6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 1

PIC CYSTOGRAPHY AND REDO-PIC CYSTOGRAPHY IN CHILDREN WITH RECURRENT FEBRILE URINARY TRACT INFECTIONS AND NEGATIVE VOIDING CYSTOURETHROGRAPHY

H Tuğtepe*, K Karadeniz Cerit**, DT Thomas***, R Ergün*, N Yıldız****, H Alpay****, S İnanır*****, ET Dağlı*
*Marmara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Istanbul, Turkey
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
***Pendik State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
****Marmara University School of Medicine, Division of Pediatric Nephrology, Istanbul
*****Marmara University School of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Istanbul

INTRODUCTION: In this study we evaluated the value of PIC cystography in patients with febrile recurrent urinary tract infection where VCUG was negative and evaluated the effectiveness of redo-PIC.

PATIENTS and METHODS: Recruitment for this prospective study was performed between June 2011 - April 2014 and follow-up until December 2014. The study included patients with recurrent f-UTI with no reflux on VCUG. A PIC cystography was performed in all patients. When reflux was found, subureteric injection was performed. Urinary cultures were used for follow-up. Patients that continued having f-UTI, received redo-PIC cystography.

RESULTS: PIC cystography was performed on 35 patients. The average age of patients was 8.0±3.8 years. VUR was detected in 34 patients. Average follow-up time after PIC cystography was 30.0 months. Twenty-eight patients (82.3%) were free of f-UTI after PIC cystography and concurrent subureteric injection. Six patients continued to have recurrent f-UTI. Four of these patients underwent redo-PIC cystography and PIC-VUR was demonstrated in all patients. After an average followup of 21.9 months, no f-UTI was seen in these patients. The success rate of 82.4% after 1st PIC cystography and subureteric injection increased to 94.2% after redo-PIC cystography in 4 patients.

CONCLUSIONS: Patients with recurrent f-UTIs without VUR on VCUG are an important challenge. PIC cystography is an important tool in demonstrating occult VUR in these patients. We advise that PIC cystography is performed in all patients with recurrent f-UTI with negative VCUG and redo-PIC cystography in patients who continue to have f-UTI after 1st PIC cystography and subureteric injection.

REKÜRREN İDRAR YOLU ENFEKSIYONU GEÇIREN AMA İŞEME SISTOÜRETROGRAFIDE VEZIKOÜRETERAL REFLÜ SAPTANMAYAN ÇOCUKLARDA PİC SISTOGRAFI VE REDO-PİC SISTOGRAFI

H Tuğtepe*, K Karadeniz Cerit**, DT Thomas***, R Ergün*, N Yıldız****, H Alpay****, S İnanır*****, ET Dağlı*
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, İstanbul
***Pendik Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Istanbul
****Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Nefrolojisi BD, İstanbul
*****Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nükleer Tıp AD, İstanbul

GİRİŞ: Bu çalışmada, İSÜG negatif ama rekürren idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda PIC sistografinin ve redo-PIC sistografinin etkilerini araştırdık.

HASTALAR ve METOD: Bu çalışma için hasta seçimi Haziran 2011 ile Nisan 2014 arasında, hasta takibi ise Aralık 2014’e kadar yapıldı. Çalışmaya rekürren idrar yolu enfeksiyonu geçiren ama İSÜG negatif çıkan hastalar dahil edildi. Tüm hastalara PIC sistografi uygulandı. VUR saptanan hastalarda aynı seansta subüreterik enjeksiyon uygulandı. Takip sırasında tekrar idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalara redo-PIC sistorafi uygulandı.

BULGULAR: PIC sistografi 35 hastada uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 8.0±3.8 yıl idi. VUR 34 hastada saptandı. PIC sistografi sonrasında takip süresi ortalama 30.0 ay idi. PIC sistografi ve subüreterik enjeksiyon sonrasında 28 hastada (%82.3) İYE izlenmedi. İYE izlenen hastaların dördünde redo-PIC uygulandı ve VUR tekrar izlendi, aynı seansta subüreterik enjeksiyon tekrarlandı. Bu hastaların ortalama 21.9 ay takip sonrasında İYE geçirmedikleri izlendi. İlk PIC sistografi sonrasında %80 olan başarı oranı 2. PIC sistografi sonrasında %94.2 olarak izlendi.

SONUÇ: Çocuk ürolojisi pratiğinde reküren İYE geçiren ama İSÜG’de VUR saptanamayan hastalar yaklaşım tartışmalıdır. PIC sistografi bu hastalarda gizli VUR göstermek için önemli bir modalitedir. İSÜG negatif olup rekürren İYE geçirmeye devam eden hastalarda PIC sistografi, PIC sistografi ve subüreterik enjeksiyon sonrası İYE geçirmeye devam eden hastalarda ise redo-PIC sistografi önermekteyiz.

Close