6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 50

Rare Cause of Urethrorrhagia: Urethral Squamous Metaplasia

AIM: Idiopathic urethritis is a disease of unknown etiology in male children and diagnosed after exclusion of urinary bacterial infection. It presents complaints of urethrorrhagia, hematuria, and/or dysuria in prepubertal boys. Sometimes associated with meatal stenosis, but often isolated. Urethral squmous metaplasia is one of the cause of idiopathic urethritis in prepubertal boys. Generally squamous metaplasia devolops by chronic infection and inflammation consequently. We present 4 urethral squamous metaplasia cases compliant of postmicturition bleeding with uncertainity etiology.

CASES: Patients, between 6-14 years old boys, presented with about 6 months-1 year history of postmicturition bleeding per urethra  and blood spotting of their underwear. Only one of them  has perineal pain and vitamin A deficiency additionally. There were no other history of urologic disease. Both patients were circumcised. Urinalysis were unremarkable with the exception of 1-2 red blood cells. There were no urethral meatal stenosis. Their urinary flow rate were normal. There were no etiologic reason of hematuria in ultrasound. There were no pathologic finding in cytological examination. Patients was taken to the operating room for cystoscopic examination under general anestesia. The urethras were normal distally, but in the bulbar urethra there were whitish plaques between the dorsal and ventral urethra. One patient has similiar formation of cobbs collar at the proximal of the lesion. Proximal urethra and bladder was normal. Biopsies receivinng of the bulbar urethra demonstrated urethral squamous metaplasia.

Squamous metaplasia is seen many epithelia as a response to chronic irritation or inflammation. Usually occurs on epithelium of proximal urethra, urinary bladder, ureter and renal pelvis in urinary system. Squamous metaplasia may be  related to urethral stricture, prepubertal hormonal miliue(starting adrenarche) and vitamin A defiency( related to keratinization). Cystoscopic examination and receiving biopsy is helpful for diagnosis. There is no known effective  therapy. We believe that squamous metaplasia in differential diagnosis for prepubertal postmicturition bleeding.

Üretrorajinin Nadir Bir Nedeni: Üretral Skuamöz Metaplazi

AMAÇ: İdiyopatik üretrit tanısı erkek çocuklarda üriner bakteriyel enfeksiyon dışlandıktan sonra konulabilinen bir hastalıktır. Prepubertal çocuklarda üretroraji, hematüri ve/veya dizüri gibi şikayetlerle kendini gösterir. Bazen üretral darlık eşlik edebileceği gibi, sıklıkla izoledir. Genellikle kesin tanı konulamamakatadır. Üretral skuamöz metaplazi puberte öncesi erkek çocuklarda meydana gelen idiyopatik üretritin nedenlerinden birisidir. Genellikle kronik irritasyon veya inflamasyon sonucu gelişir. Biz idrar yapma sonrası üretradan kan gelmesi şikayeti olan üretral skuamöz metaplazi tanısı koyduğumuz etyolojik neden tam olarak bulunamayan 4 vakayı değerlendireceğiz.

OLGULAR: 6-14 yaş arasındaki 4 erkek hastanın yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında idrar sonrası zaman zaman meydana gelen üretral meadan kan damlaması ve iç çamaşırında kan olması şikayetleri mevcuttu. Sadece bir hastada perineal ağrı şikayeti ve A vitamini eksikliği vardı . Ürolojik hastalık öyküleri yoktu. Hepsi sünnetliydi. İdrar tahlilerinde 1-2 eritrosit hücresi dışında bulgu yoktu. İdrar akış hızları normaldi. Üretral mealarında darlık yoktu. Ultrasonografide hematüriyi açıklayacak bir neden yoktu. Sitolojide patolojik bir bulgu yoktu. Hastalar ameliyat salonuna alındı ve genel anestezi altında sistoskopik muayeneleri yapıldı. Distal üretraları normaldi, ancak bulböz ventral ve dorsal üretrada beyaz plaklar mevcuttu. Bir hastada bu lezyonun proksimalinde cobbs collar benzeri bir oluşum mevcuttu. Prostatik üretra ve mesane normaldi. Bulber üretradan alınan biyopsilerin sonucu üretral skuamöz metaplazi olarak geldi.

Skuamöz metaplazi bazı epitellerde görülen kronik inflamasyon veya irritasyona cevap olarak oluşur. Üriner sistemde daha çok proksimal üretra, mesane, üreter ve renal pelviste görülür.  Buna üretral darlık, hormonal değişiklik (adrenarşın başlaması) ve A vitamini eksikliği (keratinizasyon ile ilişkili)  neden olabilir. Sistoskopik muayene ve biyopsi tanı koymaya yardımcı olur. Bilinen efektif tedavisi yoktur. İdrar yaptıktan sonra meydana gelen üretrajilerde squmöz metaplazininde ayırıcı tanıda bulunması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

 

 

Close