6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 25

Atypical Polyorchidism: A Case Presentation

Introduction: Polyorchidism is a rare congenital and anatomical anomaly. Most of the cases are asymptomatic and discovered incidentally during surgical exploration. A case of polyorchidism discovered during surgical repair for unilateral non-palpable testis has presented in this study.

Case Presentation: A 1,5-year old boy was applied to the hospital for non-palpable left testis in the scrotum. Left testis couldn’t be palpated in the inguinoscrotal region in his physical examination. Right testis was found in the right hemiscrotum. Laboratory tests were normal. The patient has undergone surgery due to prediagnosis of non-palpable left testis. Spermatic cord and vascular structures was normal in the right side. The torsioned left intraabdominal testis was found  in the laparoscopic exploration and  detorsioned. The vessels of the testis were existing but spermatic cord couldnt’t be seen. Separate cord and vascular structures were found to enter into the internal inguinal ring detached from the left intraabdominal testis. Testis is sufficiently liberated by excision of peritoneal bands and  brought to the opening of the internal inguinal ring. Inguinal exploration showed an atrophic testicular tissue in the continuing of  spermatic cord appearing as a separate structure and its vasculature were absent. Orchiectomy was performed to the atrophic testis. Orchidopexy was applied to the intraabdominal testis. The histopathological examination of the removed tissue demonstrated findings of vanishing testis and ductal structures were seen.

Conclusion: Etiology of polyorchidism is not clearly known, however, it is considered to be as the division anomaly of embryonic genital ridge. There are various classifications based on anatomical, functional and embryonic characteristics. The poliorchid testis in this presentation is different from the defined classifications in the literature. Removal or preservation of the polyorchid testis is controversial in the present time and a patient-based approach is recommended.

Atipik Poliorşidizm: Olgu Sunumu

Giriş: Poliorşidizm nadir görülen konjenital ve anatomik bir anomalidir. Olguların çoğunluğu asemptomatiktir ve cerrahi eksplorasyon esnasında rastlantısal olarak ortaya çıkar. Bu çalışmada tek taraflı palpe edilemeyen testis nedeni ile yapılan cerrahi onarım sırasında saptanan poliorşidizm olgusu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: 1,5 yaşında erkek hasta, sol yumurtasının torbada ele gelmemesi nedeni ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenede, sol testis inguinoskrotal bölgede palpe edilemedi.  Sağ testis normal olarak palpe edildi. Laboratuar tetkiklerinde özellik saptanmadı. Hasta sol palpe edilemeyen testis ön tanısı ile ameliyata alındı. Laparoskopik eksplorasyonda intraabdominal yerleşimli sol testisin torsiyone olduğu görüldü ve detorsiyone edildi. Testisin damarsal yapıları mevcuttu ancak kord görülemedi.  Sol tarafta İntraabdominal testisten ayrı olarak kord ve damarsal yapıların iç inguinal kanala girdiği görüldü.  Peritoneal bantlar eksize edilerek testis yeterli serbestliğe ulaştıktan sonra iç inguinal kanal ağzına getirildi. İnguinal eksplorasyonda, ayrı bir yapı olarak gözlenen kordun devamında atrofik görünümde testis dokusu mevcuttu ve damarsal yapıları ise mevcut değildi. Atrofik testise orşiektomi yapılırken intraabdominal yerleşimli testise orşiopeksi yapılarak işlem sonlandırıldı. Çıkarılan dokunun histopatolojik incelemesinde, vanishing testis ile uyumlu bulgular saptandı ve duktus yapıları izlendi.

Sonuç: Poliorşidizm nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte embriyonel genital çatının bölünme anomalisi olduğu düşünülmektedir. Anatomik, fonksiyonel ve embriyolojik özelliklerine göre yapılan çeşitli sınıflamalar mevcuttur. Sunulan olgudaki poliorşidizm, literatürde yer alan sınıflamalardan farklılık göstermektedir. Günümüzde poliorşik testisin çıkarılması veya korunması tartışmalı iken hasta bazlı yaklaşım önerilmektedir. 

Close