6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 2

THE EFFECT OF URODYNAMICS CATHETER ON UROFLOW AND VOIDING PATTERNS IN CHILDREN

R Ergün*, DT Thomas**, N Valiyev***, A Kaynak****, C Kastarlı****, ET Dağlı*, H Tuğtepe*
*Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Istanbul
**Pendik State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
***Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
****Marmara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Biofeedback and Urodynamics Unit, Istanbul

INTRODUCTION: Uroflow and urodynamics are commonly used for demonstrating bladder functions. In this study we aimed to demonstrate the effect of urodynamics catheter on uroflow parameters.

 

PATIENTS and METHOD: This prospective study was performed from May 2014 until January 2015on patients presenting to our pediatric urology clinic with daytime or day and nighttime incontinance in whom urodynamics were indicated. Patients with neurogenic or anatomic problems were excluded. Patients were chosen through simple randomisation and each patient had uroflow measurements with urodynamics catheter (after 3rd filling), immediately after catheter removal and 1 week after catheter removal. Uroflow parameters were compared between groups. Statistical analysis between groups was performed using ANOVA and post-hoc Tukey analysis.

 

RESULTS: Forty patients (18 male, 22 female) with an average age of 10.1 were included in this study. Patients’ uroflow results are shown in Table 1. A statistically significant difference between groups was observed for maximum flow (Qmax), time to reach maximum flow, flow time, voiding time, average flow (Qave) and pelvic floor muscle activity while no difference was observed for voided volume or postvoiding residue. While there was a difference between voiding patterns, this was not statistically significant.

 

CONCLUSION: This study has demonstrated a statistically significant effect that urodynamics catheter has on nearly all uroflow parameters. Therefore, EMG-uroflow studies should be performed at a seperate time for patients undergoing urodynamic studies.

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

Table 1: Uroflow parameters with urodynamics catheter in-situ, immediately after removal of catheter and 1 week after.

 

Catheter in-situ

Immediately after catheter removal

1 week after

p

Qmax

12.8+8.9

18.3+9.8

22.3+11.6

p=0.005

Time to reach Qmax

23.5+21.6

16.4+16.2

9.2+7.1

p=0.005

Voided Volume

261.1+114.2

290.6+118.9

282.4+205.2

p>0.05

Flow time

55.2+29.2

41.3+23.1

30.0+21.3

p=0.001

Voiding time

70.1+48.7

50.9+30.5

32.4+23.2

p<0.001

Qave

5.8+3.3

8.2+3.7

10.7+4.8

p<0.001

PVR (n)

Yes: 9
No: 31

Yes: 7
No: 33

Yes: 10
No: 30

p>0.05

PTKA (n)

Yes: 25

No: 15

Yes: 20

No: 20

Yes: 10

No: 30

p<0.01

Voiding Pattern

Normal: 14
Intermittant: 5

Staccato: 11

Plato: 10

Kule: 0

Normal: 18
Intermittant: 2

Staccato: 10

Plato: 5

Kule: 5

Normal: 22
Intermittant: 3

Staccato: 6

Plato: 2

Kule: 7

p>0.05

 

ÇOCUKLARDA ÜRODİNAMİ KATETERİNİN ÜROFLOV VE İŞEME PATERNİNE OLAN ETKİSİ

R Ergün*, DT Thomas**, N Valiyev***, A Kaynak****, C Kastarlı****, ET Dağlı*, H Tuğtepe*
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, İstanbul
**Pendik Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Istanbul
***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, İstanbul
****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Biofeedback ve Urodinami Unitesi, Istanbul

AMAÇ: Üroflow ve ürodinami, mesane fonksiyonlarının gösterilmesi için sık kullanılan iki modalitedir. Bu çalışmada, ürodinami kateterinin üroflow parametreleri üzerine etkilerini araştırdık.

 

HASTALAR VE METOD: Bu prospektif çalışma, Mayıs 2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında hastanemizin Çocuk Ürolojisi polikliniğine ürodinami endikasyonu konulmuş nörojenik ve anatomik sorunu olmayan gündüz veya gündüz + gece inkontinansı olan hastalar arasında yapıldı. Basit randomizasyon ile seçilen hastalara ürodinami kateteri varken, ürodinami kateteri çekildikten hemen sonra (3. dolum sonu) ve ürodinamiden 1 hafta sonra EMG-üroflow yapıldı. Her üç ölçümden alınan üroflow verileri birbirileri ile karşılaştırıldı. Gruplar arası istatistiksel farklılık, ANOVA ve post-hoc Tukey analizi ile kontrol edildi.

 

BULGULAR: Ortalama yaşları 10.1 olan 40 hasta (18 erkek, 22 kız) çalışmaya dahil edildi.  Grupların üroflow sonuçları tablo 1’de görülmektedir. Gruplar arasında, maksimum akış hızı (Qmax), maksimum hıza ulaşma süresi, akış süresi, işeme süresi, ortalama akış hızı (Qave) ve PTKA (pelvik taban kas aktivitesi) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken, işenen hacim, PVR’de fark saptanmadı. İşeme paterninde fark gözükse de istatistiksel olarak anlamlı değildi.

 

SONUÇ: Bu çalışma, ürodinami kateterinin üroflow parametreleri üzerine nerdeyse tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara sebep olduğunu göstermiştir. Ürodinami yapılan her hastaya farklı bir zamanda EMG-üroflov yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Ürodinami kateteri in-situ iken, kateter çekildikten hemen ve 1 hafta sonraki üroflow parametreleri.
 

 

Kateterli Üroflow

Kateter Çekildikten Hemen Sonra Üroflow

Geç dönem Üroflow

p

Qmax

12.8+8.9

18.3+9.8

22.3+11.6

p=0.005

Qmax ulaşma süresi

23.5+21.6

16.4+16.2

9.2+7.1

p=0.005

İşenen hacim

261.1+114.2

290.6+118.9

282.4+205.2

p>0.05

Akış süresi

55.2+29.2

41.3+23.1

30.0+21.3

p=0.001

İşeme Süresi (n)

70.1+48.7

50.9+30.5

32.4+23.2

p<0.001

Qave (n)

5.8+3.3

8.2+3.7

10.7+4.8

p<0.001

PVR (n)

Var: 9
Yok: 31

Var: 7
Yok: 33

Var: 10
Yok: 30

p>0.05

PTKA (n)

Var: 25

Yok: 15

Var: 20

Yok: 20

Var: 10

Yok: 30

p<0.01

İşeme Paterni

Normal: 14
İntermittant: 5

Staccato: 11

Plato: 10

Kule: 0

Normal: 18
İntermittant: 2

Staccato: 10

Plato: 5

Kule: 5

Normal: 22
İntermittant: 3

Staccato: 6

Plato: 2

Kule: 7

p>0.05

 

Close