6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 6

EXPRESSION OF SEX HORMONE RECEPTORS (ESTROGEN, PROGESTERONE AND ANDROGEN) IN THE UROGENITAL TRACK OF CHILDREN: TARGET URETEROPELVIC JUNCTION

Background and Aim: Sex hormone receptors are present in various places in urogenital tract, and developments of the urinary tract also are affected by these hormones. The existence of sex hormone receptors in Ureteropelvic Junction (UPJ) has not been investigated previously. This study was aimed to investigate the expression of sex hormone receptors in UPJ.

Material and Methods: This study was designed in UPJ area in patients operated due to UPJ obstruction as prospectively. All specimens were obtained during the operation from obstruction area of UPJ. The existence of 3 sex hormone receptors, Androgen(AR), Estrogen(ER) and Progesterone(PR) were investigated with Avidin-Biotin Horseradish Peroxidase technique. Reactions were interpreted as positive based on nuclear staining, and negative if there was not nuclear staining for each receptors.

Results: 8 boys and 4 girls with UPJ obstruction were operated during the one year period. The mean age was 2.3 years (range 1 month- 7 years). 3 sex hormone receptors were found negative in all specimens.

Conclusions: Although the urogenital tract has a very rich network of the sex hormone receptors, the UPJ region was not a target according to result of our immune histochemical method. This result could be speculated that it was not susceptible in regard to hormonal effects in pathologies of UPJ especially in regard to obstruction. A new study will be provide the clarification of this issue designed that specimens would be taken from the ureter, UPJ obstruction and renal pelvis by investigating the presence of sex hormone receptors.

ÇOCUKLARIN UROGENİTAL SİSTEMİNDE SEX HORMON (ANDROJEN, ÖSTROJEN, PROGESTERON) RESEPTÖRLERİNİN MEVCUDİYETİ: HEDEF URETEROPELVİK BİLEŞKE

Giriş/Amaç: Seks hormon reseptörleri urogenital sistemde çeşitli yerlerde bulunmaktadır ve üriner sistem gelişimi bu hormonlar tarafından etkilenmektedir. Ureteropelvik Bileşke (UPJ) bölgesindeki sex hormon reseptörlerinin varlığı daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmada UPJ bölgesinde sex hormon reseptörlerinin varlığının gösterilmesi amaçlandı.

Materyal/Metod: Bu çalışma bir yıllık sürede UPJ obstruksiyonu nedeniyle opere edilen hastaların UPJ bölge biyopsilerinden prospektif olarak yapıldı. Tüm biyopsi örnekleri ameliyat sırasında çıkarılan UPJ darlık bölgesinden hazırlandı. Androjen, östrojen ve progestron reseptörlerinin varlığı Avidin-Biotin Horseradish Peroxidase tekniği ile tüm biyopsi örneklerinde araştırıldı, tüm örneklemeler ışık mikroskopu altında incelendi. Reaksiyonlar, her bir androjen, östrojen ve progesteron reseptörleri için nükleer boyanmanın varlığı pozitif; nükleer boyanmanın yokluğu negatif olarak yorumlandı.

Bulgular: Bir yıllık sürede üreteropelvik obstruksiyon nedeniyle 8 erkek 4 kız çocuk ameliyat edildi. Ortalama yaş 2.3 yıl (1 ay- 7 yıl) idi. Tüm biopsilerde üç seks hormon reseptörü de immün histokimyasal olarak negatif bulundu.

Sonuç: Ürogenital sistem çok zengin bir seks hormon reseptörü ağına sahip olmasına rağmen, yaptığımız immun histokimyasal boyama sonucuna göre UPJ bölgesi bir hedef değildi. Bu sonuca göre, UPJ bölgesinin özellikle tıkanıklık gibi patolojilerinde hormonal etkiler yönünden duyarlı olmadığı varsayılabilir. UPJ darlık bölgesi piyeslerinde pelvis, darlık bölgesi, ureter üst ucundan alınacak parçalarda sex hormon reseptörleri varlığının araştırılacağı yeni bir çalışma bu konunun aydınlatılmasını sağlayabilir.

Close