet gelişim sorunu nedeni ile takipli hastalar olduğu görüldü. Ürodinamik incelemede staccato 8 olgu, intermitent 5 olgu, plato 12 olgu, bell-shape 9 olguyken anatomik obstruksiyon iki olguda saptandı.

TARTIŞMA: İlk beş yıllık izlemde özellikle fistül varlığı esas  problem olarak karşımıza çıkar iken uzun dönem izlemde penis kısalığı, zor idrar yapma gibi yakınmalar daha belirgin hale gelmiştir. Ancak kozmetik ve oluşabilecek penil kurvatür ve divertikül nedeni ile uzun dönem izlemlerine devam edilmektedir.

 

Erken Dönem

Geç Dönem

Proksimal anastomotik darlık

n=3,     %8,8

n=0,     %0

Divertikül

n=1,     %2,9

n=2,     %5,8

Fistül

n=7,     %20,58

n=9,  %26,47

Reoperasyon

n=8,     %23,58

n=3,     %8,8

Başarı oranı

%73,52

%64,7


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Close