6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 4

Effectiveness of ESWL in Renal Stones

Background: We aimed to evaluate results of patients who had ESWL due to renal stones.

Methods:Patients those admitted to Pediatric Surgery Department of Konya Education and Research Hospital between April 2013- June 2014 were evaluated retrospectively. The demographic data; age, sex, side, stone number and size, location, session, use of jj stent, and complications were recorded. Elmed Complit ESWL system was used with 11-13kv, 60 frequency, 1000-1200 shots in 2-4 years old patientsand 11-14 kv, 70 frequency, 1000-1500 shots over 4 years old patients.

Results:Total of 20 session  ESWL was performed to 10 female and 2 male children. 7 had right, 5 had left renal stone and 2 of them had one more stones with diameter of 9.83 mm (7-15). The location of renal stone was upper pole in 7 patients, 2 in lower pole, 2 in pelvis renalis, and 1 in ureteropelvic junction. Jj-stent was placed in 2 patients preoperatively. 3 patients had disuria, 2 had hematuria, and 1 had stone in external uretral meatus postoperatively. 41 % of  patients were stone free after first session, 17 % after second and %17 after third session. There was no fragmantation in 3 patients,and also  one of them did not continue treatement.

 Conclusions: ESWL is a safety  alternative treatement method in patients that have renal stones with low complication ratios. Further studies must be done with high patient number and long term follow-up to investigate results. 

Renal Taşlarda ESWL Etkiniğinin Değerlendirilmesi

Amaç:Renal taş nedeniyle ESWL uygulanan hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:Nisan 2013- Haziran 2014 arası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi kliniğinde renal taş tanısıyla ESWL uygulanan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Olgularda yaş, cinsiyet, taraf, taş sayısı, taş büyüklüğü, yerleşim yeri, seans sayısı, jj katater kullanımı ve komplikasyonlar değerlendirildi. Elmed Complit cihaz ile 2-4 yaş arası hastalara 11-13kv, 60 frekans ile 1000-1200 atış, 4 yaşın üzerindeki hastalara 11-14 kv, 70 frekans ile 1000-1500 yapıldı.

Bulgular:Yaşları 2-12 (5.4) arasında değişen 10 kız 2 erkek 12 hastaya toplam 20 seans ESWL uygulandı. Hastaların 7’si sağ, 5’i sol  taraflı taşa sahip olup 3 hastada ikişer taneydi. Büyüklüğü 9.83 mm (7-15mm) olup 7 hastada alt polde, 2 hastada üst polde, 2 hastada pelviste ve 1 hastada ureteropelvik bileşkedeydi. 2 hastaya preoperatif jj katater yerleştirildi. Postoperatif 3 hastada disüri, 2 hastada hematüri, 1 hastada ise eksternal üretral meatusta taş tespit edildi. Hastaların %41’inde ilk seansta, %17’sinde ikinci seansta, %17’sinde ise üçüncü  seansta  (%75-9/12) taşsızlık sağlandı. 2 hastada taş kırılamadı 1 hasta ise 2.seans sonrası takibe gelmedi.

Sonuç:Çocuklarda renal taş tedavisinde ESWL başarılı, komplikasyon oranı yüksek olmayan alternatif bir tedavi yöntemidir. Yüksek hasta sayılı, uzun dönem takipli çalışmalar daha iyi ve güvenli sonuçlar için yapılmalıdır.

Close