6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 7

The Evaluation of Somatosensory Evoked Potentials and Urodynamic Studies in Spina Bifida Patients Followed Up for Tethered Cord : A Clinical Preliminary Study

Aim

There is no reference in the interpretation of somatosensory evoked potentials (SEP). The aim of this study was to investigate the results of SEP and urodynamics and evaluate the usage of SEP as an early indicator of tethered cord in spina bifida.

Patients and Methods

SEP responses were recorded from cortical and lumber levels with the stimulation of posterior tibial nerve and results were corrected according to the height of the patients. Urodynamic studies and SEP responses were compared for 9 patients.

Results

Ten patients participated in the study. Urodynamics showed normal results in 3 patients, overactive detrusor in 3, underactive detrusor in 2 and decreased detrusor function in 1. In patients with detrusor underactivity, lumber responses could not be elicited while in one patient cortical response was absent and in other, cortical response had increased latency. In two patients with overactive detrusor, both cortical and lumber SEP responses were absent. In the details of urodynamic results, two patients had sphincter dyssynergia and high post voiding residual volume. In three patients with normal urodynamic results, SEP results were normal in one, right lumber SEP response was abnormal in the second patient and complete absent responses were found in the third. In second patient, there was new pain in the right lower limb and in the third, there was  severe neurological deficit in both lower limbs.

Conclusions

Even patient group is not enough, these results support that in the patients with abnormal urodynamic results, lumber SEP responses are in correlation with the severity of abnormality of urodynamic study while cortical SEP responses are in correlation with the neurological findings for the lower limbs. Furthermore it seems possible that lumber SEP responses may show early signs of tethering especially in patients with normal urodynamic results. 

 

Gergin Omurilik Tanısı ile Takip Edilen Spina Bifidalı Hastalarda Somatoduysal Uyarılmış Potansiyeller ve Ürodinami Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Klinik Bir Ön Çalışma

Amaç

Çocuklarda yapılan duysal uyarılmış potansiyel (SEP) yanıtlarının değerlendirilmesi için referans değerler bilinmemektedir. Çalışmanın amacı merkezimizde gergin omurilik ile takip edilen hastaların ürodinami ile SEP karşılaştırılması ve anormal SEP bulgularının tanımlanmasıdır.

Hastalar ve Metod

Spina bifida nedeniyle operasyon geçirmiş gergin omurilik açısından takipte olan 10 hastadan tibial SEP kayıtları alındı. Tibial sinir uyarımıyla elde edilen SEP yanıtları hem kortikal hem de lomber düzeyden kaydedildi. Sonuçlar çocukların boylarına göre değerlendirildi. Hastaların yeni ürodinami testi sonuçları ile SEP sonuçları kıyaslandı.

Sonuçlar

2 yaş 9 ay-12 yaş 3 ay arası yaşları bulunan 10 hastanın verileri incelendi.  Dokuz hastaya SEP ile yakın zamanlı ürodinami yapıldı. Ürodinamide, 3’ünde normal, 3’ünde aşırı aktif, 3’ünde ise az aktif detrusor bulundu. Az aktif detrusoru olan 3 çocuktan ikisinde tibial SEP kayıtlarında bilateral lomber yanıtlar elde edilemedi. Hastalardan birinde kortikal SEP yanıtları elde edilememiş, diğerinde yanıt elde edilmiş ancak latanslarının uzun olduğu görülmüştür. Aşırı aktif detrusoru olan 3 çocuktan 2’sinde kortikal ve lomber SEP yanıtları elde edilememiştir. Bu hastalarda aşırı aktif detrusora sfinkter dissinerjisi ve yüksek postmiksiyonel rezidü eşlik etmektedir. Üçüncü çocukta ise kortikal ve lomber SEP yanıtları normal bulunmuştur ve bu hastada sfinkter dissinerjisi bulunmamakta ve rezidü normal düzeylerdedir.

Ürodinami sonuçları normal olan 3 çocuktan birincisinin SEP yanıtları normaldir. İkinci çocuğun sadece sağ lomber yanıtı şüpheli diğer yanıtları normaldir. Bu hastada sağ ayakta içe basma ve uzun yürüme ile ağrı şikayeti başlamıştır. Üçüncü çocuğun ise hem kortikal hem lomber yanıtları elde edilememiştir. Bu hastanın alt ekstremitelerinde bilateral orta- ağır nörolojik defisit bulunmaktadır.

Tartışma

Hasta sayısı henüz genel çıkarım yapmak için az olsa da, bu bulgular, ürodinamik incelemesi anormal olan çocuklarda, tibial SEP lomber yanıtlarının ürodinamideki bozuklukların şiddeti ile bağlantılı olduğu, kortikal yanıtların ise alt ekstremite nörolojik bulguları ile bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca ürodinamik incelemesi normal olanlarda özellikle lomber SEP yanıtlarının gergin omurilik açısından erken bulgu verebileceği düşünülmektedir.

 

Close