6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 35

ANALYSIS OF THE PEDIATRIC PATIENTS WHO HAD SURGICAL PROCEDURE BECAUSE OF OVARIAN PATHOLOGY

Introduction and Aim: Ovarian pathologies in the children are rare and most of the cases are benign. In the present study, evaluation of the patients who had surgery because of ovarian pathology was aimed.

Material and method: Fourteen patients who had oopherectomy in our clinic between 2011 and 2014 were evaluated retrospectively.
Findings: Mean age of the patients was 10.5 (2-16). The most common complaint was abdominal pain. Surgery was decided for ovary torsion in 5 (36%) patients, ovarian mass in 5 (36%) patients and ovarian cyst in 4 (28%) patients. Open surgical procedure was applied in 5 (36%) patients, laparoscopy in 8 (57%) patients and laparoscopy followed by open surgical procedure in 1 (7%) patient. Among the 5 patients who had laparoscopy, 3 port laparoscopy was applied in 5 patients whereas 3 patient had single port laparoscopy. Oopherectomy was performed on 7 (50%) patients and ovary preserving procedure was applied on 7 /50%) patients. Patients who had ovary preserving procedure included 4 (57%) patients with ovarian cyst and 4 (43%) patients with mature cystic teratoma. Pathological diagnosis of the patients were; 5 (36%) patients with torsioned necrotic ovary torsion, 4 (29%) patients with ovarian cyst, 4 (29%) patients with mature cystic teratoma and 1 (6%) patient with adenocarcinoma.

Conclusion: Ovarian pathology should be considered for girls who have abdominal pain. Laparoscopy is an advantegous surgical procedure both for diagnosis and treatment. Since benign pathologies are common, surgical procedures to preserve the ovary should be performed whenever possible.

 

ÇOCUKLARDA OVER PATOLOJİSİ NEDENİYLE CERRAHİ İŞLEM YAPILAN HASTALARIN ANALİZİ

Giriş ve Amaç: Çocuklarda over patolojileri yetişkinlere göre daha nadir görülür ve çoğu benigndir. Bu çalışmada, kliniğimizde over patolojisi nedeniyle ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metods: Kliniğimizde 2011-2014 tarihleri arasında ooferektomi yapılan 14 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaşları ortalama 10.5 (2-16) yaş idi. Karın ağrısı en sık şikâyetti. Hastaların 5’i (%36)over torsiyonu, 5’i(%36) overde kitle,  4’ü(%28) over kisti nedeniyle cerrahi kararı verildi. Hastaların 5(%36)’ine açık cerrahi, 8(%57)’ine laparoskopi, birine(%7) önce laparoskopi sonra açık cerrahi işlem uygulandı. Laparoskopi yapılan 5 hastaya 3 port, 3 hastaya ise single port laparoskopi yapıldı.  7(%50) hastaya ooferektomi yapılırken, 7(%50)’sine over koruyucu işlem yapılmıştır. Over koruyucu işlem yapılan 4(%57) hasta over kisti, 3(%43) hasta ise matur kistik teratomu olan hastalar idi.  Hastaların patolojik tanılarında 5(%36)  torsiyone nekrotik over torsiyonu,  4(%29)’ü over kisti,  4(%29)  hastada matur kistik teratom, 1(%6)  hastada adenokarsinom tespit edildi.
Sonuç:  Karın ağrısı olan kız çocuklarında over patolojisi akılda tutulmalıdır. Cerrahi işlemde laparoskopi hem tanıda hem tedavide avantajlı bir yöntemdir. Çoğunlukla  bening patolojiler görüldüğü için mümkün olduğunca over koruyucu cerrahi işlem yapılmalıdır.

Close