6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 39

OUR EXPERIENCE WITH SUBURETERIC INJECTION USING DEXELL FOR TREATMENT OF VESICOURETERAL REFLUX

INTRODUCTION: Subureteric injection is a minimally invasive technique for the treatment of vesicoureteral reflux (VUR). In this study we evaluated the effect of using positive charged dextranomer (Dexell) as injection material in subureteric injection.

PATIENTS and METHOD: This retrospective study was performed undergoing subureteric injection for VUR using Dexell between January 2011 and December 2014. Patients’ gender, age at injection, side and grade of VUR, presence of additional anomalies and success after injection was collected from medical records. Patients were all followed by ultrasonography at 1st and VCUG at postoperative 3rd month.

RESULTS: Average age of 119 patients (36 male, 83 female) at subureteric injection was 72.0 m. Patients’ average followup time was 28.4 m. VUR was unilateral in 69 and bilateral in 50 patients. VUR was grade 1 in 9, grade 2 in 63, grade 3 in 64, grade 4 in 26 and grade 5 in 7 patients. Subureteric injection was performed on 93 left units and 77 right units. VUR was resolved in 86 patients (74%) after 1st injection. Of 31 patients with continuing VUR, 22 received 2nd injection and 9 patients had open surgery (UNC, 13 ureters). After 2nd injection, an additional 16 patients had VUR resolution. The remaining 3 patients required open surgery and 4 had a 3rd injection performed, of which all were successful at resolving VUR. The success rate of 74.0% after 1st injection increased to 87.4% after 2nd and 90.8% after 3rd injection.

CONCLUSION: This study has demonstrated that Dexell can be successfully used for subureteric injection for VUR.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİNDE DEXELL İLE SUBÜRETERİK ENJEKSİYON DENEYİMİMİZ

AMAÇ: Subüreterik enjeksiyon, vezikoüreteral reflü (VUR) tedavisinde kullanılan minimal invasif bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde VUR tedavisinde kullanılan pozitif yüklü dekstranomer (Dexell) enjeksiyonunun etkinliğini değerlendirmektir.

 

HASTALAR VE METOD: 0cak 2011 ile Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde VUR tanısı konulmuş ve Dexell ile subüreterik enjeksiyon yapılmış hastaların bilgileri retrospektif olarak toplandı. Hastaların cinsiyetleri, enjeksiyon sırasındaki yaşları, VUR taraf ve derecesi, ek anomali varlığı, enjeksiyon sonrası başarı durumu toplandı. Hastalar subüreterik enjeksiyon sonrasında 1.ayda çekilen US ve 3. ayda çekilen VCUG ile takip edildi. 

BULGULAR: Subüreterik enjeksiyon yapıldığında yaş ortalamaları 72.0 ay olan 36 erkek ve 83 kız (toplam 119) hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama takip süresi 28.4 ay idi. VUR 69 hastada tek taraflı, 50 hastada ise bilateral idi. Hastaların 9’unda grade 1, 63’ünde grade 2, 64’ünde grade 3, 26’sında grade 4, 7’sinde ise grade 5 VUR saptandı. 93 sol ve 77 sağ üretere enjeksiyon yapıldı. Birinci subüreterik enjeksiyon sonrasında 86 hastada (%74) başarı sağlandı. VUR’un devam ettiği 31 hastanın, 22’sine 2.kez subüreterik enjeksiyon yapıldı, 9 hastaya ise (13 üreter) UNC uygulandı. 2.kez enjeksiyon yapılan 22 hastanın 16’sında başarı sağlandı, 3 hastaya UNC yapıldı ve 4 hasta 3. kez subüreterik enjeksiyon yapıldı. Dört hastanın hepsinde başarı sağlandı. Birinci subüreterik enjeksiyon sonrasında %74.0 olan başarı oranı 2. enjeksiyon sonrasında %87.4, 3. enjeksiyon sonrası ise %90.8 olarak hesaplandı.

SONUÇ: Bu çalışma Dexell ile yapılan subüreterik enjeksiyonunun VUR tedavisinde başarılı olduğunu göstermektedir. 

Close