6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 14

New Indicators in Blunt Renal Trauma: NGAL, KIM-1 and IL-18

Aim: We evaluated the changes of urinary and serum NGAL, KIM-1, IL-18 and Cystatin-C levels in blunt renal trauma.

Methods: Twenty Sprague-Dawley rats were studied in three groups. In the Sham group, left kidney exploration was made. In the Trauma group, after left kidney exploration, a 20 g weight was dropped on to kidneys. Third group was Control. To analysis and determination of NGAL, KIM-1, IL-18, Cystatin-C and urine creatinin levels, urine and serum was collected in metabolic cages at the beginning and 12-24., 36-48., 60-72. posttraumatic hours. Results were evaluated with Mann-Whitney U and Kruscall-Wallis tests.

Results:  Macroscopic examinations of traumatizated kidneys revealed grade II and III injury. Hematuria was observed in all rats in the trauma group. Serum and urine indicators were not change in Control group. Serum IL-18 and urine kreatinine were elevated in the Sham group. While NGAL, KIM-1 and IL-18 were found to be significantly higher than their base levels in urine, NGAL, IL-18 and Cystatin-C were found to be significantly higher than their base levels in serum.

Conclusion:  Both of KIM-1 and IL-18 which were elevated in urine and NGAL which was elevated serum and urine were shown early diagnostic and non-invasive laboratory parameters  with blunt renal trauma.

Key words: blunt renal trauma, NGAL,  KIM-1, IL-18, Cystatin-C

Künt Böbrek Travmalarında Yeni Belirteçler: NGAL, KIM-1 ve IL-18

Amaç: Künt böbrek travmalarında kan ve idrarda NGAL, KIM-1, IL-18 ve Sistatin-C düzeylerindeki değişimleri incelemek.

Yöntem: Yirmi adet genç erişkin Sprague-Dawley sıçanda çalışıldı. Sham grubunda renal eksplorasyon, travma grubunda böbrek üzerine 20 g ağırlık düşürülerek künt böbrek travması oluşturuldu, kontrol grubunda işlem yapılmadı. Metabolik kafeslerde takip edilen sıçanların travma öncesi, travma sonrası 12-24., 36-48., 60-72. saatlerde aralıklı idrar ve serum NGAL, KIM-1, IL-18, Sistatin-C ve idrar kreatinin değerlerine bakıldı. İstatistiksel analizler Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri ile yapıldı.

Bulgular: Travma oluşturulan böbreklerin tamamında 2./3. derece yaralanma oluştu. Bu grup sıçanların hepsinde hematüri gözlendi. Kontrol grubunda parametrelerde değişiklik gözlenmedi, Sham grubunda kan IL-18 ve idrar kreatinini yükseldi. Travma grubunda idrarda NGAL, KIM-1 ve IL-18 yükselirken, kanda NGAL, IL-18 ve Sistatin-C yükseldi.

Sonuç: NGAL’ın hem kan hem de idrarda, KIM-1 ve IL-18' in idrarda yükselmesi künt böbrek travmalı olgularda erken dönemde tanıya yönelik noninvazif bir laboratuvar belirteci olabileceklerini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: künt böbrek yaralanması, travma, NGAL, KIM-1, IL-18, Sistatin-C

Close