6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 6

A pitfall in proximal ureteral dissection during laparoscopic nephrectomy: Incomplete ureteral triplication

Triplication of the ureter is one of the rarest anomalies in the urinary tract. Triplicate ureters are more common in girls and occur more often on the left side. Incomplete triplication having all three ureters uniting and draining through a single orifice is the most common configuration. Urinary tract infection, obstruction and hydronephrosis are the common clinical and radiological findings. The principles in diagnosis and management are similar to those of duplication anomalies. Pathologies such as ectopic ureter and ureterocele may be associated as in the ureteral duplication. Video Presentation: A left side laparoscopic nephrectomy was planned in 11 month-old boy due to recurrent urinary tract infection and nonfunctioning left kidney with hydronephrosis. A second ureter and then a third proximal ureter were found during the laparoscopic exploration. Following the laparoscopic nephroureterectomy, kidney and ureter were removed from a mini inguinal incision. Conclusion:  Nephrectomy should not be considered as a simple procedure. One must be ready for all possible variations and abnormalities. If nonfunctioning kidney is present, some surgically challenging abnormalities may not be determined preoperatively. Depending on the experience, appearance of proximal ureters of triplication might be misinterpreted as neighboring organs and structures. Especially on the left side, if there is no good exposure and too deep dissection is made, the most medial ureter of triplication may look like aorta.

Laparoskopik nefrektomi sırasında proksimal üreter diseksiyonunda tuzak: inkomplet üreteral triplikasyon

Üreteral triplikasyon, üriner sistemde görülen en nadir anomalilerden biridir. Genellikle sol tarafta ve kız çocuklarında; pelvis çıkışını takiben 3 üreterin mesaneye tek orifisle girdiği tek lümenli inkomplet formda olur. İdrar yolu enfeksiyonu veya obstrüksiyon, hidronefroz nedeni ile tanıya yönelik araştırma sonucu saptanabilir. Eşlik eden ektopik üreter, üreterosel gibi patolojilerin varlığı ve yaklaşım şekli dubleks sistemlerle benzerlik gösterir. Video Sunumu: 11 aylık erkek hastada, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve sol fonksiyon görmeyen hidronefroüreterik böbrek nedeni ile laparoskopik nefroüreterektomi planlandı. Laparoskopik eksplorasyonda, pelvis ve üreter diseksiyonu sırasında, önce ikinci ve takiben üçüncü proksimal üreter tespit edildi. Laparoskopik nefroüreterektomi sonrası, sol inguinal mini insizyonla doku dışarı alındı. Sonuç: Nefrektomi, basit laparoskopik bir girişim olarak düşünülmemeli, muhtemel varyasyonlar ve anomalilere hazırlıklı olunmalıdır. Cerrahi olarak zorlayıcı olabilecek bazı patolojiler, özellikle fonksiyon görmeyen böbreklerde preoperatif incelemede yakalanamayabilir. Laparoskopik eksplorasyon sırasında saptanan triplikasyondaki proksimal üreter yapıları tecrübeye bağlı olarak çevre dokular ve organlar ile rahatlıkla karışabilir. Özellikle sol tarafta diseksiyon derinliğine göre en medialde kalan üreter, yeterli ekspozisyon sağlanamazsa aorta benzerlik gösterebilir.

Close