6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Presentation - 3

Technical details of laparoscopic ureteroureterostomy in ureteral duplication

In ureteral duplication, if ureteroureterostomy is needed and if there is an experience in laparoscopic reconstruction, laparoscopic ureteroureterostomy (LUU) could be considered as an alternative surgical technique to open surgery. This video shows the technical details of transabdominal LUU procedure and distal ureter dissection and excision in a patient having ureteral duplication and ectopic upper pole ureter with bladder neck opening. Video presentation:  A 7 year-old girl was admitted with complaints of recurrent urinary tract infection and daytime wetting. Following the several investigation and cystoscopy, a left side ureteral duplication and ectopic upper pole ureteral opening at the bladder neck level were determined. There was no significant pathology in the left lower pole and the right kidney. LUU was planned. Ureteric stent was inserted into the left lower pole ureter by cystoscopy. Laparoscopic exploration and dissection exposed both left hydronephroureteric upper pole and normal looking stented left lower pole ureter at the level of ureteropelvic junction and proximal ureter. Following the stay sutures, incision on both ureter toward pelvis and anastomosis were completed, then upper dilated pole ureter left below the anastomosis was dissected down to the bladder hiatus and excised. No intraluminal drainage catheter was left. The patient was discharged in postoperative 2nd day. The patient did well in postoperative 6th month and first year follow up. She did not have any complaint and upper pole was effectively draining.       

Çift toplayıcı sistemde laparoskopik üreteroüreterostomide teknik detaylar

Çift toplayıcı sistemde üreteroüreterostomi gerektiğinde, rekonstrüksiyon tecrübesi olan klinikler için, laparoskopik üreteroüreterostomi (LÜÜ) ciddi bir cerrahi alternatif yaklaşım şekli olarak düşünülmelidir. Bu videoda sol çift toplayıcı sistemli, üst pol üreteri mesane boynuna ektopik olarak açılan bir olguda yapılan transabdominal LÜÜ ve distal üreter diseksiyonu ve eksizyonu ameliyatının teknik detayları gösterilmektedir. Video sunumu: 7 yaşında kız hasta tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonu ve gündüz idrar kaçırma şikâyetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler ve sistoskopi sonrası, sol böbrekte çift toplayıcı sistem ve üst pol üreterinin mesane boynuna açıldığı saptandı. Sol alt polde ve sağ böbrekte patoloji saptanmadı. LÜÜ planlandı. Sistoskopi ile sol alt pole üreter stenti koyuldu. Laparoskopik eksplorasyon ve diseksiyonla hidronefroüreterik üst pol ve normal alt pol üreterleri, üreteropelvik ve proksimal üreter düzeyinde tespit edildi. Askı sütürü, her iki üreterin proksimal düzeyde pelvise doğru insizyonu ve anastomozu sonrası, üst pol anastomoz distali üreteri mesaneye kadar diseke ve eksize edildi. Lümen içi drenaj amaçlı herhangi bir kateter bırakılmadı. Hasta postoperatif 2.gün taburcu edildi. Postoperatif 6.ay ve birinci yıl kontrollerinde şikâyetlerinin ortadan kalktığı, üst pol drenajının efektif olarak devam ettiği gözlendi.

Close