6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 16

How it is important to determine the exact mucosal borders of uretero-pelvic obstruction in infant age

In uretero-pelvic junction (UPJ) obstruction, determining the exact borders of pathologic region affects the success of the surgery. In infant age, it needs more concentration to expose ureteral mucosal continuity and transition from abnormal UPJ region to normal ureter. In this study, we describe our laparoscopic technique and detail to determine the exact mucosal borders of UPJ region in infants. Materials and Methods: We described our technique as laparoscopic vertical incision pyeloplasty (LVIP). In this technique, just before dismembering, putting an anchoring corner uretero-pelvic suture and anastomosis, we suggest to make a vertical incision to see mucosal borders from pelvis to ureter. 32 infants were operated with this technique. Besides describing the technique; data about the patient, operation and postoperative results were evaluated. Results: The mean age was 6.8 months. Female/male ratio was 10/22. The operation time ranged between 95 and 217 minutes. The most patients were discharged at the 2nd postoperative day and mean hospital stay was 3.1 days. Postoperative ultrasound and scintigraphic examinations showed a significant improvement. One patient had a postoperative partial obstruction at the anastomosis corrected by JJ stent insertion; the other one had a significant leakage at the suture line of the reduced pelvis and one another had ineffective postoperative drainage and redo surgery was needed. Conclusion:   In infants comparing to older children, it is much more difficult to observe transition of the mucosa from pathologic UPJ region to the normal ureter. Following the resection, we should see normal mucosal folds at the both sides of the anastomosis. LVIP provides a good exposure of the borders of the pathologic segment and using laparoscopic optic magnification or loop in extracorporeal approach may provide a better resection and anastomosis.  

Süt çocuğu dönemi laparoskopik piyeloplastide üreteropelvik bölge patolojik mukoza sınırlarını belirlemenin önemi

Üreteropelvik bileşke darlıklarında (UPD), pelvisteki normal mukozanın patolojik UPD bölgesine geçişini, bu bölgenin alt sınırı sonrası normal üreter mukozasının başlangıcını tespit etmek doğru rezeksiyon hattını da ortaya çıkarır. Süt çocuğu dönemi piyeloplasti ameliyatlarında mukozal geçişi belirlemek daha dikkat gerektirir. Bu çalışmada, süt çocuğu yaş grubunda laparoskopik piyeloplasti operasyonu yaparken, mukozal geçiş hatlarını belirlerken önem verdiğimiz detaylar ve cerrahi tekniğimiz sunulmaktadır. Yöntem: Laparoskopik vertikal insizyon piyeloplasti (LVİP) diye tanımladığımız teknikte, pelvis üreterden ayrılmadan basitçe önce pelvisten başlanarak üretere doğru vertikal bir insizyonla mukozal geçiş hatlarını belirlemek amaçlanmıştır. İlk çapa sütüründen sonra rezeksiyon ve anastomoz tamamlanır. Çalışmaya 32 süt çocuğu yaş grubunda hasta dâhil edildi. Tekniğin tanımlanması haricinde hasta, cerrahi ve postoperatif süreç verileri değerlendirildi. Bulgular:  Hasta ortalama yaşı 6.8 aydı. Kız/erkek oranı 10/22 idi. Operasyon zamanı 95- 217 dakika arasında değişmekteydi. Hastalar ağırlıklı olarak postoperatif 2 günde taburcu edilirken, ortalama hastanede kalış süresi 3,1 gündü. Postoperatif ultrason ve sintigrafide hidronefroz ve drenajda anlamlı düzelme saptanırken, bir olguda kısmi anastomoz darlığı ve JJ stent takılması gereği, bir olguda ise pelvik redüksiyon dikiş hattından ekstravazasyon, diğer bir olguda ise etkin drenaj sağlanamaması nedeni ile revizyon gerekti. Sonuç:  UPD cerrahisinde, süt çocuklarında, büyük yaş grubuna göre mukoza geçiş sınırlarını belirlemek daha sıkıntılı olabilir.  Rezeksiyon sonrası, anastomoz hattının pelvis ve üreter tarafında, net olarak mukozal rugaların gözlenmesi gerekir. Pelvisten başlayarak tek çizgi insizyon üzerinden mukozayı takip etmek; laparoskopide optik, ekstrakorporeal yaklaşımda loop büyütme kullanmak rezeksiyon ve anastomoz kalitesini arttırır

Close