6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 51

INSTILLATION OF TRIAMCINOLONE INTO THE URETHRA FOR IDIOPATHIC URETHRITIS

Purpose:To present the clinical outcomes of peripubertal boys presenting with dysuria and hematuria a diagnosed with idiopathic urethritis. The etiology was not clear and needs to be elucidated and no specific treatment is available. We present our experience with instillation of triamcinolone for idiopathic urethritis. Thus, we postulate that idiopathic urethritis may be a manifestation of underlying bladder bowel dysfunction.

Material and Methods: Four boys with complaints of blood spotting in the underwear between voiding admitted to our department. All boys have frequency, hesitancy and microscopic hematuria more than 3 months prior to the admission. We detected microscopic hematuria in urine analysis but there were no infection findings in all four boys. Additionally, bacterial cultures were negative. Their voiding paterns in uroflowmeter was altered. In cystourethroscopy all of them had inflammation of their bulbar urethra, and there were no stricture. Idiopathic urethritis was diagnosed for all boys. Instillation of triamcinolone was performed into the urethra after cystoscopy.

Results: All patients have no further urethrorrhagia after the instillation. One patient have complete response and he was still symptom free. However, three boys have partial response, but significant resolution of their symptoms (decreased frequency and dysuria).In detailed patient history, we recognized bowel and bladder dysfunction in these 3 boys. Thus, we used laxatives, behavioral therapy and biofeedback treatment. After the specific urotherapy, improvement of symptoms and uroflow were achieved in all boys. None of the boys underwent a second instillation procedure. Duration of follow up period is 3-12 months and longer follow up is required to confirm the results.

Conclusion: Instillation of triamcinolone into the urethra and bladder may alleviate inflammatory symptoms and reduces the symptoms in cases of idiopathic urethritis. When bowel and bladder dysfunction was identified, behavioral therapy and biofeedback are effective adjuvant techniques in these cases.

İDİYOPATİK ÜRETRİT TANILI OLGULARDA ÜRETRAL YOLDAN TRIAMSINOLON İNSTILASYONU

Amaç:Bu çalışmada dizüri ve hematüri şikayetleriyle başvuran ve idiyopatik üretrit tanısı alan peripubertal erkek çocuklarının klinik sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır.  İdiyopatik üretrit hastalığında etyoloji henüz net değildir ve aydınlatılması gerekmektedir. Ayrıca spesifik bir tedavi yöntemi de bulunmamaktadır. Çalışmamızda idiyoptaik üretrit tanılı olgularda triamsinolon instilasyonu deneyimimizi sunmak ve idiyopatik üretritin mesane barsak disfonksiyonu zemininde oluşabileceği hipotezimizi vurgulamak amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem: İşemeden hemen sonra iç çamaşırında kan lekeleri görme şikayeti olan 4 erkek çocuk kliniğimize başvurmuştur. Tüm hastalarda sık işeme(frequency), işeme öncesi duraksama(hesitancy) ve 3 aydan uzun süredir mikroskobik hematüri saptanmıştır. Tekrarlanan idrar tetkiklerinde mikroskobik hematüri tespit edilmiş, ancak enfeksiyon bulgusu saptanmamıştır. Ek olarak idrar kültürlerinde üreme olmamıştır. Üroflowmetre tetkikinde işeme paternleri çeşitlilik göstermektedir. Sistoüretroskopide tüm olgularda bulbar üretrada inflamasyon görülmüş, darlık saptanmamıştır. Tüm olgularda yapılan tetkik ve bulgularla idiyopatik üretrit tanısı konularak sistoskopi sonrasında üretra yoluyla triamsinolon instilasyonu uygulanmıştır.

Sonuçlar: İnstilasyon  sonrasında hastalardan hiçbirinde üretroraji şikayeti tekrarlamamıştır. Bir hasta tedaviye tam yanıt vermiş ve semptomsuz olarak izlenmiştir. Kalan 3 hasta tedaviye  parsiyel yanıt vermiş olarak değerlendirilmiştir. Yine de semptomlarında belirgin düzelme sağlanmıştır( işeme sıklığı ve dizüri şikayetleri azalmıştır ). Detaylı bir sorgulama sonrasında bu 3 hastada mesane ve barsak disfonksiyonu saptanmıştır. Sonrasında laksatifler, davranış tedavisi ve biofeedback tedavileri uygulanmıştır. Spesifik üroterapi sonrasında tüm olgularda semptomlar ve üroflowmetri bulgularında düzelme kaydedilmiştir. Çalışmamızdaki hastaların hiçbirinde ikinci kez instilasyon gereksinimi olmamıştır. İşlem sonrası izlem periyodu 3-12 ay arasında olup sonuçların doğrulanması için daha uzun takip gerekmektedir.

Tartışma: Üretraya triamsinolon instilasyonu idiyopatik üretrit olgularında inflamatuar semptomları hafifletebilir ve semptomları azaltabilir. Ayrıntılı hikayesinde barsak ve mesane disfonksiyonu mevcutsa, davranış tedavisi ve biofeedback etkili yardımcı tedaviler olabilir. 

Close