6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 57

OUR HYPOSPADİAS REPAİR EXPERİENCES İN A STATE HOSPİTAL

Aim: Hypospadias is one of the most common malformations in the male genital tract and distal hypospadias is the most frequent type. In our study, we aimed to retrospectively analyze medical records of  28 patients who have undergone distal hypospadias repair  in 10 months, in Bartın state hospital, clinic of the pediatric surgery.

Methods: We retrospectively evaluated hospital records of 28 patients who have been operated for hypospadias between May 2014 and February 2015. All patients were operated by the same pediatric surgeon. Patient age, type of hypospadias, the presence of chordee, appearence of the preputium, surgical technique, type of catheter, history of circumcision, duration of catheterization, duration of hospital stay, another surgery besides hypospadias repair, and short-term and long-term complications were recorded.

Results: The mean age of the patients was 55,60 months (min:14, max:148 months, Std. Dev: 30,65). In 12 patients (42.9%) glanular hypospadias,  in 9 patients (32,1%) coronal hypospadias, in 6 patients subcoronal hypospadias, and in one patient (3,6%) midpenil hypospadias were identified, and 18 (64,3%) of patients had chordee. In 18 patients (64.3%) had a penil foreskin deformity.

A total of 25 patients (89.3%) underwent repair with TIPU technique while a total of 3 (10,7%) underwent repair MAGPI tecnique. In 14 patients (50%) used  the aspiration catheter while in the other 14(50%) hypospadias silicone tube (Silimed ®) was used. The average duration of catheterization of patients was 9.25 days while the average duration of hospital stay was 6,03 days.

Necrosis of skin flap occurred as early complication in a patient. Skin necrosis healed completely re-epithelialized in 15 days with local dressings. Two patients (7.2%) showed a late complication. In one of these two patients (3.6%), meatal stenosis, in the other one the coronal level of the fistula (3.6%) developed. Meatal stenosis complaints were completely passed after three times dilatation. Treatment of the fistula was planned at the summer holiday.

Conclusion: Distal hypospadias repair, when certain conditions are met in the peripheral state hospital can be done by pediatric surgeons. We aimed to Show that  the incidence of complications and satisfactory as a result of the cases that is similar to other centers.We aimed to demonstrate  that we have seen enough satisfactory results of cases we have done in our hospital and the incidence of complications is similar to other centers.

BİR DEVLET HASTANESİNDE HİPOSPADİAS ONARIMI DENEYİMİMİZ

Amaç: Hipospadias erkek genital sisteminin sık karşılaşılan anomalilerinden biridir ve en sık distal tipi görülür. Çalışmamızda, Bartın devlet hastanesi kadın doğum ve çocuk hastalıkları ünitesi çocuk cerrahisi kliniği’nde 10 ayda  hipospadias onarımı yapılan 28 olgunun sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Yöntemler: 1 Mayıs 2014 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında kliniğimizde hipospadias onarımı yapılan toplam 28 çocuk hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların tamamı aynı çocuk cerrahı tarafından opere edildi. Hastaların yaşı, hipospadias tipi, kordi olup olmadığı,sünnet derisinin görünümü, ameliyat tekniği, kullanılan kateter türü, geçirilmiş sünnet öyküsü, kateterizasyon süresi, hastanede kalış süreleri, hipospadias onarımı yanında başka ameliyat yapılıp yapılmadığı, erken ve geç dönem komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 55,60 ay (min:14 ay, max:148 ay, Std. Deviation:30,65)  olarak hesaplandı. Hastaların (n=28) 12’sinde (%42,9) glanüler hipospadias, 9’unda (%32,1) koronal hipospadias, 6’sında (%21,4) subkoronal hipospadias ve 1’inde (%3,6) midpenil hipospadias saptandı. Hastaların 18’inde  (%64,3) penil kordi mevcuttu. Hastaların 18’inde (%64,3) sünnet derisinde pelerin deformitesi vardı.

Hastaların 25’ine (%89,3) TIPU (Tubularised Incised Plate Urethroplasty) tekniği ile onarım yapılırken 3’üne (%10,7) MAGPİ (Meatal Advancement and Glanuloplasty) tekniği ile onarım yapıldı. Hastaların 14’ünde (%50) aspirasyon sondası kateterizasyonda  kullanılırken diğer 14’ünde ise silikon hipospadias tüpü (Silimed ®) kullanıldı. Hastaların ortalama kateterizasyon süresi 9,25 gün (min; 6 gün, max:12 gün) olarak saptandı. Hastaların ortalama yatış süreleri 6,03 gün (Min:0 , max 12 gün) idi.

Erken dönem komplikasyonu olarak bir hastada (%3,6) penis alt yüzündeki deri flebinde nekroz görüldü. Nekroz gelişen deri lokal pansumanlar ile 15 günde re-epitelize olarak tamamen iyileşti.  İki hastada (%7,2) ise geç dönem komplikasyonu görüldü.  Bu iki hastanın birinde (%3,6) meatal stenoz, diğerinde ise koronal düzeyde fistül (%3,6) gelişti. Meatal stenoz gelişen hasta üç kez dilatasyon yapıldıktan sonra tamamen şikayetleri geçti. Fistül gelişen hastaya okullar tatil olduktan sonra ameliyat planlandı.


Sonuç: Distal hipospadias onarımı, gerekli koşullar sağlandığında perifer devlet hastanelerinde de çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılabilir. Kendi hastanemizde yapmış olduğumuz vakaların sonuçlarının yeterince tatmin edici ve komplikasyon görülme sıklığının diğer merkezlere benzer olduğunu göstermeyi amaçladık. 

Close