6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 40

ROUTINE USE OF AN INTRAOPERATIVE FLUID LEAK TEST ON HYPOSPADIAS FISTULA REPAIR PROCEDURE, REDUCES THE RATE OF COMPLICATIONS.

Purpose: Urine leaks remain a major cause of morbidity, cost and disappointment after hypospadias fistula repair. This study was designed to determine if a novel intraoperative leak test would reduce the incidence of post-operative complications.

Material and method: We performed 20 fistula repairs from 2012 to 2014, of which12 were coronal. The patients all had fistulas<4mm, and none had evidence of meatal stenosis, defined as calibration. The single surgeon performed all the fistula repairs. Standard technique, suture material, and magnification were performed to all cases. Patients were evaluated in 2 groups: no leak test was performed in the control group(n=10), routine leak test was performed in the study group(n=10). Fistula size and locations (6 coronal and 4 distal penile) were similar in both groups. The leak test was performed by an angiocath connected to a syringe. After the fistula was dissected and sutured, saline was injected through meatus while digital compression to the proximal urethra. If any saline leakage were observed, additional sutures were placed to support the fistula.  Ventral dartos barrier flap was used to cover the urethral defect in both groups. Postoperative catheter drainages were not used in any cases.

Results: Median age at fistula closure was 3 year (1-12), and mean follow up was 6 months (3-24). In the study group, intraoperative leak was detected and repaired in 4 of the 10 patients. This resulted in lower rate of recurrent fistula in the study group. Recurrent fistula was not detected 0% (0 recurrence in 10 fistula); in the study group 30% (3 recurrence in 10 fistula) in the control group. Reported recurrence rates vary from 4% to 30% in the literature. We report outcomes during a mean of 6 months follow up, and it is possible that additional recurrences may be encountered with longer follow up.

Conclusion: The leak test which is an easily reproducible test that is highly effective for intraoperative detection and repair of the leak, thus reducing the rate of postoperative recurrence in fistula repair. We highly recommend the use of this technique to avoid recurrent fistulas.

HİPOSPADİAS FİSTÜL ONARIMI CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF KAÇAK TESTİNİN RUTİN KULLANIMI KOMPLİKASYON ORANLARINI AZALTMAKTADIR

Amaç:Hipospadias fistül onarımı sonrası idrar kaçağı, morbiditeye, maliyet artışına ve hayal kırıklığına neden olmaktadır. Bu çalışma, intraoperatif kaçak testinin postoperatif rekurren fistül gelişme riski üzerine etkisini belirlemek için planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:Çalışmaya 2012-2014 yılları arasında fistül onarımı uygulanan hastalar dahil edilmiştir. Toplam 20 hastanın 12’si (%60) koronal fistüle sahip hastalardır. Hastaların hepsinde 4 mm’den küçük boyutta fistül mevcuttur ve üretral dilatatörle değerlendirildiğinde hiçbirinde meatal darlık saptanmamıştır. Tüm fistüller tek bir cerrah tarafından onarılmıştır. Tüm hastalarda aynı teknik ve sütür materyali kullanılmıştır. Hastalar iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir: kontrol grubunda (n=10) kaçak testi uygulanmamış çalışma grubunda (n=10)  rutin olarak kaçak testi uygulanmıştır. Her iki grupta fistül boyutu ve yerleşimi benzer özelliktedir(6 koronal, 4 distal penil fistül). Kaçak testi enjektöre bağlanan bir plastik branül yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Test fistül diseke edilip, sütürle onarıldıktan sonra, proksimal üretra üzerine parmakla basınç uygulanmakta iken üretral meatustan salin enjekte edilerek uygulanmıştır. Kaçak tespit edilen hastalarda fistülü kapatmak için ilave sütürler konulmuştur. Her iki grupta da üretral defektin üzerini örtmek için ventral dartos flebi kullanılmıştır. Hiçbir hastada mesaneye sonda uygulanmamış, post operatif üretral yoldan işemesi sağlanmıştır.

Sonuçlar:Fistül  onarımında ortalama yaş 3 (1-12 yaş aralığı) ve ortalama izlem süresi 6 ay (3-24 ay arası) olarak saptanmıştır. Çalışma grubundaki 10 hastanın 4’ünde (%40) test ile kaçak tespit edilerek fistülü kapatmak için ilave sütürler konulmuştur. Çalışma grubunda rekürren fistül saptanmazken( 0/10), kontrol grubunda rekürren fistül oranı %30 (3/10) saptanmıştır. Literatürde rapor edilen rekürrens oranları %4-%30 arasındadır. Çalışmamızda ortalama 6 ay izlem sonucu elde edilen sonuçlar sunulmuş olup daha uzun izlemde rekürrens sayısında artış olabilir.

Tartışma:Kaçak testi, fistülden kaçağın intraoperatif tespiti ve onarımı için kolaylıkla uygulanabilen oldukça etkili bir testtir ve fistül onarımında postoperatif rekürrens oranlarını azaltmaktadır. Biz rekürren fistül oluşumunu engellemek için bu tekniğin kullanımını önermekteyiz.

 

Close