6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 26

Epidemiyology of hydrocele cases and treatment modalities: Experience of a Center

Aim: To investigate progression and treatment modalities of hydrocele in children

Methods: We defined patients diagnosed as hydrocele between 2004 and 2014. We investigated files of patients and phoned their families to gather the information about the epidemiyology and the progression of the hydrocele.

Results: Total 355 cases with average age of 27,6±35.3 months were reviewed. There were 301 non-communicating hydrocele, 25 communicating hydrocele and 20 inguinal cysts. The ratio of seeing at brother(7,7%) or at father(%3,7) did not differ between congenital or non-congenital hydrocele. Both the cases that diagnosed before one-year-old and the cases with congenital hydrocele has reported as bilateral hydrocele more frequently (p<0,05). Under one-year-old %77,5 of cases followed without intervention while, %76,0 of the cases older than one-year-old have had surgery (p<0,05). At congenital hydroceles (n=160), 48,8% followed while 51,3% of cases were operated. At non-congenital hydrocele cases (n=133) 71,4% followed while 27,1% of cases were operated. Those with congenital hydrocele, admitted at average 4,4±6,3 months, recovered at average 10,4±7,7 months or were operated at average 18,3±17,4 months. At 27 patients who were older than one-year-old and followed without intervention, the average age was 45,2±38,7 months and recovery was at average 50,9±40,4 months. The patients smaller than two-year-old administration was at average 7,0±7,0 months, recovery at average 10,8 ± 7,3 months or surgery was at average 13,0±7,9 months.

Discussion: There is still debate about the age of surgery at patients with hydrocele. Christensen et al. recommend follow of hydrocele patients at least 6 months if they are older than one-year-old before deciding surgery. Our cases that were older than one-year-old and that followed without intervention had a similar course. Especially the non-congenital hydroceles regress more frequently. We recommend to follow children having hydrocele at least 6 months before advising surgery especially hydrocele is non-congenital.

Hidrosel hastalarının epidemiyolojisi ve tedavi yaklaşımları: Bir merkezin verileri

Amaç: Hastalarımızda hidroselin seyrini ve tedavi yaklaşımlarını incelemek.

Metod: 2004 - 2014 yılları arasında hidrosel tanısı alan hastalar tespit edilerek bu hastaların dosyalarından ve telefon görüşmeleri sonucu epidemiyolojik bilgiler ve hastalığın seyri ile ilgili bilgiler not edilerek incelendi.

Sonuç: Yaş ortalaması 27,6 ± 35.3 ay olan 355 hasta incelenmiştir. Hastaların 301’inde non-kommunike hidrosel, 25’inde kommunike hidrosel, 20’sinde kordon kisti mevcuttu. Kardeş (%7,7) ve babada (%3,7) görülme oranlarının dağılımı konjenital ve sonradan olmasına göre değişmemektedir. Bir yaş altında ve konjenital hidroseller daha belirgin oranda bilateral olarak görülmüştür (p<0,05). Tedavi 1 yaşın altında %77,5 takip iken, 1 yaşın üzerinde %76,0 oranında cerrahi yapılmıştır (p<0,05). Konjenital hidrosellerin (n=160) %48,8’inde takip yeterli iken %51,3’ü ameliyat edilmiştir. Sonradan görülen hidrosellerin (n=133) %71,4’ünde takip yeterli iken %27,1’i ameliyat edilmiştir. Konjenital hidrosellerin takip edilenlerin ortalama 4,4 ± 6,3 ayda başvurdukları ve ortalama 10,4 ±7,7 ayda iyileştikleri görülmüştür, ameliyat olanların ise ortalama 18,3 ± 17,4 ayda başvurdukları ve ortalama 20,1 ± 16,9 ayda ameliyat olduğu görülmüştür. Bir yaşından büyük hastalardan ameliyat edilmeyen 27 hastanın tanı yaşı ortalama 45,2 ± 38,7 ay iken, iyileşme ortalama 50,9 ± 40,4 aylıkken görülmüştür. İki yaşın altındaki hastalar 7,0 ±7,0 aylıkken başvurmuş, takip edilenlerde 10,8 ± 7,3 aylıkken hidrosel kendiliğinden geçmiş, diğer hastalarda 13,0 ± 7,9 ayda cerrahi gerekmiştir.

Tartışma: Hidrosel hastalarını ameliyat etmek konusundaki yaş sınırı halen tartışılmaktadır. Christensen ve arkadaşları 1 yaşından büyük çocuklarda ameliyata karar vermeden önce en az 6 ay takip önermişlerdir. Bizim hastalarımızdan ameliyat olmayan bir yaşından büyük 27 hastada benzer bir seyir tespit edilmiştir. Sonradan olan hidrosellerin takip ile iyileşme oranları daha belirgindir. Özellikle sonradan ortaya çıkan hidrosellerde en az 6 ay takip yapılmadan ameliyat önerilmemesi tavsiye edilir.

Close