6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 21

Testicular Torsion in Children: How Reliable is Color Doppler Ultrasonography in Torsion?

C Kocaoğlu
Department of Pediatric Surgery, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey

~~Objective: Testicular torsion(TT) is a frequently seen condition in chidren requring rapid intervention. Here, we aimed at investigating the results of cases operated on due to TT, and how reliable color–Doppler-ultrasonography(USG) is in the diagnosis of TT.  

Material and Method:Operated in our clinic due to TT between 2005-2015, 17cases and their hospital records were retrospectively assessed. All cases’ demographic data, color-Doppler-USG findings, duration between the beginning of complaints and hospital admission, complaints on admission, degree of torsion, and operations were investigated.
Results: Mean age rate of cases was 7.9years (1day-16years), two cases were with prenatal torsion. Mean application time was 33.8hours (2-120hours). The most common complaints were pain on testicle, swelling, discoloration of the scrotum and vomiting. Three cases were admitted with inguinal mass; these cases were undescended TT. Of cases, left testicles were torsioned in 13cases(76%). Mean TT degree was 5450(900-10800). While color-Doppler-USG was descriptive in 15patients(88%), surgical intervention was delayed in one case due to the report of orchiepididimite and in another due to hydrocele(12%). Torsions were extravaginal (prenatal torsions) only in two cases. Orchiectomy was performed in six cases with torsion degree of 7200 -10800,  those applying late (12hours-5days), testicular detorsion and fixation were carried out in 11. Control color-Doppler-USG of these 11 cases revealed that in three cases, testicles were shrunk, and perfusion was decreased (torsion degrees were 5400-7200, and one was prenatal); in two cases described as orchiepididimite and hydrocele, no perfusion is observed and six cases were reported as normal testicles.
Conclusion:Color-Doppler-USG is an effective method to define TT. TT, if reported as no perfusion is  observed, would mean certain diagnosis of torsion. However, if torsions whose findings are suspected are reported as orchiepididimite and hydrocele as the result of color-Doppler-USG, the cases may be explored, or color-Doppler-USG may be repeated as short intervals.

 

Çocuklarda testis torsiyonu: Renkli Doppler Ultrasonografi torsiyonda ne kadar tanımlayıcıdır?

C Kocaoğlu
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

~~Amaç: Testis torsiyonu erkek çocuklarda sık görülen ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. Bu çalışmada testis torsiyonu nedeni ile opere edilmiş olguların sonuçlarının irdelenmesi ve testis torsiyonu tanısında kullanılan Renkli Doppler Ultrasonografinin nekadar tanımlayıcı olduğunun araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2005-2015 yılları arasında testis torsiyonu nedeni ile opere edilen 17 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Tüm olguların demografik verileri,  Renkli Doppler Ultrasonografi bulguları, yakınma başlamasından başvuru anına kadar geçen süre, başvuru şikayetleri, torsiyon dereceleri, yapılan ameliyat ve sonuçları incelendi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 7.9yıl (1g-16y) and 2 olgu prenatal torsiyon idi. Başvuru süresi ortalama 33.8 saat (2-120saat)’di. Testiste ağrı, şişlik, renk değişikliği ve kusma en sık şikayetlerdi. 3 olgu inguinal kitle ile başvurdu. Bu olgular inmemiş testis torsiyonu idi. Olguların 13’nde (%76) sol, 4’ünde (%24) sağ testis torsiyone olmuştu. Ortalama testis torsiyon derecesi 545 (90-1080)derece idi. Renkli Doppler Ultrasonografi 15 hastada (%88) tanımlayıcı iken 1 olguda orşiepididimit ve 1 olguda da hidrosel olarak rapor edildiği için olguların operasyonu gecikmiştir(%12). Sadece 2 olguda torsiyon ekstravajinal (prenatal torsiyonlar) iken 15 olguda intravajinal tespit edildi. Altı olguya orşiektomi, 11 olguya testis detorsiyonu ve fiksasyonu uygulandı. Orşiektomi uygulanan olgular 720o ve 1080o dönmüş olan ve geç başvuran olgulardı (12saat, 2g, 4g, 4g,5g, prenatal). Detorsiyon ve fiksasyon uygulanan 11 olgunun kontrol Renkli Doppler Ultrasonografilerinde; 3 olguda testis küçülmüş ve kanlanması azalmış (torsiyon dereceleri 540,720, 1’i prenatal torsiyondur), 2 olguda (orşit ve hidrosel olarak tanımlanan) kanlanma yok tespit edilmiştir, 6 olguda normal testis olarak rapor edilmiştir.
Sonuç:  Renkli Doppler Ultrasonografi testis torsiyonu tanımlamada çok etkin bir tetkiktir. Testis torsiyonu, kanlanma yok olarak rapor edildi ise mutlaka torsiyondur. Fakat bulgularından şüphe edilen ama Renkli Doppler Ultrasonografi sonucunda orşiepididimit veya hidrosel olarak rapor edildi ise olgular eksplore edilebilir veya kısa aralıklarla Renkli Doppler Ultrasonografi tekrarlanabilir.
 

Close