6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 5

ANALYSIS OF PATIENTS OLDER THAN 3 YEARS WITH URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION

INTRODUCTION:  Children with ureteropelvic junction (UPJ) obstruction are commonly present with antenatel hydronephrosis and are followed with imaging studies. However, there is a group of patients who present at later ages with symptoms. In this study we analysed patients who presented and underwent surgery for symptomatic UPJ obstruction without a history of antenatal or postnatal hydronephrosis.

PATIENTS and METHOD: We reviwed the medial records of patients >3y who were operated on with a diagnosis of UPJ obstruction between 2011–2015. Patients were included in this study if they had no diagnosis of antenatal/postnatal hydronephrosis or had no previous evaluation and presented with symptoms such as pain or urinary tract infection (UTI). Patients’ presenting symptoms, age, ultrasonography and renal scintigraphy findings, etiology of UPJ obstruction, surgical and postoperative findings were evaluated.

RESULTS: Average age at presentation of 24 patients (19 male, 5 female) was 8.16 y (3-14y). Presenting symptoms were non-specific abdominal pain in 11 (3 with UTI), renal colic in 10 (1 with renal calcinosis) and UTI in 3 patients. The average time from beginning of symptoms to presentation was 8.5 m (3d – 36m) for patients diagnosed with UPJ obstruction (20 left, 4 right). Average of AP diameter on preop USG was 42.18 mm (17-129mm). Average differential function preop was 33.93% (<40% in 11). UPJ obstruction was intrinsic in 13 and extrinsic in 11 (45.8%) of patients (aberrant vessel compression).  One patient required a nephrectomy while the remaining 23 received Anderson Hynes Dismembered Pyeloplasty. Average AP diameter was 28mm at postop 1st month and 22.6mm at postop 3rd month. Average differential function on MAG-3 at 3rd postop month was 50.5%. Average followup time was 23.8m (1-59m).

CONCLUSION: In patients with late presentation or diagnosis of UPJ obstruction, pyeloplasty gives good results and leads to improvement in differential function postoperatively.

ÜÇ YAŞ SONRASI TANI KONULAN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE OBSTRÜKSİYONLU ÇOCUKLARIN ANALİZİ

GİRİŞ:  Üreteropelvik bileşke (UPB) obstrüksiyonu sıklıkla  antenatal  hidronefroz ile tanı konulup, erken bebeklik döneminde görüntüleme çalışmalarıyla izlem altına alınır. Ancak  halen  ileri çocukluk yaşlarında semptomatik yakınmalar ile ortaya çıkabilen hastalar mevcuttur.  Bu çalışmada, antenatal ya da postnatal hidronefroz tanısı olmadan ileri çocukluk döneminde semptomatik  UPB obstrüksiyonu tanısı alarak cerrahi girişim uyguladığımız hastaları irdelemeyi amaçladık.  

MATERYAL ve METHOD: 2011 – 2015 yılları arasında UPB obstrüksiyonu nedeniyle opere edilen 3 yaş üzeri hastaların kayıtları incelendi.  Antenatal ya da postnatal rutin incelemelerde hidronefroz saptanmamış veya hiç araştırılmamış ve ilk başvuru nedeni ağrı, idrar yolu enfeksiyonu (İYE) gibi yakınmalar olan 24 hasta (≥ 3 yaş) çalışmaya dahil edildi. Hastaların başvuru şikayetleri, başvuru yaşı,  ultrasonografi (USG)  ve renal sintigrafi bulguları, UPB obstrüksiyon etyolojisi, operasyon ve postop takip süreçleri  değerlendirildi. 

BULGULAR: 24 hastanın (19 erkek, 5 kız) ortalama başvuru yaşı 8.16 (3-14 yaş) idi.   Başvuru yakınmaları; 11 hastada nonspesifik karın ağrısı (3 hastada öyküde İYE), 10 hastada renal kolik (1 hastada renal taş), 3 hastada İYE idi.   UPB obstrüksiyonu (20 sol ,4 sağ taraf) tanısı alan hastaların başvuru anından yakınmalarının ilk başladığı zaman arasındaki ortalama süre 8,5 ay ( 3gün–36ay) bulundu. 

Preop USG’ larda  ortalama AP çap 42,18  (17-120) mm  bulundu. Preop etkilenen tarafta ortalama diferansiyel fonksiyon % 33,93 (11 hastada < %40 ) saptandı. UPB obstruksiyonu 13 hastada intrinsek, 11 hastada (%45,8) ekstrinsek (aberran damar basısı) bulundu. 23 hastaya Anderson Hynes Dismembered Piyeloplasti uygulanırken, bir hastaya nefrektomi uygulandı.

Piyeloplasti yapılan hastaların postop 1. ayda USG larda ortalama AP çapı 28 mm’e düştüğü , postop 3. ayda ise 22,6 mm’e düştüğü saptandı. Postop 3. ayda çekilen MAG-3 sintigrafisinde ise ortalama diferansiyel fonksiyon %50,5 bulundu. Postop ortalama takip süresi 23,8 aydır (1-59 ay).

Sonuç: Geç tanı konan veya geç semptom veren UPJ obstrüksiyonlu çocuklarda pyeloplasti ameliyatı iyi sonuç vermekte ve ameliyat sonrası diferansiyel fonksiyonda da düzelme saptanmaktadır

Close