6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 52

What are the factors affecting the success of hypospadias surgery

Introduction and Purpose:  In this report we aimed to present the factors of affecting the surgical success in hypospadias repair with W.Snodgrass method.

Patients and Methods: Patient records was examined between January 2010  to March 2015. There were 320 patients who had an surgical repair with W.Snodgrass. The mean age was 17 month (7 day-13 year). 192 of 320 patients were distal hypospadias, 115 midshaft, 13 proximal hypospadias. Dorsal plication was applied in 31 patient for penile chordee. Adrenaline was used for bleeding control.7/0 polidiaxanone suture was used for anastomosis. Urethral stent( Foley catheter, Zaontz catheter, feeding tube) was used in 290 patients. 30 patient  had a non-urethral stent in postopertive period. During the surgery, penis was cleaned with izotonic saline. No postoperative dressing in 45 patients.257 patient discharged in the same day but 63 patient hospitalized in 4 days. Moisturising cremes have used after surgery for 4 weeks.

Results: There were 6 patients with urethrocutaneos fistula and 13 patients with urethral stenosis. All complications coincided to the patients initally. Urethrocutaneus fistula was improved in 5 patients and one of these was occured again. Over the year as recovery in cosmetics stood out. The most family satisfaction of patients were nonuerthral catheter group. Postoperative pain and hematuria was higher  with feeding catheter.

 

Conclusion:

·         The most important factor in hypospadias surgery is the experience of surgical team

·         Using a soft stent for surgery has a positive effect  but it is not necesarily.

·         There is no difference between the home care and hospital care during postoperative period

·          There is no difference in using the adrenaline solutions for control the bleeding peroperatively

·         Postoperative moisturising creme appliying is not impact negatively on the recovery

·         Postoperative   penile dressing  are not necessarily.

          Cleaned with saline is beneficial

 

 

Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada W.Snodgrass yöntemiyle ameliyat edilen hipospadiaslı hastalarımızda cerrahi sonuçları etkileyen faktörleri tartışmak amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metodlar: Ocak 2010 ve Mart 2015 tarihleri arasında W.Snodgrass yöntemiyle ameliyat edilen 320 hipospadiaslı hastanın kayıtları incelendi. Yaş ortalaması 17 ay (7 gün-13 yaş)idi.  Olguların 192’si distal hipospadias, 115’i midşaft ve 13’ü ise proksimal hipospadias idi. 31 hastaya  dorsal plikasyon yapıldı. 30 hasta stentsiz olarak takip edilirken, 290 hastada stent kullanıldı (foley sonda, beslenme sondası, Zaontz kateteri).  257 hasta aynı gün taburcu edilirken 63 hasta ortalama 4 gün (1-7 gün ) yatırıldı. Hastalar ve komplikasyonlar ameliyat tarihine göre kronolojik sıraya konularak değerlendirildi. Hastaların tamamına kanama kontrolü amacıyla lokal adrenalin uygulandı. Ameliyat sahası aynı solüsyonla irrige edildi. Yeni üretra 7/0 polidiaxanone ile yapıldı. Ameliyat sonrası 45 hastaya sargı uygulanmadı ve 4 hafta nemlendirici krem uygulandı.

Bulgular: Toplam 6 hastada üretrokutanöz fistül, 13 hastada ise üretral darlık meydana geldi (%6). Üretrokutanöz fistülü olan 5 hasta cerrahi olarak düzeltildi, bunların 1 tanesi 2 kere nüks etti. 1 hasta ise fistül kapatılmasını kabul etmedi. Kozmetik olarak yıllar geçtikçe iyleşme göze çarpıyordu. Aile memnuniyeti en fazla olan ise stentsiz yapılan hastalardı. Üretral stent olarak beslenme sondası kullanılan hastalarda ameliyat sonrası ağrı, hematüri gibi istenmeyen bulgular daha fazla idi.

Tartışma: Hipospadias cerrahisinde başarı için en önemli faktör cerrahi ekibin tecrübesidir.Kullanılan kateterin doku uyumunun iyi ve yumuşak olması cerrahi sonuçları olumlu etkilemektedir.Üretral stentli evde bakım ile hastanede izlem arasında fark görülmemiştir.Ameliyat sonrası kanama takibi açısından peroperatif turnike uygulanması ve adrenalinli solüsyon arasında fark yoktur. Ancak turnike uygulanması ameliyat sırasında penis manüplasyonunu zorlaştırmaktadır. Ameliyat sonrası sargı uygulanmayan penislerde ödem haricinde problemle karşılaşılmadı.Nemlendirici krem iyileşmeyi olumlu etkilemektedir.Ayrıca ameliyat sahasını yıkamak ve pudrasız eldiven kullanımının da iyileşmeye katkı sağladığı düşünülmüştür.

Close