6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 23

HYPOSPADIAS REPAIR USING TWO STAGE BRACKA TECHNIQUE

INTRODUCTION:  Two stage repair with prepucial or buccal mucosal grafting is a technique prefered in patients with severe proximal or secondary hyposiadias. Literature reports a fistulae rate of 5-63% and glans dehiscense rate of 5-25%. In this study, we evaluate complication rates of patients undergoing hypospadias repair with the two stage Bracka technique.

PATIENTS and METHOD: Medical records of 81 patients undergoing two stage hypospadias repair from March 2009 through March 2015 were reviewed. Patients were seperated into two groups according to time of surgery. Group 1 had repair from March 2009 through March 2012, and group 2 had repair after March 2012. Patients’ age at surgery, type of hypospadias, type of graft, follow up time and complications were reviewed.

RESULTS: There were 28 patients (4 secondary) in group 1 and 42 patients (10 secondary) in group 2. There were 5 patients (2 with buccal grafting to glans) in group 1 and 5 patients (1 with repeat buccal grafting) in group 2 with complications after 1st stage.

After two stages in in group 1, we observed total opening of repair in 5 (17.8%), fistulae formation in 5 (17.8%) and glans dehiscense in 4 (14.2%) patients. Patients with loss of graft, scar formation or early hematoma formation all resulted with a complication after 2nd stage. Average postoperative followup time in group 1 was 33.6 m (18-61m).

After two stages in group 2, we observed total opening of repair in 5 (11.9%) and fistulae formation in 7 (16.6%) patients. Average postoperative followup time was 13.1 m (1-37m).

CONCLUSION:  Two stage Bracka technique is an effective method with good results for the repair for  proximal and secondary hypospadias. Experience is important for decreasing complication rates. Problems with graft after 1st stage are important factors for the development of complications.

İKİ SEANSLI BRACKA TEKNİĞİ UYGULANAN HİPOSPADİAS OLGULARIMIZ

 

GİRİŞ:  Prepusial ya da bukkal mukozal greft ile iki seanslı hipospadias onarımı ağır proksimal hipospadias ve sekonder hipospadias olgularında tercih edilen bir yöntemdir. Literatürde bu teknikle ilgili fistül oarnı % 5-63, glans açılması oranı % 5-25 olarak belirtilmektedir. Biz bu çalışmamızda iki seansli Bracka tekniği uyguladığımız hipospadias hastalarımızın sonuçlarını irdelemeyi amaçladık.

HASTALAR ve METHOD: Mart 2009 – Mart 2015 yılları arasında iki seanslı hipospadias onarımı yapılan/planlanan 81 hastanın kayıtları irdelendi. Hastalar üçer yıllık deneyime göre iki gruba ayrıldı. Mart 2009 – Mart 2012 öncesi hastalar Grup 1 ve sonraki hastalarda Grup 2’yi oluşturdu. Tüm hastaların yaşları, hipospadias tipleri, greft çeşitleri, takip süreleri ve komplikasyonları araştırıldı.

BULGULAR: Grup 1 de 28 hasta (4’ü sekonder) ve  Grup 2 de 42 hasta (10’ u sekonder) mevcuttu.  İlk seans sonrası  erken ya da geç dönem karşılaşılan sorunlar, Grup 1 de 5 hastada (2 sine glansa bukkal greftleme) ve Grup 2 de 5 hastada (1’ine tekrar glansa bukkal  greftleme) saptandı.

Grup 1’de  ikinci  seans onarımı sonrası  5 hastada ( %17,8 ) tam açılma, 5 hastada fistül (17,8), 4 hastada glans açılması (%14,2) mevcuttu. İlk seans sonrası kısmi greft kaybı, skar gelişimi ya da erken dönemde hematom gelişimi hastaların hepsi ikinci seans onarımı sonrası komplikasyonla sonuçlandı.  Grup 1 de postop takip süresi 33,6 ay (18-61 ay) idi.

Grup 2’de ikinci seans onarımı sonrası 5 hastada tam açılma (%11.9), 7 hastada fistül (%16.6) mevcuttu. Grup  2 de postop takip süresi 13,1 ay (1- 37 ay) idi.

SONUÇ:  İki seanslı bracka tekniği proksimal ve sekonder hipospadiaslı olgularda uygulanan ve iyi sonuç veren bir tekniktir. Deneyim, komplikasyon oranını azaltmada oldukça önemlidir.  İlk seansta, greftde yaşanan sorunlar komplikasyon oluşmasında etkilidir.

Close