6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 11

Suprapubic assisted cystoscopic excision of fibroepithelial polyp of posterior urethra in a boy

Background: Fibroepithelial polyps of the urinary system are rare in children, usually thought to be a benign, congenital and mesenchymal lesions, and can be seen anywhere along the urinary tract. This polyps arising from the posterior urethra may present with acute retention, hematuria or intermittent bladder outlet obstruction. Diagnosis is made by ultrasonography, voiding cystourethogram and cystoscopy. Polyps can be accessed by suprapubic approach or transurethral excision. We aim to present a video of a suprapubic assisted cystoscopic excision of a soliter fibroepithelial polyp located in the bladder neck in a boy.
Case report: A 2-year-old boy presented to the emergency room with lower abdominal pain for 1 month. There was no history of voiding diffuculty, hematuria and urinary tract infection. Ultrasound examination revealed a 10x9 mm polyp within the bladder. Voiding cystourethrogram demonstrated a filling defect in the bladder neck. A cystourethroscopy with 11.5 Fr. cystoscope was done. A pedunculated polyp proximal to the verumontanum at 12 o'clock position were seen. A aligator jaw forceps was passed through suprapubic trocar, the polyp is grasped, and transurethral resection was performed by resectoscope. Polyp was retrieved by transurethral basket catheter.  The placed urethral catheter was removed after 24 hours and the boy could void without any difficulties. Histopathologic examination showed fibroepithelial polyp. There was no evidence of malignancy. Patient is asymptomatic after two months of follow-up.
Conclusion: We thought that percutaneous suprapubic assisted cystoscopic resection for fibroepithelial polyps of posterior urethra is effective and safe method.
 

Çocukta posteriyor üretranın fibroepitelyal polipinin suprapubik yardımlı sistoskopik eksizyonu

Amaç: Üriner sistemin fibroepitelyal polipleri çocuklarda ender görülür, genellikle iyi huylu, doğumsal ve mesenşimal lezyon oldukları düşünülür ve üriner yolun herhangi bir yerinde  görülebilirler. Posteriyor üretradan kaynaklanan bu polipler, akut idrar retansiyonu, hematüri veya aralıklı mesane çıkış tıkanıklığı ile ortaya çıkabilirler. Tanı, ultrasonografi, işeme sistoüretrografisi ve sistoskopi ile konulur. Polipler suprapubik veya transüretral olarak eksize edilebilir. Bu video sunumunda bir çocukta, mesane boynunda yerleşmiş tek bir fibroepitelyal polipin suprapubik yardımlı sistoskopik eksizyonunun sunulması amaçlanmıştır.
Olgu sunumu: İki yaşında erkek çocuk, 1 aydan beri süren alt karın ağrısı nedeni ile acil servise başvurdu. Hikayede işeme zorluğu, hematüri veya idrar yolu enfeksiyonu yoktu. Ultrasonografik incelemede mesane içinde 10x9 mm boyutlarında polip saptandı. İşme sistoüretrografisinde mesane boynunda dolma defekti izlendi. 11.5 numaralı bir sistoskop ile yapılan sistoüretroskopide saat 12 hizasında verimontanumun proksimaline pedikülle tutunmuş polip görüldü. Suprapubik yerleştirilen trokarın içinden geçilen bir dişli kavrama forsepsi ile polip tutularak, transüretral olarak rezektoskop ile rezeke edildi. Polip üretradan sokulan basket katater ile çıkarıldı. Yerleştirilen üretral kateter 24 saat sonra çekildi ve işeme zorluğu olmadığı gözlenen hasta taburcu edildi. Histopatolojik inceleme fibroepitelyal polip olarak rapor edildi ve malignensi bulgusuna rastlanmadı. Hastanın ameliyat sonrası takibi sorunsuz geçti.
Sonuç: Posterior üretranın fibroepitelyal poliplerinin perkutan suprapubik yardımlı eksizyonunun etkili ve güvenli olduğunu düşünmekteyiz.

Close