6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 21

EXPRESSION OF SEX HORMONE RECEPTORS (ESTROGEN, PROGESTERONE AND ANDROGEN) IN THE UROGENITAL TRACK OF CHILDREN: TARGET HYPOSPADIAS

Background and Aim: Androgen and Estrogen hormones are played an important role in the development of penis. In this study we aimed to investigate distributions and expressions of the sex hormone receptors in patients with hypospadias.

Material/Methods: This study was designed to investigate of sex hormones receptors in cases with hypospadias as prospectively. All biopsies were obtained during the repairing of hypospadias from the anterior and posterior parts of the inner preputial layer, and the lateral para-meatal tissue at edge of the urethral plate. Expression of 3 sex hormone receptors, Androgen (AR), Estrogen (ER) and Progesterone (PR) were investigated with Avidin-Biotin Horseradish Peroxidase Technique; specimens were examined under the light microscope. Reactions were interpreted as positive based on nuclear staining and negative if there was not nuclear staining for each receptors.

Results: The mean age of 18 patients with hypospadias was 5.4 years old (range from 2 years to 10 years). There were no DSD patients in this selected group. Totally 33 specimens were taken. ERs were positive in 29/33 biopsies (%87.8), ARs were positive in 12/33 biopsies (%36.4), PRs were negative in all groups respectively. In samples of para-meatal tissue; ERs were positive in 9/13 (%69.2), ARs were positive in 5/13 (%38.5). In samples of anterior preputium; ERs were positive in 13/13 (%100), ARs were positive 4/13 (%30.8). In samples of posterior preputium; ERs positive in 7/7 (%100), and ARs were positive in 3/7 (%42.8). In subcoronal hypospadias ER were positive 4/5(%80), AR were positive 2/5 (%40); in penile hypospadias ER was positive 13/15 (%86.7), AR were positive 5/15(%33.3); in penoscrotal hypospadias ER was positive 11/13 (%84.6), AR were positive 5/13 (%38.5) respectively according to hypospadias types.

Conclusions: PR was not present and therefore we assume PR has not been an active role in the development of hypospadias. AR receptors were less positive than ER receptors. Although there was not a manifest correlation of AR absence in regard to the severity of hypospadias, a marked ER presence in penile and preputial tissues was remarkable. As this study emphasized the dominant expression of ER receptors in penile tissues of the children with hypospadias, these findings suggest that the disrupted AR and ER receptor interaction and/or balance could play a role during the development of external genitalia in hypospadias cases. 

ÇOCUKLARIN UROGENİTAL SİSTEMİNDE SEX HORMON (ANDROJEN, ÖSTROJEN, PROGESTERON) RESEPTÖRLERİNİN MEVCUDİYETİ: HEDEF HİPOSPADİAS

Giriş/Amaç: Androjen ve östrojen hormonları penis gelişiminde önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada sex hormone reseptörlerinin varlığı ve dağılımlarının hipospadiaslı hastalarda gösterilmesi amaçlandı.

Materyal/Metod: Bu çalışma hipopspadiaslı olgularda prospektif olarak yapıldı. Tüm biyopsiler hypospadias onarımı sırasında; ön ve arka iç yüzey preputial dokudan ve parameatal alanda üretral sulkusun hemen kenarından elde edidi. Androjen (AR), östrojen (ER) ve progestron (PR) reseptörlerinin varlığı Avidin-Biotin Horseradish Peroxidase tekniği ile tüm biyopsi örneklerinde araştırıldı, tüm örneklemeler ışık mikroskopu altında incelendi. Reaksiyonlar, her bir androjen, östrojen ve progesteron reseptörleri için nükleer boyanmanın varlığı pozitif; nükleer boyanmanın yokluğu negatif olarak yorumlandı.

Bulgular: Farklı tipte hipospadiasları olan 18 hastadan 33 biyopsi örneği alındı. Ortalama yaş 5.4 yıl (2-10 yıl) idi. Bu seçilmiş grupta DSD olgusu yoktu.

Toplamda, sırasıyla ER 28/33 biyopside (%87.8), AR 12/33 biopside (%36.4) pozitifti, PR ise tüm biyopsilerde negatifti. Parameatal dokularda ER 9/13 biyopside (%69.2), AR 5/13 biyopside (%38.5) pozitifti. Ön preputial örneklemelerde; ER 13/13 biyopside (%100), AR 4/13 biyopside (%30.8) pozitifti. Arka preputium örneklemelerinde; ER 7/7 biyopside (%100), AR 3/7 biyopside (%42.8) pozitifti.

Hipospadias tiplerine göre sırasıyla; subkoronal hipospadiasda ER 4/5 (%80), AR 2/5 (%40) pozitifti; penil hipospadiasta ER 13/15 (%86.7), AR 5/15(%33.3) pozitifti; penoskrotal hypospadiasta ER 11/13 (%84.6), AR 5/13 (%38.5) pozitifti.

Sonuç: Progesteron reseptörleri hiçbir penil dokuda pozitif olmadığından; hypospadias gelişiminde aktif bir rolü olmadığı varsayılabilir. Androjen reseptörleri östrojen reseptörlerine oranla daha azdı. Androjen reseptörleri yokluğunun hypospadias ağırlığı ile bir korelasyonu bulunamamasına rağmen; penil dokularda belirgin olarak östrojen reseptörleri bulunması dikkat çekiciydi. Bu çalışmada vurguladığımız gibi hipospadiaslı çocukların penil dokularında östrojen reseptörlerinin dominant varlığı; androjen reseptörlerinin kesintiye uğraması ve östrojen reseptörlerinin etkileşimi ve/veya dengelenmesinin hypospadias olgularının external genitalya gelişimi esnasında önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Close