6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 13

Laparoscopic management of isolated renal cyst in a child

Background: Isolated renal cysts (IRC) in children are uncommon, are usually asymptomatic, and are discovered incidentally during investigation for other urinary or abdominal symptoms. The decision for surgical resection was based on symptoms and risk assessment using the Bosniak classification based on imaging studies. The available procedures for the treatment of symptomatic cysts are percutaneous aspiration with or without sclerotherapy and open or laparoscopic approaches of the lesions. In this video presentation, we present a case of symptomatic IRC who underwent laparoscopic unroofing.
Case report: An 8 year-old-male presented with a 6-month history of recurrent right flank pain. Ultrasound showed a simple cyst measuring 65x52 mm in lower pole of the right kidney. MR urography identified a right IRC measuring 56×43×32 mm in lower pole, which was not communicating with the collecting system. The symptomatic IRC was managed by laparoscopic excision using a 10-mm 0 degree telescope, a 5 mm Harmonic scalpel and a 3 mm grasping forceps. The cyst was incised, and serous fluid was carefully aspirated for cytologic examination. Most of the cyst wall was excised and sent for histopathological examination. No drain was placed. All histopathologic findings yielded simple IRC. The patient had an uneventful postoperative course and was discharged on the second day, remained asymptomatic during a 6-month follow-up period.
Conclusion: In conclusion, the laparoscopic management of IRC in childhood is technically feasible, and can be considered as potential alternative for open surgery.

Çocukta böbrek kistine laparoskopik yaklaşım

Amaç: Çocuklarda izole böbrek kistleri (İBK), nadir görülür, genellikle bulgu vermezler ve diğer üriner ve karın şikayetleri araştırılırken tesadüfen saptanır. Cerrahi kararı belirtilere ve görüntüleme yöntemlerine dayalı kullanılan Bosniak sınıflamasının risk değerlendirmesine göredir. Semptomatik kistlerin tedavisinde uygulanan yöntemler arasında skleroterapiyle veya olmadan perkutan aspirasyon ve açık veya laparoskopik yaklaşımlar yer almaktadır. Bu video sunumunda laparoskopik unroofing yapılan, bulgu veren bir İBK olgusu sunulmaktadır.
Olgu sunumu: Sekiz yaşında erkek, 6 aydan beri devam eden sağ yan ağrısı ile başvurdu. Ultrasonografide sağ böbrek alt polde 65x52 mm boyutlarında basit kist saptandı. MR ürografi, alt polde 56x43x32 mm boyutlarında toplayıcı sistemle bağlantısı olmayan sağ İBK’ini gösterdi. Bulgu veren İBK’ne 10 mm 0 derece optik, 5 mm Harmonik koter ve 3 mm kavrama forcepsi ile laparoskopik olarak yaklaşıldı. Kist açıldı, seroz sıvı sitolojik inceleme için aspire edildi, kist duvarının büyük bir kısmı eksize edilerek histopatolojik incelemeye gönderildi. Diren konulmadı. Histopatolojik incelemeler basit İBK ini gösterdi. Hastanın ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçti, 2. gün taburcu edildi ve 6 aydan beri bulgu vermeden takip edilmektedir.
Sonuç: Sonuç olarak, çocukluk çağında İBK’ne laparoskopik yaklaşım teknik olarak uygulanabilir ve açık cerrahiye potansiyel alternatif kabul edilebilir.
 

Close