6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 18

Kidney malrotation and ureteropelvic junction obstruction: Laparoscopic extracorporeal pyeloplasty in a case with reverse-rotation

Malrotation is most commonly associated with an ectopic or fused kidney, but may also occur in kidneys with normal anatomic position. The most common form is an incomplete rotation, or non-rotation; although it is rare, reverse rotation and hyper-rotation could also be found. Case shown in video has a laterally faced pelvis. Pathology was considered as a reverse rotation. Video presentation: Pyeloplasty was planned in 5 years old girl having right hydronephrosis and ureteropelvic junction obstruction (UPJO). Ultrasound showed dilated pelvis with 20 mm AP diameter and malrotation. Following the port insertion and ureteral and pelvis dissection, transabdominal laparoscopic exploration showed malrotation and very tightly laterally turned renal pelvis. Pyeloplasty was completed with extracorporeal approach; peritoneum was closed with laparoscopy intra-abdominally. Operation was completed with no problem. She was discharged in postoperative 2.day and did well in postoperative 6.month follow up. Conclusion: Following a laparoscopic transabdominal exploration and dissection, extracorporeal pyeloplasty may provide a better surgical exposition in cases having UPJO associated with malrotation. Retroperitonoscopy could also be considered in such cases. 

Böbrek malrotasyonu ve üreteropelvik darlık: Ters-rotasyonlu olguda laparoskopik ekstrakorporeal piyeloplasti

Malrotasyon genellikle ektopik veya füzyon anomalileri ile birlikte gözlenir. Normal anatomik yerleşimli böbrekte de gözlemlenebilir. En sık formu tamamlanmamış veya oluşmamış (non-rotasyon) rotasyon iken, ters rotasyon veya hiper-rotasyonda nadiren görülebilir. Videoda sunulan olguda pelvis lateral yerleşimlidir. Patoloji ters-rotasyon anomalisi olarak değerlendirilmiştir. Video Sunumu:  5 yaşında kız hastada, sağ hidronefroz ve üreteropelvik darlık (UPD) ön tanısı ile piyeloplasti planlandı. Ultrasonda dilate pelvis AP çapı 20 mm ölçülürken rotasyon anomalisi de belirtilmişti. Transabdominal laparoskopik piyeloplasti amacıyla port girişi, pelvis ve üreterin diseksiyonu sonrası, malrotasyon ile pelvisin laterale gergin olarak dönmüş olması dolayısı ile mini insizyon ekstrakorporeal yaklaşımla piyeloplasti, takiben intraabdominal laparoskopik periton kapatılması yapıldı. Operasyon sorunsuz olarak tamamlandı. Postoperatif 2.gün taburcu edilen hastanın 6.ay kontrolünde patolojik bulgu saptanmadı. Sonuç: Malrotasyonlu UPD’da, laparoskopik yaklaşım planlanıyorsa, özellikle laterale bakan pelvislerde, transabdominal eksplorasyon ve diseksiyon sonrası ekstrakorporeal piyeloplasti daha iyi cerrahi ekspozisyon sağlayabilir. Bu olgularda retroperitonoskopide tecrübeye göre düşünülebilir. 

Close