6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 22

EXPRESSION OF SEX HORMONE RECEPTORS (ESTROGEN, PROGESTERONE AND ANDROGEN) IN THE UROGENITAL TRACK OF CHILDREN: TARGET PREPUTIUM

Background and Aim: Androgen and estrogen hormones are played an important role in the development of penis. Expressions of sex hormone receptors in specimens of the penile tissues in patients with hypospadias had been shown in a recent study. The purpose of this study is to show the distribution of sex hormone receptors in the normal preputium; so in order to elucidate the etiology of hypospadias.

Material and Methods: This study was designed in preputial tissues of patients with operated circumcision as prospectively. All specimens were obtained during the circumcision operation from the frenulum area of the preputium. The existence and distributions of 3 sex hormone receptors, Androgen, estrogen and progesterone were investigated with Avidin-Biotin Horseradish Peroxidase technique; specimens were examined under the light microscope. Reactions were interpreted as positive based on nuclear staining, and negative if there was not nuclear staining for each receptors.

Results: Preputial biopsy samples after circumcision surgery for the religious purpose were taken in 12 children with intact preputium and normal penis. The mean age was 4.8 years old during the circumcision (range 4 months to 10 years). Estrogen and androgen receptors were found positive in all preputial specimens; while progesterone receptors were negative.

Conclusions: In regard of estrogen and androgen receptors has been shown in frenulum of the preputial tissue, any progesterone receptors had been shown in this study; therefore we assume androgen and estrogen has been suggested an important role in the development of preputium as intact. Abscense of androgen and/or estrogen receptors in the frenulum may cause development of scin hood preputium.

ÇOCUKLARIN UROGENİTAL SİSTEMİNDE SEX HORMON (ANDROJEN, ÖSTROJEN, PROGESTERON) RESEPTÖRLERİNİN MEVCUDİYETİ: HEDEF PREPİSYUM

Giriş/Amaç: Androjen ve östrojen hormonları penis gelişiminde önemli rol oynamaktadırlar. Hipospadiaslı hastalarda penil dokudaki androjen ve östrojen reseptörlerinin varlığı önceki bir çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada seks hormon reseptörlerinin varlığı ve dağılımlarının normal prepisyumda gösterilmesi ve böylelikle hypospadiaslı olgulardaki skin hood prepisyum gelişiminin etyolojisinin aydınlatılabilmesi amaçlandı.

Materyal/Metod: Bu çalışma sünnet yapılan çocukların prepisyum dokularında prospektif olarak yapıldı. Tüm örneklemeler prepisyal frenilumdan elde edidi. Androjen, östrojen ve progestron hormon reseptörlerinin varlığı Avidin-Biotin Horseradish Peroxidase tekniği ile tüm biyopsi örneklerinde araştırıldı, ışık mikroskopu altında incelendi. Reaksiyonlar, her bir androjen, östrojen ve progesteron reseptörleri için nükleer boyanmanın varlığı pozitif; nükleer boyanmanın yokluğu ise negatif olarak yorumlandı.

Bulgular: Normal prepisyumlu ve penisli 12 çocukta, dini amaçla yapılan sünnet cerrahisi sonrası prepisyumun frenilum bölgesinden biyopsi alındı. Ortalama yaş 4.8 yıl (4-10 yıl) idi. Progesteron reseptörleri negatif iken, östrojen ve androjen reseptörleri tüm prepisyum örneklerinde pozitif bulundu.

Sonuç: Progesteron reseptörlerinin negatif olmasından prepisyum gelişiminde aktif bir rolü olmadığını; androjen ve östrojen reseptörlerinin tüm prepisyal dokularda pozitif bulunmasının, prepisyumun bütün olarak gelişiminde önemli rol oynadığını düşündürmektedir. Androjen ve östrojen reseptörlerinin frenilum bölgesinde olmadığı durumlarda scin hood tarzında prepisyum gelişeceği varsayılabilir.

Close