6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 20

The Outcomes of Pyeloplasty: Can open pyeloplasty with JJ be performed outpatient in children?

C Kocaoğlu
Department of Pediatric Surgery, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey

~~Objective: Here, it was aimed to investigate whether open pyeloplasty with JJ stenting can be performed outpatient in children based on surgical interventions, transanastomotic catheter applications, duration of hospital stay and the results in children with ureteropelvic junction obstruction.
Patients and Method: Exposed to pyeloplasty due to with ureteropelvic junction obstruction between 2007-2015, 26 patients’ demographic data, ultrasonographic and synthiagraphic findings, surgical techniques, transanastomotic stent and drain applications, duration of hospital stays, complications and results of operations were retrospectively assessed. 
Results: Of 26 cases exposed to pyeloplasty, 21 were boys, and 5 were girls while mean operation age was 4.9years (2months-13years). Left, right and bilateral kidney involvement was present in 17,8 and 1cases respectively. Increases in hydronephrosis (n=19) seen ultrsonography and/or decreases in renal fuction on synthigraphic monitoring (n=11) formed operational indications. On preoperative ultrasonography, while anterior-posterior pelvic diameter was over 40mm in 10cases, between 30-40mm in nine and 18-29mm in six. Of cases, “open” Anderson-Hynes type pyeloplasty was done in 15, and “minimally invasive open” type in 11cases. Mean age rate and hospital stay of eight cases used trans-anastomotic catheter for perioperative out drainage and drain out of anastomosis were 4.2years (2months-9years) and 6.3days (5-9days). However, mean age rate and hospital stay of seven cases in whom JJ stents were used for trans-anastomotic and peroneus drain out of anastomosis were 5.2years (8months-9years) and 4.3days (4-5days). Mean age rate and hospital stay of 11cases exposed to “minimal invasive open” Anderson-Hynes type of pyeloplasty and place only JJ stents 5.2years (4months-13years) and 1.6days (1-3days). In this group, five cases were discharged prior to 24 hours. During postoperative follow-ups, ureteropelvic obstruction was seen not to be corrected in two cases.
Conclusion: Outpatient pyeloplasty is likely to be performed in those exposed to minimal invasive open pyeloplasty and placed antegrad trans-anastomotic JJ catheter.

 

Piyeloplasti Deneyimlerimiz: Çocuklarda JJ’li açık piyeloplasti outpatient yapıbilir mi?

C Kocaoğlu
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

~~Amaç: Üretero pelvik bileşke darlığı olan çocuklarda; uygulanan cerrahi girişimlere transanastomotik katater uygulamalarına, hastanede kalış sürelerine ve sonuçlarına göre piyeloplastinin outpatient  yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi amaçlandı.
Hastalar ve Yöntem: 2007-2015 yılları arasında üreteropelvik bileşke darlığı nedeni ile piyeloplasti yapılan 26 hastanın demografik verileri, ultrasonografik ve sintigrafik bulgular, ameliyat teknikleri, transanastomotik stent, dren uygulamaları, hastanede kalış süreleri, komplikasyonlar ve ameliyat sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Piyeloplasti uygulanan 26 olgunun 21’i erkek, 5’i kız ve ortalama ameliyat yaşları 4.9 yıl (2 ay-13 yaş) idi. Olguların 17’sinde sol böbrek, 8’inde sağ, 1’inde bilateral tutulum vardı. Operasyon endikasyonlarını ultrasonografide hidronefrozda artış (n=19) ve/veya sintigrafik izlemde azalan böbrek fonksiyonu (n=11) oluşturdu. Preoperatif ultrasonografide 10 olguda pelvis ön-arka çapı 40 mm üzerinde iken, 9 olguda 30-40 mm ve 6 olguda da 18-29 mm idi. Hastaların  15’şine “açık”, 11’ine “minimal invaziv açık” Anderson-Hynes tipi pyeloplasti uygulandı. Perop dışarı drenajlı transanastomotik katater ve anastomoz dışı dren kullanılan 8 olgunun yaş ortalamaları 4.2 yaş (2ay-9yaş) ve hastanede kalış süresi 6.3gün  (5-9 gün) dür.  Transanastomotik drenaj için jj stent ve anastomoz dışı penröz dren kullanılan 7 olgunun ise yaş ortalaması 5.2yaş (8 ay-9 yaş) ve hastanede kalış süresi ortalama 4.3 gün (4-5 gün)dür. “Minimal invaziv açık” Anderson-Hynes tipi pyeloplasti uygulanan ve sadece jj stent uygulanan 11 olgunun ortalama yaşı 5.2yaş  (4 ay-13 yaş) ve ortalama hastanede kalış süresi 1.6 gün (1-3gün) dür. Bu grupta 5 olgu 24 saatten önce taburcu edilmişlerdir. Olguların postop takiplerinde 2 olguda üreteropelvik darlık düzelmedi.
Sonuç: Outpatient piyeloplasti minimal invaziv açık piyeloplasti uygulanan ve antegrad trans anastomotik JJ kateter yerleştirilen olgularda mümkün olabilir..
 

Close